Thông báo pháp lý

Trình chỉnh sửa trang web

Trang web www.womenforwomenfrance.org được xuất bản bởi Women for Women France, một hiệp hội tuân thủ theo luật pháp Pháp được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 1901.

Số SIRET: 848 317 517 00029
Trụ sở chính: 18 rue Ramus, 75020 PARIS
Địa chỉ email: [email protected]
Giám đốc xuất bản: Yasmine El Konti, Chủ tịch

Các nhà cung cấp dịch vụ

Dịch vụ hosting: Microsoft Azure
Phát triển và bảo trì: Talan
Điều lệ đồ họa: Fringe22
Dịch thuật: LanguageWire

Điều khoản sử dụng

Bạn có thể truy cập các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung (“GCU”) của trang web Women for Women France (“WFWF”) qua liên kết www.womenforwomenfrance.org (“Trang web”), các Điều khoản và Điều kiện này quy định về cách sử dụng Trang web đối với bạn (“Người dùng” hoặc “Bạn”). Bằng cách truy cập Trang web, Bạn chấp nhận các Điều khoản này một cách không thể hủy ngang. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không truy cập Trang web.

 1. Liên kết siêu văn bản

  Việc thiết lập một liên kết đến Trang web không phải tuân theo bất kỳ thỏa thuận trước nào.

  Trang web này cung cấp nhiều liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các tài nguyên khác về chủ đề được tư vấn. WFWF không đảm bảo về nội dung của các trang web này, chúng tôi không thể kiểm soát nội dung của các trang web này.

 2. Sở hữu trí tuệ

  WFWF là, và sẽ luôn là chủ sở hữu độc quyền (i) của Trang web, bao gồm các thuật toán và tất cả các khái niệm, kỹ thuật và cải tiến, nói chung là bất kỳ tài sản trí tuệ, được phát hiện, sản xuất, phát triển hoặc sử dụng ở bất kỳ bởi WFWF, liên quan đến (ii) toàn bộ nội dung của Trang web, dù là yếu tố văn bản hay hình ảnh, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web đó, ngoại trừ nhãn hiệu, logo hoặc nội dung thuộc về các tổ chức đối tác khác hoặc các tác giả được trích dẫn và nói chung là (iii) bất kỳ tài sản trí tuệ, nội dung, công nghệ, công cụ phần mềm, mô hình, code có thể tái sử dụng và/hoặc code chung và các tài liệu liên quan được phát triển bởi WFWF vào bất kỳ thời điểm nào cho hoạt động của mình.

  Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, phân phối, sửa đổi, phóng tác, truyền lại hoặc xuất bản, thậm chí một phần, của những tài sản này mà không có sự đồng ý trước của WFWF. Việc không tuân thủ điều khoản cấm này cấu thành một hành vi vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự đối với tác giả của tài sản đó.

  WFWF bảo lưu tất cả các quyền không được cấp cho Bạn ở đây. Để tránh nhầm lẫn, Bạn được phép truy cập Trang web nhưng WFWF không cấp cho Bạn giấy phép sử dụng nội dung, phần mềm, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc logo của Trang web.

 3. Giới hạn trách nhiệm

  WFWF tùy ý sử dụng tất cả các phương tiện để đảm bảo rằng thông tin được công bố trên Trang web là đáng tin cậy. Tuy nhiên, sai sót hoặc thiếu sót vẫn có thể xảy ra và Bạn phải đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập được.

  Theo đó, trang web được cung cấp "nguyên trạng". Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, WFWF không bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm). WFWF không đảm bảo rằng hoạt động của Trang web sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi và cũng không đảm bảo rằng các lỗi hoặc lỗi hệ thống sẽ được sửa chữa. WFWF không chịu trách nhiệm về việc Bạn sử dụng thông tin này hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào có thể phát sinh từ đó. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web và Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định địa phương, bao gồm các quy tắc địa phương liên quan đến hành vi trên Internet và nội dung được cho phép. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, (1) trong mọi trường hợp, WFWF sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp hoặc các thiệt hại tương tự khác dưới bất kỳ hình thức nào (bất kể nguyên nhân hoặc trách nhiệm nguyên tắc, cho dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng) (bao gồm, nhưng không giới hạn, do sơ suất hoặc lý do khác) và WFWF sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, phát sinh từ trường hợp bất khả kháng hoặc hành động của bên thứ ba hoặc nếu họ không làm như vậy; và (2) Tổng trách nhiệm pháp lý của WFWF đối với tất cả các chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc kiện tụng nào gây ra, phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web sẽ không vượt quá 250 EUR.

 4. Tình trạng không sẵn có

  Nội dung và các chức năng của Trang web liên tục được phát triển và cải thiện. Theo đó, và theo quyết định riêng của WFWF, một số tính năng nhất định (cho dù được xác định là đang ở giai đoạn beta hay không) có thể được sửa đổi, tạm thời xóa và/hoặc tạm ngừng. WFWF không chịu trách nhiệm về nội dung và các tính năng được trình bày trên Trang web mà không khả dụng trong một thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn.

 5. Sửa đổi

  WFWF có thể tùy ý sửa đổi hoặc cập nhật GCU bất kỳ lúc nào và GCU của WFWF được sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Trang web. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi những thay đổi này đã được thực hiện, Bạn mặc nhiên chấp nhận những thay đổi này. Nếu những thay đổi mà chúng tôi thực hiện là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn bằng các biện pháp hợp lý (ví dụ: bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó trên Trang web). Nếu Bạn không chấp nhận GCU đã sửa đổi, Bạn có thể ngừng sử dụng Trang web của mình.

 6. Pháp lý

  ​Các Điều khoản và Điều kiện tuân thủ luật pháp Pháp và bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện chúng đều nằm trong quyền tài phán riêng của các tòa án trong khu vực mà văn phòng đăng ký của hiệp hội tọa lạc.

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu