ការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអាចមានភាពស្មុគស្មាញ។

នៅទីនេះ យើងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការមួយជំហានម្តងៗ ហើយសម្របសម្រួលអ្នកទៅកាន់អ្នកជំនាញដែលអាចជួយអ្នកតាមដំណើរការ។

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់