កម្រងសំណួរអន្តោប្រវេសន៍របស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ថាតើសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិបារាំងអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបាន។

កម្រងសំណួរនេះគឺសម្រាប់តែមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយមាន ឬគ្មានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ។

កម្រងសំណួរគឺអនាមិកទាំងស្រុង។

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់