Đối tác của chúng tôi

Nếu không có các đối tác tài chính và các đối tác vì lợi ích cộng đồng thì chúng tôi không thể nào hoàn thành công việc của mình. 

Women for Women France chỉ hợp tác với các tổ chức có chung tầm nhìn với chúng tôi về hòa nhập, đa dạng và bình đẳng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đối tác khu vực tư nhân của chúng tôi cam kết xóa bỏ bất bình đẳng giới và thúc đẩy hòa nhập và đa dạng trong chính tổ chức của họ.

Cơ hội hợp tác

Tổ chức của bạn có cam kết thúc đẩy hòa nhập, đa dạng và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ không?

Women for Women France có rất nhiều cơ hội hợp tác thú vị trong giai đoạn 2022-2025.

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu