Stručnjaci

Da biste osigurali da imate pristup visokokvalitetnim, ažuriranim i praktičnim informacijama, WFWF radi sa vodećim francuskim stručnjacima u svojim oblastima koji svi imaju visoko specijalizovano i praktično znanje. Svi stručnjaci sa kojima WFWF sarađuje takođe su angažovani u borbi protiv diskriminacije imigranata i osoba koje nisu Francuzi u Francuskoj.

Nasilje u porodici, krivični zakon i nalozi za zaštitu

Ekonomsko i socijalno osnaživanje

Porodično pravo

Emigracija i azil

Zdravlje

Komunikacije

Za intervenciju policije:

Idite na vrh