ការបើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ អ្នកមានសិទ្ធិបើកគណនីធនាគារបាន ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅ ឬប្រាក់ចំណូលក៏ដោយ។ ប្រសិនបើធនាគារមួយបានបដិសេធមិនបើកគណនីនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នក អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីតាមរយៈធនាគារកណ្តាលបារាំងដែលមានឈ្មោះថា "Banque de France" ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Ouarda Varda Sadoudi នៅថ្ងៃទី 24/05/2023

លក្ខខណ្ឌ

នរណាម្នាក់ដែលមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអាចបើកគណនីធនាគារបាន ទោះបីជាមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅ ឬប្រាក់ចំណូលក៏ដោយ។ សិទ្ធិនេះត្រូវបានគេហៅថា "droit au compte" ។ ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រាទី 137 នៃច្បាប់ដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1998 ហៅថា "loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions" ។

ធនាគារខ្លះដាក់នូវលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ដូចជាការទូទាត់ប្រាក់នូវចំនួនអប្បបរមា បើទោះបីជានេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចក៏ដោយ។

របៀបបន្តដំណើរការ

 • ដើម្បីបើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសបារាំង ជាដំបូងអ្នកត្រូវរៀបចំឯកសារដែលមាននូវឯកសារចាំបាច់៖

  • ឯកសារអត្តសញ្ញាណ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក
  • ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ដែលគេស្គាល់ថា "justificatif de domicile" ឬភស្តុតាងនៃលំនៅដ្ឋានដែលមានរយៈពេលតិចជាងបីខែ ដូចជាបង្កាន់ដៃជួល វិក្កយបត្រអគ្គិសនី ឬហ្គាស ឬ "attestation d’hébergement" ពីមនុស្សដែលអ្នកស្នាក់នៅជាមួយ។
 • អ្នកអាចបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងហាងបារីមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា "bureaux de tabac" ដូចជា គណនីរបស់ Nickel

  អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់មួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកបើកគណនី ជាធម្មតាត្រូវបង់ 20 អឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំ។

  អ្នកនឹងទទួលបានគណនីមួយ កាតធនាគារមួយ និងឯកសារអត្តសញ្ញាណធនាគារដែលហៅថា "Relevé d’identité bancaire (RIB)" ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

 • អ្នកអាចទាក់ទងទៅធនាគារជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកមើលថា តើមានសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែលពួកគេនឹងផ្តល់ជូន និងប្រៀបធៀបនូវអត្រាការប្រាក់របស់ពួកគេ។

  នៅពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសធនាគាររបស់អ្នកហើយ អ្នកអាចដាក់ពាក្យដើម្បីបើកគណនីនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកតាមពីរវិធី៖

  • នៅក្នុងសាខាមួយ ដោយធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សា។ សូមចងចាំថាត្រូវយកឯកសារទាំងអស់របស់អ្នកមកជាមួយអ្នកតាមការណាត់ជួបរបស់អ្នក។
  • ដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅលើគេហទំព័រអនឡាញរបស់ធនាគារ និងបង្ហោះឯកសារដែលបានស្នើសុំ។
 • ប្រសិនបើធនាគារយល់ព្រមក្នុងការបើកគណនីក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នក៖

  • ពួកគេនឹងផ្តល់ឱ្យ ឬផ្ញើឯកសារឱ្យទៅអ្នកដើម្បីចុះហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ជាក់ការបើកគណនីហៅថា "convention" ឬកិច្ចព្រមព្រៀង។
  • អ្នកអាចបិទគណនីធនាគារនេះនៅពេលណាដែលអ្នកចង់បិទបាន ដោយការផ្ញើសំណើររបិទទៅធនាគាររបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍។

  ប្រសិនបើធនាគារបដិសេធមិនបើកគណនីនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នក៖

  • ត្រូវតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបដិសេធពាក្យសុំរបស់អ្នកហៅថា "attestation de refus d’ouverture de compte" ។
  • ប្រសិនបើធនាគារមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ "attestation de refus d’ouverture de compte" ត្រូវប្រាកដថាត្រូវស្នើសុំវា។
  • ដូច្នេះឯកសារនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្នើសុំទៅកាន់ធនាគារកណ្តាលបារាំងដើម្បីទទួលបានគណនីធនាគារក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃ។ យើងនឹងពន្យល់អំពីដំណើរការដូចខាងក្រោម។

នៅក្នុងករណីដែលមានការបដិសេធដោយធនាគារ

ប្រសិនបើសំណើររបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ អ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់ធនាគារកណ្តាលបារាំង ដែលហៅថា "Banque de France" ក្នុងការស្នើសុំឱ្យចាប់ផ្តើមដំណើរការដើម្បីជំរុញធនាគារឱ្យបើកគណនីធនាគារនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នក។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថា "procédure de droit au compte" ។

 • អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងសម្រាប់ "Banque de France" ដែលនៅជិតអ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះ។

  អ្នកអាចបង្កើតពាក្យសុំដោយចូលទៅកាន់សាខាណាមួយដោយផ្ទាល់ តាមប្រៃសណីយ៍ ឬអនឡាញនៅលើគេហទំព័រ "Banque de France" ដោយបង្កើតប្រវត្ថិរូបផ្ទាល់ខ្លួន។

  ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតពាក្យសុំរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍ ត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖

  • បានបញ្ចប់ "droit au compte" ឬការផ្តល់សិទ្ធិលើគណនី ទម្រង់កម្មវិធី
  • ឯកសារដែលហៅថា "attestation de refus d’ouverture de compte" ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយធនាគារដែលបានបដិសេធពាក្យសុំរបស់អ្នក
  • ឯកសារអត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាព ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក
  • ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក ដែលគេស្គាល់ថា "justificatif de domicile" ឬភស្តុតាងនៃលំនៅដ្ឋានដែលមានរយៈពេលតិចជាងបីខែ ដូចជាបង្កាន់ដៃជួល វិក័យប័ត្រសាំង ឬអគ្គិសនី ឬ "attestation d’hébergement" ពីមនុស្សដែលអ្នកស្នាក់នៅជាមួយ។

  ផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception" ។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

 • បន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យសុំរបស់អ្នក "Banque de France" នឹងមានពេលពីរថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដើម្បីចាត់តាំងទៅកាន់ធនាគារ។

  អ្នកគួរតែទទួលបានការឆ្លើយតបដោយការបង្ហោះទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានផ្តល់នៅលើពាក្យសុំរបស់អ្នកពីរបីថ្ងៃក្រោយមក។

  បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការណាត់ជួបជាមួយធនាគារដែលបានចាត់តាំងដែលនឹងមានរយៈពេលបីថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីបើកគណនីនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកបានផ្តល់ជាមួយនឹងឯកសារទាំងអស់ដែលបានស្នើសុំ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • មានអង្គការដែលហៅថា "associations" ដែលផ្តល់ជូនដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកដែលស្នើសុំបើកគណនីធនាគារតែត្រូវបានបដិសេធ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះមិនគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងប្រាប់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក។
  • ពួកគេអាចជួយអ្នកអនុវត្តនីតិវិធីមួយហៅថា "droit au compte" ដែលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះគណនីធនាគារ ដោយធនាគារកណ្តាលបារាំងហៅថា "Banque de France"
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយបញ្ជី "associations"ដែលមានការបញ្ជាក់

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការទទួលបានមូលនិធិជាបន្ទាន់

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឬដៃគូររបស់អ្នក…

ការស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋ

មានទម្រង់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង…

ការស្វែងរកការងារធ្វើ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសបារាំង

ការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមិនបានធំដឹងក្តីអាចមើលទៅគួរឱ្យខ្លាច…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់