រុករកក្នុងភាពឯកជន

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យគេហទំព័រនេះបង្ហាញក្នុងប្រវត្តិរុករករបស់អ្នកទេ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកបន្តរុករកក្នុងម៉ូដ 'ឯកជន/អនាមិក' ហើយលុបប្រវត្តិកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ នៅទីនេះ យើងពន្យល់ពីដំណើរការដែលត្រូវអនុវត្តតាមដោយអាស្រ័យលើកម្មវិធីរុករកដែលអ្នកកំពុងប្រើ។

Google Chrome

ដើម្បីប្តូរទៅការរុករកឯកជន៖ នៅពេលដែលអ្នកបានបើក Chrome សូមចុចលើរូបសញ្ញាម៉ឺនុយ (ចំនុចបញ្ឈរបីនៅផ្នែកខាងលើខាងស្តាំនៃវីនដូរបស់អ្នក) បន្ទាប់មកចុចលើផ្ទាំងវីនដូ New Incognito ។

ដើម្បីលុបប្រវត្តិរបស់អ្នក៖ ចុចរូបសញ្ញាម៉ឺនុយ បន្ទាប់មកចុច More tools > Clear browsing data ។

Safari

ដើម្បីប្តូរទៅការរុករកឯកជន៖ ពេលដែលអ្នកបានបើក Safari សូមចូលទៅកាន់របារមឺនុយនៃ Macbook របស់អ្នក ហើយចុចលើ File > New private window ។

ដើម្បីលុបប្រវត្តិរបស់អ្នក៖ នៅក្នុងរបារមឺនុយរបស់ Macbook របស់អ្នក សូមចុច History > Clear History ។

Mozilla Firefox

ដើម្បីប្តូរទៅការរុករកឯកជន៖ នៅពេលដែលអ្នកបានបើក Mozilla Firefox សូមចុចលើរូបសញ្ញាមឺនុយ (របារស្របគ្នាបីនៅផ្នែកខាងលើខាងស្តាំនៃវីនដូរបស់អ្នក) បន្ទាប់មកចុចលើវីនដូឯកជនថ្មី។

ដើម្បីលុបប្រវត្តិរបស់អ្នក៖ ចុចរូបសញ្ញាមឺនុយ បន្ទាប់មកចុច History > Clear recent history ។

Microsoft Edge

ដើម្បីប្តូរទៅការរុករកឯកជន៖ នៅពេលដែលអ្នកបានបើក Microsoft Edge សូមចុចលើរូបសញ្ញាការកំណត់ (ចំនុចផ្តេកបីនៅផ្នែកខាងលើខាងស្តាំនៃវីនដូរបស់អ្នក) បន្ទាប់មកចុចលើវីនដូ New InPrivate ។

ដើម្បីលុបប្រវត្តិរបស់អ្នក៖ ចុចលើរូបសញ្ញាការកំណត់ បន្ទាប់មកចុចលើ Privacy > Clear browsing data > Choose what to clear

អ្នកក៏អាចប្រើផ្លូវកាត់ក្តារចុចដើម្បីបើកវីនដូអនាមិកផងដែរ៖

  • Windows, Linux, និង Chrome OS៖ ចុច Ctrl+Shift+N
  • Mac៖ ចុច Command ⌘ + Shift + N

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់