Informacje prawne

Redaktor strony internetowej

Strona internetowa www.womenforwomenfrance.org została opublikowana przez Women for Women France, stowarzyszenie podlegające prawu francuskiemu ustanowionemu ustawą z dnia 1 lipca 1901 r.

Numer SIRET: 848 317 517 00029
Siedziba: 18 rue Ramus, 75020 PARYŻ
Adres e-mail: [email protected]
Dyrektorka publikacji: Yasmine El Konti, prezes

Usługodawcy

Hosting: Microsoft Azure
Rozwój i utrzymanie: Talan
Makieta: Fringe22
Tłumaczenie: LanguageWire

Warunki korzystania ze strony internetowej

Niniejsze Ogólne warunki korzystania („Warunki”) ze strony internetowej Women for Women France („WFWF”), dostępnej za pośrednictwem linku www.womenforwomenfrance.org („Strona”), regulują sposób korzystania ze Strony przez użytkownika („Użytkownik”). Wchodząc na Stronę, Użytkownik nieodwołalnie akceptuje niniejsze Warunki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z warunków, nie powinien wchodzić na Stronę.

 1. Hiperłącza tekstowe

  Ustanowienie łącza do Strony nie podlega żadnej wcześniejszej umowie.

  Strona zawiera wiele linków do innych stron internetowych. Ich celem jest ułatwienie użytkownikowi znalezienia różnych źródeł informacji na analizowany temat. Umieszczenie tych linków nie nakłada na WFWF żadnych zobowiązań odnośnie do treści stron, do których prowadzą – stowarzyszenie nie ma możliwości kontrolowania tych stron.

 2. Własność intelektualna

  WFWF jest wyłącznym właścicielem (i) Strony, w tym algorytmów oraz wszystkich koncepcji, technik i ulepszeń, a także ogólnie wszelkich powiązanych materiałów objętych prawem własności intelektualnej, wymyślonych, wytworzonych, opracowanych lub użytkowanych przez WFWF, (ii) całej zawartości Strony, zarówno tekstowej, jak i wizualnej, oraz wszystkich związanych z nią praw własności intelektualnej, z wyjątkiem znaków towarowych, logo lub treści należących do innych organizacji partnerskich albo cytowanych autorów, oraz, ogółem, (iii) wszystkich elementów objętych prawem własności intelektualnej, treści, technologii, narzędzi programowych, modeli, kodów wielorazowych lub generycznych oraz powiązanych materiałów opracowanych przez WFWF zasadniczo na potrzeby swojej działalności.

  Powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, dostosowywanie, przekazywanie lub publikowanie, nawet częściowe, tych elementów jest surowo zabronione bez uprzedniej zgody WFWF. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

  WFWF zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszym dokumencie. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownik może uzyskać dostęp do Strony, ale WFWF nie udziela licencji na korzystanie z jej treści, oprogramowania, znaków towarowych, nazw handlowych ani logo.

 3. Ograniczenie odpowiedzialności

  WFWF wykorzystuje wszystkie dostępne środki, aby zapewnić wiarygodność informacji publikowanych na Stronie. Mogą jednak wystąpić błędy lub pominięcia i dlatego użytkownik musi sprawdzać dokładność zgromadzonych informacji.

  Oznacza to, że Strona jest udostępniana „w stanie, w jakim jest”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo WFWF nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych (w tym, między innymi, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw). WFWF nie gwarantuje nieprzerwanego, bezpiecznego i bezbłędnego działania Strony ani naprawiania błędów i awarii systemu. WFWF nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji przez użytkownika ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub następcze straty bądź szkody, które mogą z tego wynikać. Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów i regulaminów, w tym lokalnych zasad dotyczących zachowania w Internecie oraz treści dozwolonych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo (1) WFWF w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie, następcze lub inne tego rodzaju szkody (niezależnie od przyczyny lub podstawy odpowiedzialności: umownej, deliktowej (w tym, między innymi, wynikającej z zaniedbania) lub innej), a także za szkody wynikające z działania siły wyższej lub działania osób trzecich, a nie z działania WFWF; oraz (2) łączna, skumulowana odpowiedzialność WFFF za wszelkie koszty, straty lub szkody wynikające z roszczeń, działań lub pozwów w jakikolwiek sposób związanych ze Stroną nie przekroczy 250 EUR.

 4. Niedostępność Strony

  Treść i funkcje Strony są stale rozwijane i doskonalone. W związku z tym niektóre funkcje (bez względu na oznaczenie beta) mogą być modyfikowane, tymczasowo usuwane lub zawieszane według uznania WFWF. WFWF nie ponosi odpowiedzialności za treści i funkcje prezentowane na Stronie, które tymczasowo lub na stałe stają się niedostępne.

 5. Zmiany

  WFWF może w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaktualizować Warunki według własnego uznania, a takie zmodyfikowane Warunki WFWF będą obowiązywać po ich opublikowaniu na Stronie. Jeżeli po wprowadzeniu zmian użytkownik nadal korzysta ze Strony, oznacza to dorozumianą akceptację zmian przez użytkownika. Jeżeli wprowadzane zmiany są istotne, powiadomimy o nich użytkownika w odpowiedni sposób (na przykład publikując powiadomienie o zmianach na Stronie). Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych Warunków, może zaprzestać korzystania ze Strony.

 6. Prawo właściwe

  ​Niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu, a wszelkie spory, które mogą wyniknąć z ich interpretacji lub wykonania, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby stowarzyszenia.

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry