Nasza rada

Zespół Women for Women France składa się z profesjonalistów z zakresu wielu dyscyplin, posługujących się wieloma językami i pracujących we wszystkich regionach Francji. Zespół jest wspierany przez radę dyrektorów. Rolą rady dyrektorów jest zapewnianie zespołowi operacyjnemu zasobów potrzebnych do wykonywania jego pracy ratującej ludziom życie, a także dobre zarządzanie organizacją i wyznaczanie ogólnego kierunku strategicznego.

 • Założycielka i dyrektorka generalna

  Sarah McGrath założyła Women for Women France w 2018 roku.

  Sarah posiada 17 lat doświadczenia w zarządzaniu finansowym i w realizacji złożonych projektów w sektorach prywatnym, publicznym i non-profit na trzech kontynentach, o budżetach od 5 do 750 mln USD.

  Sarah, imigrantka z Australii mieszkająca we Francji od 2016 roku, której bliskie są rodzinne opowieści o podróży – jako uchodźców – z Europy Wschodniej do Nowej Zelandii, angażuje się w walkę z oczernianiem i dehumanizacją imigrantów wszystkich narodowości.

  Sarah promuje zmiany kulturowe i systemowe w ramach służb pierwszego kontaktu z ofiarami przemocy oraz we francuskim systemie sądowniczym. Wzywa do wyeliminowania istniejącej obecnie kultury dyskryminacji intersekcjonalnej.

 • Przewodnicząca

  Yasmine El Kotni jest ekspertką w dziedzinie projektów cyfrowych i zarządzania projektami non-profit. Od momentu założenia Women for Women France wspiera organizację swoją wiedzą i doświadczeniem.

  Yasmine ma pochodzenie francusko-marokańskie. Dzieciństwo spędziła w Maroku, skąd przeprowadziła się do Francji na studia. Po rozpoczęciu kariery we Francji przeniosła się do Australii, a następnie do Nowej Zelandii, gdzie specjalizowała się w zarządzaniu organizacjami non-profit.

  W 2016 r., po powrocie do Francji, została współzałożycielką ekologicznej organizacji pozarządowej Bas Les Pailles, mającej na celu zwiększanie świadomości zanieczyszczenia plastikiem. Organizacja odniosła sukces, doprowadzając do zakazu stosowania plastikowych słomek we Francji w styczniu 2021 r.

  Yasmine, zaangażowana w walkę o równość płci i eliminację dyskryminacji intersekcjonalnej, chce zapewnić, że Women for Women France spełni swoją misję poprawy dostępności usług administracyjnych i prawnych dla wszystkich, którzy ich potrzebują, niezależnie od pochodzenia i płci. Wzywa również do lepszej, spersonalizowanej opieki dla osób, które doświadczyły kontrolowania poprzez zniewolenie.

 • Rada

  Laurette Demanou jest konsultantką finansową i biegłą rewidentką. Jest ekspertką w dziedzinie audytów finansowych i doradztwa.

  Laurette pochodzi z Kamerunu, skąd w 2018 roku emigrowała do Francji. Jest szczególnie wrażliwa na kwestie dotyczące imigracji, w szczególności procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem lub przedłużaniem prawa pobytu, które mogą być uciążliwe, długotrwałe i kosztowne.

  Ponieważ Laurette pochodzi ze środowiska, w którym głos kobiet często nie jest słyszany ze względu na ich płeć, działanie na rzecz przywrócenia równości płci uważa za konieczność. Oprócz pracy w Women for Women France Laurette inwestuje w edukację i uwłasnowolnienie wszystkich kobiet.

 • Rada

  Clara Louisor, zaangażowana w eliminację przemocy wobec kobiet, jest prawniczką specjalizującą się w prawach kobiet, rodzin i ofiar przemocy domowej. Clara ukończyła dwuletnie studia magisterskie z prawa rodzinnego, podczas których napisała pracę dyplomową na temat binarności płciowej w określaniu stanu cywilnego.

  Jako prawniczka jest świadoma, że istniejące usługi są trudno dostępne i nie uwzględniają wielu przeszkód, z jakimi mierzą się osoby urodzone za granicą. Chciałaby również, aby przeprowadzono reformę na poziomie instytucjonalnym, tak by usunąć bariery instytucjonalne pogarszające sytuację osób, które doświadczyły przemocy domowej. Wreszcie życzyłaby sobie, aby bardziej brano pod uwagę psychologiczny wymiar przemocy.

  Clara walczy o uwzględnianie wszystkich osób w dostępie do informacji prawnych, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, orientacji seksualnej, religii, wieku, niepełnosprawności, statusu imigracyjnego, poglądów politycznych czy sytuacji społeczno-gospodarczej.

 • Rada

  Lisa Tanjen jest specjalistką administracyjną w międzynarodowej organizacji z siedzibą w Paryżu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w rozwoju administracyjnym i rozwoju procesów.

  Lisa pochodzi z Norwegii, ale we Francji spędziła już niemal 20 lat i to Francję nazywa swoim domem.

  Lisa pasjonuje się podejściem uwzględniającym wiedzę o traumie, które skutkuje eliminacją instytucjonalnej oceny tego, jak powinna i jak nie powinna zachowywać się osoba, która doświadczyła przemocy domowej. Dąży również do lepszej ochrony dzieci, uznając je za bezpośrednie ofiary przemocy.

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry