Pravna napomena

Uređivač lokacije

Organizacija Women for Women France objavila je veb-lokaciju www.womenforwomenfrance.org. Ova asocijacija radi u skladu sa francuskim zakonom od 1. jula 1901.

SIRET broj: 848 317 517 00029
Centrala: 18 rue Ramus, 75020 PARIS
Adresa e-pošte: [email protected]
Direktor za publikaciju: Yasmine El Konti, predsednica

Pružaoci usluga

Hosting: Microsoft Azure
Razvoj i održavanje: Talan
Grafička povelja: Fringe22
Prevod: LanguageWire

Uslovi upotrebe

Ovi Opšti uslovi i pravila za upotrebu („GCU“) lokacije Women for Women France („WFWF“), dostupna su preko veze www.womenforwomenfrance.org („Lokacija“), i oni upravljaju vašim korišćenjem ove lokacije („Korisnik“ ili „Vi“). Pristupom lokaciji, bespogovorno prihvatate ove uslove. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, nemojte pristupati lokaciji.

 1. Veze hiperteksta

  Uspostavljanje veze ka lokaciji ne podleže nikakvom prethodnom sporazumu.

  Lokacija nudi mnoge veze ka drugim veb-lokacijama. Oni imaju za cilj da olakšaju korisniku da pronađe druge resurse o predmetu za koji se interesuje. Njihovo prisustvo ne obavezuje WFWF u pogledu njihovog sadržaja, jer udruženje nema načina da kontroliše ove lokacije.

 2. Intelektualna svojina

  WFWF je, i ostaće u svakom trenutku, ekskluzivni vlasnik (i) lokacije, uključujući algoritme, i sve koncepte, tehnike i poboljšanja, i uopšteno govoreći, bilo koje srodne intelektualne svojine, otkrivene, proizvedene, razvijene ili korišćene u bilo kom trenutku od strane WFWF (ii) celokupnog sadržaja lokacije, bilo tekstualnih ili vizuelnih elemenata, i svih prava intelektualne svojine u vezi sa njima, sa izuzetkom žigova, logotipa ili sadržaja koji pripadaju drugim partnerskim organizacijama ili citiranim autorima i, uopštenije , (iii) bilo koju intelektualnu svojinu, sadržaj, tehnologiju, softverske alate, modele, višekratnu upotrebu i/ili generičke kodove i srodne materijale koje je WFWF razvio u bilo koje vreme za svoju delatnost.

  Bilo kakva reprodukcija, distribucija, modifikacija, adaptacija, retransmisija ili objavljivanje, čak i delimično, ovih elemenata je strogo zabranjeno bez prethodne saglasnosti WFWF. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja povredu koja može dovesti do građanske i krivične odgovornosti njenog autora.

  WFWF zadržava sva prava koja vam izričito nisu odobrena. Radi izbegavanja sumnje, dozvoljen vam je pristup lokaciji, ali vam WFWF ne daje licencu za korišćenje njegovog sadržaja, softvera, zaštitnih znakova, trgovačkih imena ili logotipa.

 3. Ograničenje odgovornosti

  WFWF koristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju da garantuje da su informacije objavljene na lokaciji pouzdane. Međutim, može doći do grešaka ili propusta i stoga morate osigurati tačnost prikupljenih informacija.

  Shodno tome, lokacija se pruža „kao što jeste“. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, WFWF ne daje nikakve garancije, izričite, implicirane, zakonske ili druge (uključujući, ali ne ograničavajući se na, garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu i nekršenje). WFWF ne garantuje da će rad lokacije biti neometan, bezbedan ili bez grešaka, niti da će greške ili sistemski kvarovi biti ispravljeni. WFWF nije odgovoran za vaše korišćenje ovih informacija ili za bilo kakav direktan ili posledičan gubitak ili štetu koja može nastati iz toga. Lokaciju koristite na sopstveni rizik i odgovorni ste za poštovanje svih lokalnih zakona, pravila i propisa, uključujući lokalna pravila koja se odnose na ponašanje na Internetu i dozvoljeni sadržaj. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, (1) ni u kom slučaju organizacija WFWF neće biti odgovorna za posebne, indirektne, posledične ili druge slične štete bilo koje vrste (bez obzira na uzrok ili načelnu odgovornost, bilo da je u pitanju ugovor, delikt (uključujući, ali ne ograničavajući se na, nemar) ili na drugi način) i organizacija WFWF neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu u slučaju više sile ili radnje trećih lica ili ako oni nisu njeni; i (2) Ukupna i kumulativna odgovornost organizacije WFWF za sve troškove, gubitke ili štete koje proističu iz bilo kakvih potraživanja, radnji ili tužbi, bez obzira na to kako su uzrokovane, proizašle iz ili u vezi sa lokacijom, ne prelazi 250 EUR.

 4. Nedostupnost

  Sadržaj i funkcionalnosti lokacije se stalno razvijaju i unapređuju. Shodno tome, i prema sopstvenom nahođenju organizacije WFWF, određene funkcije (bez obzira da li su identifikovane kao beta) mogu biti modifikovane, privremeno uklonjene i/ili suspendovane. WFWF nije odgovoran za sadržaj i funkcije predstavljene na lokaciji koje postaju privremeno ili trajno nedostupne.

 5. Dopune

  WFWF može modifikovati ili ažurirati GCU u bilo kom trenutku, prema sopstvenom nahođenju, i takav izmenjeni WFWF GCU će stupiti na snagu kada se objavi na lokaciji. Ako nastavite da koristite lokaciju nakon unošenja ovih promena, implicitno prihvatate ove promene. Ako su promene koje izvršimo materijalne, obavestićemo vas na razuman način (na primer, postavljanjem obaveštenja o takvim promenama na lokaciji). Ako ne prihvatite izmenjene GCU, možete prestati da koristite lokaciju.

 6. Zakonodavstvo

  ​Ova Pravila i uslovi su regulisani francuskim zakonom i svaki spor koji može nastati zbog njihovog tumačenja ili izvršenja spada u isključivu nadležnost sudova od kojih zavisi registrovana kancelarija udruženja.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh