Ubieganie się o dokument upoważniający do pobytu we Francji, zwany „titre de séjour”, czyli pozwoleniem na pobyt

Aby mieszkać i pracować we Francji, musisz złożyć wniosek o dokument uprawniający Cię do pozostania we Francji, zwany „titre de séjour”, czyli pozwoleniem na pobyt, dostosowany do Twojej sytuacji. Staranne przygotowanie wniosku zapewnia większe szanse na jego przyjęcie. Ta strona dotyczy wyłącznie osób, które już przebywają we Francji.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 30.05.2022 r.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które już przebywają we Francji.

Jeżeli obecnie przebywasz za granicą i chcesz mieszkać we Francji, musisz najpierw złożyć wniosek o dokument o nazwie „visa de long séjour” (wiza długoterminowa) lub „visa de long séjour valant titre de séjour” (wiza długoterminowa z pozwoleniem na pobyt) wydawany przez konsulat francuski w kraju, w którym mieszkasz.

Kilka informacji wstępnych

Jeżeli chcesz mieszkać we Francji przez dłuższy czas, a nie jesteś obywatelką państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musisz złożyć wniosek o dokument upoważniający Cię do pozostania we Francji, zwany pozwoleniem na pobyt, czyli „titre de séjour”.

Możesz rozpocząć od wypełnienia tego anonimowego kwestionariusza, aby dowiedzieć się, które elementy Twojej sytuacji mogą pomóc Ci w uzyskaniu prawa pobytu oraz do jakiego rodzaju pozwolenia na pobyt, czyli „titres de séjour”, możesz być uprawniona.

 • Niezależnie od Twojej narodowości lub sytuacji, prawo pobytu we Francji podlega dwóm warunkom:

  • nie możesz być w związku poligamicznym, tzn. żonaty/zamężna z więcej niż jedną osobą lub żonaty/zamężna z kimś, kto pozostaje w związku małżeńskim z kilkoma osobami, z którymi mieszka;
  • nie możesz angażować się w zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku publicznego.
 • Aby otrzymać „titre de séjour”, konieczne może być uiszczenie opłaty. Koszt zależy od rodzaju „titre de séjour” i przyczyny jego przyznawania. Na przykład:

  • jeśli „titre de séjour” zostanie Ci przyznane, ponieważ doświadczałaś przemocy domowej, nie będziesz musiała wnosić żadnych opłat;
  • w innych przypadkach koszty mogą wynieść nawet kilkaset euro.

  Za pierwszy podlegający opłacie wniosek o „titre de séjour” trzeba zapłacić 50 euro przy jego składaniu:

  • jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wpłacona kwota 50 euro zostanie odjęta od opłat, które należy uiścić po wystawieniu „titre de séjour”;
  • jeśli wniosek zostanie odrzucony, kwota 50 euro nie podlega zwrotowi.

  Jeżeli ubiegasz się o „titre de séjour”, w sytuacji gdy nie masz ważnego prawa pobytu, będziesz musiała również zapłacić za administracyjną wizę zatwierdzającą, czyli „visa de régularisation”. Dotyczy to również następujących sytuacji:

  • przybyłaś do Francji bez dokumentu upoważniającego do wjazdu do Francji, czyli „visa”;
  • mieszkasz we Francji bez pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”;
  • visa”, na podstawie której przybyłaś do Francji, nie odpowiada rodzajowi „titre de séjour”, o który się ubiegasz;
  • Twoja „visa” wygasła, a nie złożyłaś jeszcze wniosku o „titre de séjour”;
  • Twoje „titre de séjour” straciło ważność, a nie złożyłaś jeszcze wniosku o jego przedłużenie;
  • Twoje „titre de séjour” straciło ważność, a Twój wniosek o jego przedłużenie został odrzucony.

  Taka „visa de régularisation” kosztuje 250 euro.

 • Niestety francuski system administracyjny nie zawsze działa płynnie.

  Procedury mogą być niejasne i niespójne, pisma mogą zostać umieszczone w niewłaściwym miejscu itp.

  Kontaktując się z francuskim organem administracyjnym drogą pocztową, pamiętaj, aby:

  • zrobić zdjęcia lub kserokopie pism i dokumentów;
  • wysyłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Gdy otrzymujesz pismo od lokalnego francuskiego organu administracyjnego, czyli „préfecture”, pamiętaj, aby zachować kopertę i dowód otrzymania przesyłki. Decyzje „préfecture” muszą być wykonywane lub można je zakwestionować od dnia ich otrzymania, a nie od daty ich podjęcia. Dlatego ważne jest, aby mieć dowód otrzymania pisma lub decyzji ze wskazaną datą otrzymania.

 • Ubieganie się o dokument upoważniający do pobytu we Francji, tj. „titre de séjour”, może być trudne. Nie zawsze jest jasne, jakie dokumenty są wymagane, a francuski system administracyjny nie zawsze działa sprawnie; nawet umawianie się na wizytę może być trudne z powodu wewnętrznych zaburzeń jego działania.

  Zalecamy skontaktowanie się z organizacją oferującą bezpłatne usługi zwaną „association” lub z prawnikiem specjalizującymi się w prawach obywateli państw obcych, aby uzyskać pomoc w realizacji tej procedury.

 • Chociaż w niektórych częściach Francji proces ubiegania się o pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”, powoli się poprawia, nadal istnieje wiele problemów, w tym niejasne i niespójne procedury oraz wymagania.

  Chociaż wielu pracowników francuskiego urzędu administracyjnego okazuje interesantom szacunek i zachowuje się profesjonalnie, niektórzy pracownicy mogą wypowiadać się bardzo agresywnie lub traktować z góry osoby zza granicy, które nie rozumieją procesu administracyjnego, nawet jeśli ich niepewność wynika z braku informacji lub z otrzymywania informacji sprzecznych. Zdarza się to zwłaszcza wtedy, gdy interesant nie mówi dobrze po francusku.

  Wiemy, że może to być traumatycznym przeżyciem, ale nie zniechęcaj się – istnieje wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą Ci pokonać te trudności.

Dokumenty, które pozwalają zamieszkać we Francji

Istnieją różne dokumenty, które pozwalają na wjazd do Francji i (lub) zamieszkanie we Francji. Dokumenty te można podzielić na dwie kategorie:

 • visas”, które umożliwiają wjazd do kraju, ale nie stanowią zezwolenia na dłuższy pobyt i podjęcie pracy, z wyjątkiem wizy o nazwie „visa long séjour valant titre de séjour”, która umożliwia również zamieszkanie we Francji;
 • titres de séjour”, czyli pozwolenia na pobyt, które pozwalają ich posiadaczom zamieszkać we Francji, a niekiedy też podjąć tu pracę.

Poniżej znajdziesz informacje o kilku najważniejszych dokumentach, które dają prawo do wjazdu i (lub) zamieszkania we Francji.

 • We Francji „visa” to dokument, który daje prawo do wjazdu na teren kraju. Nie stanowi on zezwolenia na zamieszkanie ani podjęcie pracy we Francji.

  W zależności od Twojej narodowości możesz nie potrzebować wizy.

 • Istnieje specjalna „visa” o nazwie „visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)” (wiza długoterminowa służąca jako pozwolenie na pobyt), która umożliwia wjazd i zamieszkanie we Francji pod warunkiem, że zostanie zatwierdzona przez organizację rządową odpowiedzialną za imigrację i integrację, czyli „Office français de l’imgration et l’intégration (OFII)”.

  Jest ważna przez okres do jednego roku. Po zatwierdzeniu zachowuje ważność do daty wskazanej na wizie i umożliwia podjęcie pracy przez osobę, na którą jest wystawiona.

  O wizę mogą się ubiegać wszyscy obywatele państw obcych, z wyjątkiem obywateli Algierii i państw europejskich.

  Możesz ubiegać się o wizę tego rodzaju w różnych sytuacjach, na przykład:

  • jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Francji;
  • jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem państwa obcego, który ma ważne „titre de séjour”, i przyjechałaś do Francji w ramach procedury połączenia rodziny, czyli „regroupement familial”;
  • jeśli zostałaś zatrudniona do pracy w firmie mającej siedzibę we Francji na co najmniej rok;
  • jeśli firma wysłała Cię do pracy we Francji na co najmniej trzy miesiące;
  • jeśli zapisałaś się na studia we Francji.

  Aby ubiegać się o tę wizę, musisz wypełnić formularz wniosku na tej stronie internetowej.

  Po przybyciu do Francji masz trzy miesiące na zatwierdzenie swojej „visa de long valant titre de séjouronline . Po zatwierdzeniu „visa de long séjour valant titre de séjour” zostanie uznana za „titre de séjour”.

  Od dwóch do czterech miesięcy przed wygaśnięciem tego dokumentu możesz złożyć w „préfecture” wniosek o jego przedłużenie, jeśli nadal spełniasz warunki. Jeżeli wniosek o przedłużenie ważności zostanie zaakceptowany, zazwyczaj otrzymujesz wówczas dokument uprawniający do zamieszkania we Francji przez kilka lat, zwany „carte de séjour pluriannuelle”, jeśli określisz we wniosku, że chcesz uzyskać ten rodzaj dokumentu.

 • Potwierdzenie złożenia wniosku, czyli „récépissé” to dokument, który „préfecture” wydaje Ci, gdy składasz wniosek o „titre de séjour” lub jego przedłużenie. Dzięki niemu możesz mieszkać we Francji, czekając na odpowiedź na swój wniosek.

  Okres ważności jest wskazany w dokumencie. Zasadniczo jest on ważny przez okres od jednego do sześciu miesięcy.

  Potwierdzenie złożenia wniosku, czyli „récépissé” może umożliwić Ci pracę. Zależy to od rodzaju „titre de séjour”, o jaki się ubiegasz. „Récépissé” wydane w momencie składania wniosku o przedłużenie „titre de séjour” zazwyczaj uprawnia Cię do podjęcia pracy, jeśli Twoje obecne „titre de séjour” umożliwia pracę.

  Jeżeli nie masz pewności, możesz zapytać pracownika „préfecture”, który wydaje Ci „récépissé”.

 • Tymczasowe pozwolenie na pobyt, czyli „autorisation provisoire de séjour (APS)” jest dokumentem, który zezwala na czasowy pobyt we Francji.

  Obowiązuje z reguły maksymalnie przez sześć miesięcy.

  Tymczasowe pozwolenie na pobyt, czyli „autorisation provisoire de séjour (APS)” może być oferowane w następujących sytuacjach:

  W niektórych sytuacjach posiadaczka tego dokumentu ma prawo do pracy. Jeżeli tak nie jest, będziesz mogła ubiegać się o zezwolenie na pracę, jeśli znajdziesz pracę we Francji:

  • należy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę za pośrednictwem pracodawcy;
  • możesz zwrócić się o pomoc do organizacji oferującej bezpłatne usługi o nazwie „association” specjalizującej się w prawach obywateli obcych.
 • Tymczasowe pozwolenie na pobyt, czyli „carte de séjour temporaire” to pozwolenie na pobyt, które umożliwia tymczasowe mieszkanie we Francji.

  Jest ono ważne przez okres do jednego roku i można je przedłużyć.

  Dokument ten umożliwia podjęcie pracy, z wyjątkiem „carte de séjour temporaire visiteur” dla odwiedzających i „carte de séjour retraité” dla emerytów.

 • Wieloletnie pozwolenie na pobyt, czyli „carte de séjour pluriannuelle” to pozwolenie na pobyt, które umożliwia tymczasowe mieszkanie we Francji.

  Jest ono ważne przez okres od dwóch do czterech lat i można je przedłużyć.

  Umożliwia posiadaczce podjęcie pracy.

  Aby ubiegać się o to, należy:

  • spędzić we Francji rok z ważnym „carte de séjour pluriannuelle”, chyba że posiadasz tzw. paszport talentu, czyli „passeport talent”, lub korzystasz z ochrony uzupełniającej, czyli „protection subsidiaire”, i w związku z tym od razu otrzymałaś wieloletnie zezwolenie na pobyt (jako pierwsze wydane pozwolenie);
  • nadal spełniać warunki wydania pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”;
  • podpisać umowę integracyjną francuskiego rządu zwaną „Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)”, z wyjątkiem niektórych przypadków; na przykład jeśli „carte de séjour” jest wydana z powodu choroby lub w związku ze studiami we Francji.
 • Karta pobytu, czyli „carte de résident” to pozwolenie na pobyt, które pozwala na długoterminowe mieszkanie we Francji.

  Jest ona ważna przez dziesięć lat i może zostać przedłużona, z wyjątkiem niektórych przypadków (np. jeśli opuścisz Francję na ponad trzy lata z rzędu).

  Umożliwia posiadaczce podjęcie pracy.

  Aby złożyć wniosek, należy udowodnić znajomość języka francuskiego na poziomie A2 lub wyższym. W tym celu należy:

  • zdać oficjalny test uznawany przez „préfecture”,
  • lub uzyskać dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, uznawany przez „préfecture”. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie internetowej.

Kiedy należy złożyć wniosek

 • Istnieją trzy sytuacje, w zależności od Twojego aktualnego statusu administracyjnego:

  • W przypadku wjazdu do Francji z wizą typu „visa de long séjour valant titre de séjour”, musisz uzyskać jej zatwierdzenie, aby stała się „titre de séjour”. Procedura ta jest przeprowadzana wyłącznie online na tej stronie internetowej.
  • W przypadku wjazdu do Francji z klasyczną wizą długoterminową, czyli „visa de long séjour”, zazwyczaj należy umówić się na wizytę w „préfecture” departamentu, w którym mieszkasz, w ciągu dwóch miesięcy od przybycia do Francji, aby ubiegać się o „titre de séjour”.
  • W innych przypadkach można ubiegać się o „titre de séjour”, gdy tylko spełnisz warunki jego uzyskania.
 • Jeżeli Twoje pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”, wkrótce wygaśnie, zaleca się złożenie wniosku o przedłużenie jego ważności na dwa do czterech miesięcy przed datą wygaśnięcia.

  W niektórych departamentach termin ten może być inny. Skontaktuj się z „préfecture” swojego departamentu, aby dowiedzieć się więcej na temat aktualnych terminów. Dane kontaktowe można znaleźć w tym katalogu.

 • Jeżeli Twoje „titre de séjour” jest warunkowane faktem mieszkania razem z partnerem, tj. „vie commune”, a ty opuszczasz partnera z powodu przemocy domowej, musisz jak najszybciej poinformować o tym „préfecture”:

  • dane kontaktowe można znaleźć w tym katalogu;
  • możesz się skontaktować z „préfecture” za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli masz adres e-mail, lub pocztą tradycyjną;
  • wysyłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj dowód nadania oraz kopię listu.

  Być może masz możliwość utrzymania lub uzyskania prawa pobytu na określonych warunkach. Możesz wypełnić ten anonimowy kwestionariusz, aby dowiedzieć się, które elementy Twojej sytuacji mogą dać Ci prawo do mieszkania we Francji.

 • Po wystawieniu „titre de séjour” należy informować „préfecture” o wszelkich zmianach adresu, w tym o opuszczeniu domu rodzinnego z powodu przemocy domowej.

  Można to zrobić bezpośrednio na tej stronie internetowej w zakładce „je déclare un changement de situation” (deklarowanie zmiany sytuacji).

  Alternatywnie można powiadomić „préfecture” drogą pocztową:

  • dane kontaktowe można znaleźć w tym katalogu;

  • wysyłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj dowód nadania oraz kopię listu.

 • Jeżeli Twoja osobista sytuacja uległa zmianie i mogłoby to mieć wpływ na Twoje prawo pobytu, ale nadal spełniasz warunki do uzyskania kolejnego „titre de séjour”, musisz poinformować o tym „préfecture”, aby poprosić o zmianę statusu.

  Na przykład, jeśli miałaś „titre de séjour” z określeniem „salarié” (pracownik) i straciłaś pracę, ponieważ zrezygnowałaś, ale jesteś również rodzicem dziecka narodowości francuskiej, możesz poprosić o zmianę statusu.

Jak złożyć wniosek

We Francji wnioski o pozwolenie na pobyt, czyli „titres de séjour”, są składane do lokalnego francuskiego urzędu odpowiedzialnego za prawa pobytu w departamencie, w którym mieszkasz. Nazywa się on albo „préfecture”, albo „sous-préfecture”.

Aby dowiedzieć się, w którym departamencie mieszkasz, sprawdź kod pocztowy znajdujący się w dokumencie, który przedstawisz w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania, zwanym „justificatif de domicile”.

Następnie przeszukaj te katalogi, aby znaleźć dane kontaktowe do swojej „préfecture” lub „sous-préfecture”.

Dla uproszczenia na tej stronie będziemy używać jedynie określenia „préfecture”.

Krok 1 – Umów się na wizytę w „préfecture

 • Wiele „préfectures” umożliwia rezerwację terminu jedynie online.

  Aby dowiedzieć się, jak umówić się na wizytę, odwiedź stronę internetową „préfecture” w swoim miejscu zamieszkania, wybierając „préfecture” w swoim departamencie z tego katalogu i klikając na „stronę internetową”. Po wejściu na stronę internetową możesz wpisać „titre de séjour” w pasku wyszukiwania, aby uzyskać więcej informacji.

  W razie potrzeby można spróbować zadzwonić pod numer „préfecture”, aby dowiedzieć się, jak umówić się na wizytę. Zanim zadzwonisz, weź następujące pod uwagę:

  • Jeżeli nie mówisz płynnie po francusku, możesz poprosić krewnego lub przyjaciela, aby zadzwonił w Twoim imieniu, lub poprosić o wsparcie organizację oferującą bezpłatne usługi zwaną „association”.
  • Niestety, możesz zostać przekierowana do innych służb podczas rozmowy telefonicznej i otrzymać ważne informacje w języku francuskim, takie jak adresy e-mail, strony internetowe lub inne numery telefonów. Ten krok może zająć dużo czasu i być niezwykle frustrujący – nie zniechęcaj się.
 • W niektórych częściach Francji rezerwowanie terminów wizyty staje się coraz trudniejsze. Jest to jeden z głównych obszarów niesprawnego funkcjonowania francuskiej administracji.

  Niestety, umówienie się na wizytę może wymagać dużej wytrwałości, zwłaszcza online, gdzie znalezienie dostępnego przedziału czasowego może być bardzo trudne.

  Jeżeli tak się stanie w Twoim przypadku, poniższe kroki będą niezbędne, aby dochodzić swoich praw:

  • Podejmuj próby umówienia się na wizytę kilka razy dziennie, odświeżając stronę.
  • Zawsze rób zrzuty ekranu, upewniając się, że jest na nich widoczna data, aby pokazać, że próbowałaś zarezerwować wizytę, ale nie było dostępnych przedziałów czasowych.
  • Skontaktuj się z „préfecture”, aby poinformować, że nie możesz umówić wizyty. Dane kontaktowe można znaleźć w tym katalogu. Możesz się skontaktować z „préfecture” za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli masz adres e-mail, lub pocztą tradycyjną. Wyślij list przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj dowód nadania oraz kopię listu.
  • Możesz uzyskać wsparcie od organizacji oferującej bezpłatne usługi o nazwie „association” specjalizującej się w prawach obywateli państw obcych. Pracownicy organizacji mogą pomóc Ci wnioskować do sędziego o zobowiązanie „préfecture” do poszanowania Twoich praw i wyznaczenia Ci wizyty.
  • Możesz również skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za obronę Twoich praw, zwaną „Défenseur des droits”, aby poprosić ją o interwencję i zobowiązanie „préfecture” do wyznaczenia Ci wizyty.

Krok 2 – Przygotuj swój wniosek

 • Jeżeli nie masz pewności, jakie przyczyny uprawniają Cię do ubiegania się o „titre au séjour”, możesz wypełnić ten anonimowy kwestionariusz. Możesz również uzyskać pomocassociation” lub prawnika specjalizujących się w prawach obywateli państw obcych.

  Kiedy ubiegasz się o „titre de séjour”, musisz określić główną przyczynę, dla której chcesz pozostać we Francji, czasami nazywaną „fondement” (podstawą). Przykładem mogą być więzi rodzinne, praca i zdrowie.

  Jeżeli istnieją różne przyczyny, czyli „fondements”, aby ubiegać się o prawo pobytu:

  • wybierz główną przyczynę, która zapewnia Ci najkorzystniejsze prawa pobytu lub która z największym prawdopodobieństwem może zostać zaakceptowana, ponieważ, dla przykładu, spełniasz wszystkie wymagane warunki;
  • wymień inne przyczyny, czyli „fondements”. Wówczas „préfecture” będzie zobowiązana do przeanalizowania wszystkich przyczyn zgłoszonych w Twoim wniosku.
 • Chociaż nie jest to obowiązkowe, zdecydowanie zalecamy dołączenie do wniosku listu motywacyjnego. Może to zwiększyć szanse na przyjęcie wniosku i dać więcej możliwości odwołania w przypadku jego odrzucenia.

  Możesz pobrać i wypełnić ten szablon listu motywacyjnego.

  List musi zawierać dwa elementy:

  • objaśnienie Twojej sytuacji we Francji, szczegółowo opisujące wszystkie przyczyny, czyli „fondements”, które określiłaś, na przykład Twoje więzi rodzinne, pracę, a nawet stan zdrowia itp.;
  • wskazanie dokumentu, który najbardziej chciałabyś uzyskać, na przykład „carte de résident” albo „carte de séjour pluriannuelle”. Możesz jednak dodać, że w przypadku odrzucenia wniosku zaakceptujesz inny rodzaj „titre de séjour”.
 • Podczas umawiania wizyty „préfecture” powinna podać Ci wykaz wszystkich dokumentów, które należy załączyć do wniosku.

  Niestety, czasami te wykazy są niejasne lub niekompletne. Jest to defekt często występujący we francuskiej administracji. W związku z tym zaleca się załączenie jak największej liczby dokumentów potwierdzających Twoją sytuację osobistą.

  Poniżej przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty, abyś mogła sprawdzić, czy je posiadasz.

  Dokumenty ogólne załączane do wszelkich wniosków, zwane „documents communs

  Aby ubiegać się o „titre de séjour”, zawsze należy przedłożyć:

  • dokument potwierdzający Twoją tożsamość i narodowość: paszport lub, jeśli nie posiadasz paszportu, dowód tożsamości albo zaświadczenie konsularne;
  • dokument pochodzący z ostatnich trzech miesięcy potwierdzający miejsce zamieszkania, tj. „justificatif de domicile”, na przykład rachunek za prąd lub gaz, zaświadczenie o zakwaterowaniu, tzw. „attestation d’hébergement” (szablon), wraz z dowodem zamieszkania od gospodarza oraz kopią dokumentów tożsamości obu stron, albo zaświadczenie o zakwaterowaniu w hotelu;
  • odpis aktu urodzenia;
  • cztery niedawno wykonane zdjęcia identyfikacyjne, które spełniają wymagane standardy – stoiska fotograficzne i fotografowie zazwyczaj znają normy i odpowiednio wszystko zorganizują;
  • tłumaczenia wszystkich oficjalnych dokumentów, które nie są w języku francuskim;
  • tylko w przypadku przedłużenia ważności – umowa, którą podpisałaś z „OFII” po przybyciu, zwana „contrat d’intégration républicaine”.

  Specjalne dokumenty dodatkowe dotyczące „titre de séjour”, o które się ubiegasz, zwane „documents spécifiques au titre sollicité

  Są to dokumenty, które mogą udowodnić, że posiadasz prawo do konkretnego „titre de séjour”, na przykład decyzja sędziego, jeżeli korzystasz z nakazu ochrony o nazwie „ordonnance de protection”.

  Możesz zapoznać się naszym spisem według rodzaju prawa pobytu, aby odkryć, jakie dokumenty należy dostarczyć w zależności od przyczyny, czyli „fondement”, dla której ubiegasz się o „titre de séjour”.

  Możesz również skorzystać z oficjalnego wykazu dokumentów, które należy dostarczyć, udostępnionego przez rząd francuski na tej stronie internetowej.

  Inne przydatne dokumenty zwiększające szanse na uzyskanie „titre de séjour

  Oprócz wymaganych dokumentów zaleca się również dołączenie do wniosku wszelkich dokumentów, które mogą umożliwić „préfecture” całościową ocenę Twojej sytuacji, na przykład dokumentów dotyczących Twojej pracy, edukacji szkolnej Twoich dzieci lub przemocy, której doświadczyłaś.

 • Wszystkie dokumenty zawarte we wniosku muszą być sporządzone w języku francuskim, a w przeciwnym razie należy załączyć ich tłumaczenie.

  Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, czyli „traducteur assermenté”. Ten rodzaj tłumaczenia kosztuje średnio od 30 do 80 euro za stronę.

  Uzyskanie tłumaczenia może potrwać do dwóch tygodni, więc przygotuj to z dużym wyprzedzeniem.

  Możesz wyszukać tłumacza w Internecie lub poprosić ambasadę swojego kraju we Francji o wykaz „traducteurs assermentés”. Jeżeli jednak jesteś uchodźczynią polityczną we Francji, nie możesz kontaktować się z władzami swojego kraju pochodzenia. Skontaktuj się w zamian z organizacją oferującą bezpłatne usługi, czyli „association”, specjalizującą się w prawach uchodźców.

 • Jeżeli za wniosek o „titre de séjour” są pobierane opłaty, należy je uiścić poprzez zakup specjalnych znaczków skarbowych, tzw. „timbres fiscaux” za żądaną kwotę.

  Zwykle odpowiednia informacja jest zawarta w powiadomieniu wzywającym Cię do odbioru „titre de séjour”. Jeżeli składasz wniosek osobiście, możesz przy tej okazji zapytać „préfecture” o kwotę, którą będziesz musiała zapłacić.

  Timbres fiscaux” można zakupić w sklepie z papierosami zwanym „bureau de tabac” lub online na tej stronie internetowej.

  Jeżeli kupujesz je online, nazywają się „timbres dématérialisés” (znaczki wirtualne). Mogą Ci zostać przesłane na dwa sposoby:

  • W pliku PDF, który może zostać zeskanowany przez przedstawiciela przetwarzającego Twój wniosek w „préfecture”. Nie musisz drukować dokumentu, ponieważ można go zeskanować bezpośrednio z telefonu lub tabletu.
  • SMS-em w postaci 16-cyfrowego numeru. Możesz podać ten numer pracownikowi przetwarzającemu Twój wniosek.

  Jeżeli kupiłaś więcej „timbres fiscaux” niż jest to konieczne, możesz otrzymać zwrot pieniędzy. Wniosek o zwrot należy wysłać do działu podatkowego.

Krok 3 – Złóż wniosek

 • Sprawdź swój wniosek

  Przed udaniem się na wizytę w „préfecture” należy dokładnie sprawdzić, czy wniosek jest kompletny:

  • Musi zawierać co najmniej wszystkie dokumenty wymagane przez „préfecture” i na podstawie wymogów prawa (patrz dokumenty wymienione w kroku 2).
  • Musi zawierać dwie wersje wszystkich dokumentów – oryginał i kserokopię – z wyjątkiem dokumentów tożsamości, które nie są Twoje (na przykład dokumentów Twoich dzieci), w którym to przypadku wystarczy kserokopia.

  Jeżeli wniosek jest niekompletny, „préfecture” może go nie zarejestrować.

  Wypełnij formularz wniosku

  Jeżeli wniosek złożysz w „préfecture” osobiście, otrzymasz na miejscu formularz do wypełnienia.

  Kilka wskazówek:

  • Po przybyciu zapytaj pracownika „préfecture”, czy istnieje specjalny formularz dla tego rodzaju „titre de séjour”, o które chcesz się ubiegać, na przykład „carte de résident” lub „carte de séjour pluriannuelle”.
  • U góry formularza, obok sformułowania „titre de séjour demandé” (wnioskowany rodzaj pozwolenia na pobyt) należy zapisać główną przyczynę złożenia wniosku, taką jak więzy rodzinne, praca lub osoba chora. Jeżeli nie masz pewności, co do głównej przyczyny, czyli „fondement”, złożenia wniosku, przeczytaj ponownie sekcję dotyczącą sposobu przygotowania dokumentacji powyżej.

  Dokumenty wydawane po złożeniu wniosku

  Préfecture” jest zazwyczaj zobowiązane do wydania Ci pod koniec wizyty tymczasowego dokumentu zwanego „récépissé”, czyli potwierdzeniem złożenia wniosku. Ten dokument upoważnia Cię do pozostania we Francji w oczekiwaniu na odpowiedź na Twój wniosek. W niektórych przypadkach może on umożliwiać Ci podjęcie pracy. Jeżeli nie otrzymasz automatycznie tego dokumentu, poproś o niego.

  Niestety „préfecture” często nie wydaje „récépissé” po złożeniu pierwszego wniosku o „titre de séjour”. W takim przypadku należy pamiętać, że:

  • Jeżeli „préfecture” wydała Ci dokument o nazwie „convocation”, może on stanowić dowód, że podjęłaś kroki w celu uzyskania „titre de séjour”, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Możesz skorzystać z pomocyassociation” wyspecjalizowanego w prawie dotyczącym obywateli państw obcych, aby dowiedzieć się, jakie masz możliwości w okresie oczekiwania na odpowiedź „préfecture”.
 • Jeżeli składasz wniosek online, przed uzyskaniem dostępu do formularza musisz wybrać główną przyczynę, dla której chcesz ubiegać się o „titre de séjour”. Jeżeli nie masz pewności co do głównej przyczyny złożenia wniosku, przeczytaj ponownie sekcję dotyczącą sposobu przygotowania wniosku powyżej.

  Następnie musisz wypełnić formularz i przesłać elektroniczną wersję wymaganych dokumentów.

  Jeżeli nie wiesz, gdzie przesłać list motywacyjny lub skąd pobrać dokumenty online, możesz wysłać swój wniosek pocztą po zgłoszeniu takiej prośby (patrz sekcja poniżej).

  Pod koniec procesu składania wniosku online otrzymasz tymczasowy dokument zwany „zaświadczeniem”, który należy pobrać i wydrukować. Ten dokument upoważnia Cię do mieszkania we Francji w oczekiwaniu na odpowiedź na Twój wniosek.

 • Jeżeli „préfecture” odmawia przyjęcia niektórych dokumentów zawartych we wniosku, takich jak list motywacyjny, możesz wysłać je pocztą po złożeniu wniosku.

  Pamiętaj, aby:

  • zrobić kopię dokumentów przed ich wysłaniem;
  • wysyłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. – tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata;
  • zachować pokwitowanie jako dowód nadania.
 • Préfecture” nie ma prawa odmówić rejestracji wniosku o „titre de séjour”, chyba że istnieje ku temu uzasadniony powód, taki jak niezdolność do dostarczenia jednego z wymaganych dokumentów.

  Jeżeli pracownik „préfecture” odmówi rejestracji Twojego wniosku lub poprosi Cię o dokumenty, których Twoim zdaniem nie powinien żądać, możesz uzyskać pomoc z „association” specjalizującej się w prawach obywateli państw obcych.

Krok 4 – Odpowiedź z préfecture

Préfecture” zwykle ma cztery miesiące na odpowiedź na pierwszy wniosek o „titre de séjour” lub dwa miesiące – na wniosek o przedłużenie.

Odpowiedź powinna przyjść pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku otrzymania listu poleconego, czyli „recommandé avec avis de réception”, bardzo ważne jest, aby odebrać go z poczty. Jeżeli nie odbierzesz go w ciągu 15 dni, i tak uznaje się, że zostałaś poinformowana o decyzji.

 • Jeżeli Twój wniosek zostanie przyjęty, „préfecture” wyśle do Ciebie list, e-mail lub wiadomość na Twój telefon, aby Cię o tym powiadomić.

  Zostaniesz poproszona o osobiste odebranie „titre de séjour” w podanych godzinach.

  Jeżeli będziesz musiała uiścić opłaty za „titre de séjour”, dokonasz płatności przy odbiorze. Opłaty te powinny zostać określone podczas składania wniosku. Tutaj wyjaśniamy, jak je opłacić.

 • Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, otrzymasz list polecony z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec avis de réception”.

  W przypadku odrzucenia wniosku możesz otrzymać nakaz opuszczenia Francji, tzw. „Obligation de quitter le territoire français (OQTF)”.

  Możesz zakwestionować decyzję „préfecture”, składając odwołanie do sędziego administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania listu z informacją o odrzuceniu wniosku. W tym okresie nie możesz zostać wydalona z kraju, ale nie oznacza to, że masz prawo pobytu.

  Stanowczo zaleca się skorzystanie z pomocyassociation” lub prawnika specjalizujących się w prawie dotyczącym obywateli państw obcych, aby przeprowadzić procedurę odwołania.

 • To kolejna poważna dysfunkcja francuskiego systemu administracyjnego.

  Jeżeli „préfecture” nie przesłała odpowiedzi po czterech miesiącach od złożenia pierwszego wniosku lub po dwóch miesiącach po złożeniu wniosku o przedłużenie, oznacza to zazwyczaj, że wniosek został odrzucony.

  Jednak Twój wniosek mógł nie zostać jeszcze rozpatrzony z powodu opóźnień, zwłaszcza w regionie Paryża, gdzie czas przetwarzania wynosi kilka miesięcy.

  Jeżeli po upływie wyznaczonego na odpowiedź czasu „préfecture” nie przekazuje odpowiedzi, możesz wysłać list do „préfecture” z zapytaniem, czy Twój wniosek został odrzucony, a jeśli tak, to dlaczego. „Préfecture” jest zobowiązana podać przyczyny odmowy wydania „titre de séjour”.

  Aby poprosić „préfecture” o podanie przyczyn jej decyzji:

  • możesz pobrać ten szablon listu i wypełnić go w języku francuskim;
  • zrobić zdjęcie lub kserokopię listu;
  • wysyłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. – tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata;
  • zachować pokwitowanie jako dowód nadania.

  Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi miesiąc po wysłaniu listu do „préfecture”, możesz zastanowić się nad złożeniem odwołania do specjalnego sądu o nazwie „tribunal administratif”.

  Stanowczo zaleca się skorzystanie z pomocyassociation” lub prawnika specjalizujących się w prawach obywateli państw obcych, aby przeprowadzić procedurę odwołania.

Krok 5 – Podpisanie „contrat d’intégration républicaine (CIR)

Jeżeli Twój wniosek o „titre de séjour” zostanie przyjęty, organizacja odpowiedzialna za imigrację i integrację, zwana „Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)”, może poprosić Cię o podpisanie dokumentu o nazwie „contrat d’intégration républicaine (CIR)”, czyli umowy integracyjnej. Jest to umowa zawarta pomiędzy państwem francuskim a obywatelem państwa obcego, który chce osiedlić się we Francji na stałe.

Nie muszą podpisywać takiej umowy:

 • osoby narodowości algierskiej lub obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • osoby posiadające określone kategorie „titre de séjour” wymienione tutaj pod nagłówkiem „Qui est concerné?” (Kogo to dotyczy?).

Jeżeli w Twoim przypadku konieczne jest podpisanie umowy integracyjnej, otrzymasz dokument o nazwie „convocation” z zaproszeniem na rozmowę w „OFII”, w którym będzie podana data, godzina i miejsce spotkania.

Podczas tej rozmowy wykonasz test pozwalający ocenić Twój poziom znajomości języka francuskiego w mowie i na piśmie, aby zdecydować, czy musisz wziąć udział w kursie językowym.

Pod koniec spotkania zostaniesz poproszona o podpisanie umowy. Podpisując ją, zgadzasz się na odbycie szkoleń, które pomogą Ci poznać życie we Francji:

 • szkolenia obywatelskiego (obowiązkowe),
 • szkolenia językowego, które może być wymagane w zależności od Twojego poziomu znajomości języka francuskiego.

Ważne jest, aby podpisać ten dokument, ponieważ będzie on potrzebny, należycie zawarty, do przedłużenia pozwolenia na pobyt. Uzyskanie wieloletniego pozwolenia na pobyt, czyli „carte de séjour pluriannuelle” jest uzależnione od przestrzegania tej umowy.

Jeżeli nie zaproponowano Ci zawarcia umowy „CIR”, gdy po raz pierwszy wydano Ci „titre de séjour”, możesz poprosić o jej zawarcie, pisząc do organizacji odpowiedzialnej za imigrację i integrację, zwanej „Office français de l’imgration et de l’intégration (OFII)”, w Twoim departamencie. Szablon listu znajduje się tutaj.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się we wspieraniu wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji, zwłaszcza osób doświadczających przemocy.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji będą mogli informować Cię i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych służb w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez konieczności umawiania się w najbliższym ośrodku;
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy w godz. 9:30-13:30 i 14:30-17:30.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w sprawach imigracyjnych.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji mogą poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą też wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukiwać według regionu i departamentu w tym katalogu.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców we Francji.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji będą mogli poinformować Cię o przysługujących Ci prawach odnośnie do prawa pobytu oraz wyjaśnić, jak uzyskać to prawo.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonicznie pod numerem +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-18:00, a także w godz. 10:00-12:00 w środę i piątek. Linia jest czasami przeciążona, ale nie należy się zniechęcać. Czasami łatwiej jest skontaktować się z organizacją pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, a następnie dołącz go do listu wraz z kserokopiami wszelkich dokumentów administracyjnych, które mogą być istotne. Pamiętaj, aby jak najbardziej precyzyjnie sformułować swoje pytanie, uwzględniając wszystkie elementy, które mogą pomóc doradcy „Gisti” w zrozumieniu Twojej sytuacji.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw w okresie przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które należy uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli ani specjalista, ani osoba zaufana nie polecili Ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym katalogu zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Ubieganie się o azyl we Francji

Ubieganie się o azyl to proces, który pozwala osobom urodzonym poza Francją uzyskać status uchodźcy…

Ubieganie się o dokument o nazwie „visa de retour” w przypadku kradzieży lub utraty „titre de séjour” za granicą

Jeżeli będziesz poza Francją i zgubisz swoje pozwolenie na pobyt „titre de séjour” lub zostanie Ci…

Ubieganie się o dokument o nazwie „duplicata”, czyli duplikat, w przypadku kradzieży lub utraty „titre de séjour” we Francji

Jeżeli posiadałaś ważny dokument imigracyjny o nazwie „titre de séjour” i został Ci on skradziony…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry