Nếu bạn không muốn kiểm tra tính đủ điều kiện của mình bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi nhập cư ẩn danh của chúng tôi bên dưới, bạn có thể duyệt theo các tiêu chí chính hoặc “fondements” mà có thể cho phép bạn có được quyền cư trú tại Pháp. Những điều này cũng bao gồm một số lựa chọn cho những người từng phải đối mặt với lạm dụng gia đình.

Những điều này chỉ áp dụng cho những người đã ở Pháp.

Nếu không có tiêu chí nào trong số này áp dụng cho bạn, bạn có thể tham khảo ý kiến chuyên gia nhập cư, người sẽ xem xét tình huống của bạn và xác định những lựa chọn khác mà bạn có thể có.

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu