Quyên góp

Dễ dàng tiếp cận thông tin đáng tin cậy là điều cần thiết hàng đầu đối với những nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhờ sự hỗ trợ của quý vị, trang web của chúng tôi có thể được cập nhật và được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ hơn mỗi năm. 

Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo tất cả mọi người đều biết rõ quyền của mình, có cuộc sống độc lập và chất lượng ở Pháp.

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu