ការងាររបស់យើង

បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជនដែលើមានកំណើតបរទេសដែលកំពុងប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំង ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ បង្កើតឯករាជ្យភាពឡើងវិញ និងភាពរីកចម្រើន។

មូលហេតុរបស់យើង

ស្ត្រី 1 នាក់ក្នុងចំណោម 3 នាក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេ។

ប្រជាជនមានដើមកំណើតបរទេសគឺងាយរងគ្រោះជាពិសេសនៅពេលប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។

អំណាច និងការគ្រប់គ្រង

និយមន័យដែលគេស្គាល់ល្អបំផុតនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការគ្រប់គ្រងដោយបង្ខិតបង្ខំ។

ជនល្មើសនៃការគ្រប់គ្រងដោយបង្ខិតបង្ខំមានមធ្យោបាយកាន់តែច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រង និងគ្របដណ្តប់លើដៃគូដែលមានដើមកំណើតបរទេសរបស់ពួកគេ តាមរយៈការផ្តាច់ចេញពីសង្គម និងដោយបង្កើតការពឹងផ្អែកផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញ 

ការស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង និងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានរកឃើញប្រព័ន្ធរបស់បារាំងជុំវិញការទទួលបានការការពារ យុត្តិធម៌ និងសេវាពាក់ព័ន្ធដែលមានភាពស្មុគ្រស្មាញជាពិសេស និងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ សូម្បីតែជនរងគ្រោះដែលកើត និងធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដោយ។

ការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយ Women for Women France បានរកឃើញថា មនុស្សដែលមិនបានធំពេញវ័យនៅប្រទេសបារាំង និង/ឬអ្នកដែលមិននិយាយភាសាបារាំង មានឧបសគ្គបន្ថែមសំខាន់ៗ និងកន្លែងតិចតួចដែលអាចទៅស្វែងរកការគាំទ្របាន។

បង្កើតឡើងដោយស្ត្រីមានដើមកំណើតបរទេសសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតបរទេស។

កម្មវិធីការងាររបស់យើង

អ្វីទាំងអស់ដែល Women for Women France ធ្វើគឺផ្តោតលើគោលដៅមួយ៖ ការកែលម្អលទ្ធផលសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយមិនគិតពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ស្ថានភាពចំណាកស្រុក ឬប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនោះឡើយ។

ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រព័ត៌មានពហុភាសាជាតិ

គេហទំព័រព័ត៌មាន Women for Women France ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបឋមរបស់មនុស្សដែលប្រឈមមុខដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ៖ ទទួលព័ត៌មាន មានប្រយោជន៍ដែលដោះស្រាយកង្វល់ និងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ ជាភាសាដែលពួកគេអាចយល់បាន។

ដោយធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញឈានមុខគេរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានជាក់ស្តែង និងទាន់សម័យពីការស្វែងរកសុវត្ថិភាពភ្លាមៗរហូតដល់ការបង្កើតឯករាជ្យភាពឡើងវិញ។

គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់់មនុស្សទាំងអស់ដោយមិនគិតពីភេទឬសញ្ជាតិនោះឡើយ។

ការបណ្តុះបណ្តាល

យើងស្នើឱ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលដែលទទួលដំណឹងពីអ្នកនៅរស់រាន ដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ និងដែលត្រូវបានបង្កើតជាពិសេសចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធ និងអ្នកជំនាញដូចខាងក្រោម

  • សេវាកុងស៊ុល
  • សេវាកម្មប៉ូលីស 
  • អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព
  • អ្នកផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់ 
  • បុគ្គលិកសង្គម
  • សាលាជាតិសម្រាប់តុលាការ
  • និយោជក

ប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected]

ការស្រាវជ្រាវ និងការប្រឹក្សាអ្នករស់រានមានជីវិត

ដើម្បីធានាថាកម្មវិធី និងការតស៊ូមតិរបស់យើងបានទទួលដំណឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបំផុត និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងពីមនុស្សដែលបានប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ យើងធ្វើការស្រាវជ្រាវ រួមទាំងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយជនរងគ្រោះ និងអ្នករស់រានមានជីវិតតាមកាលកំណត់។

យើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានដោយសារភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ និងអង្គការស្រាវជ្រាវនានា។

សំណើស្រាវជ្រាវភាពជាដៃគូអាចត្រូវបានដាក់បញ្ជូនទៅកាន់ [email protected]

ធ្វើការជាមួយស្ថាប័ន និងសេវាកម្ម 

ប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល៖ អនុសញ្ញាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ន និងសេវាកម្មនានាដើម្បីកំណត់គម្លាត និងផ្តល់នូវអនុសាសន៍កំណែទម្រង់។

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណៈជន និងជនរងគ្រោះ

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានមហិច្ឆតា៖ យើងចង់ឱ្យប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន មិនថាពួកគេនិយាយភាសាអ្វីនោះឡើយ។ 

យើងក៏ធ្វើការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការយល់ខុសទូទៅអំពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារផងដែរ។

សេវាកម្មគាំទ្រថ្នាក់ជាតិ

បច្ចុប្បន្ន Women for Women France កំពុងដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាកម្មគាំទ្រថ្នាក់ជាតិ ដូច្នេះប្រជាជនដែលកើតពីបរទេសដែលប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចទទួលបានការគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួននៅលើមាគ៌ារបស់ពួកគេក្នុងការស្តារសុវត្ថិភាព និងឯករាជ្យភាពឡើងវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សេវាកម្មដ៏សំខាន់នេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected]

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់