ធ្វើអំណោយ

ភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានគឺជាភាពចាំបាច់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកដែលទទួលរងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នក គេហទំព័ររបស់យើងអាចបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន និងមានជាច្រើនភាសាបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ 

ដោយការសហការគ្នា យើងអាចធានាឱ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ បង្កើតឯករាជ្យឡើងវិញ និងរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់