ការស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋ

មានទម្រង់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង ដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត។ នៅលើទំព័រនេះ អ្នកនឹងឃើញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទម្រង់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗដែលមាន។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Women for Women France នៅថ្ងៃទី 17/05/2023

នៅប្រទេសបារាំង មានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋ ដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការវាច្រើនបំផុត។

ជំនួយសំខាន់ៗត្រូវបានរាយខាងក្រោម។

ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចទទួលបាន អ្នកអាចប្រើ ឧបករណ៍នេះបាន។ ព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវផ្តល់ដើម្បីបំពេញវាគឺអនាមិក។ អ្នកក៏នឹងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីរបៀបស្នើសុំទម្រង់ជំនួយទាំងនេះផងដែរ។

លក្ខខណ្ឌ

ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបទេ អ្នកត្រូវតែមានបណ្ណស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ ឬ "titre de séjour"។

ទម្រង់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋនីមួយៗមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់

នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានបង់ទៅឱ្យបុគ្គលដែលមិនមានប្រាក់ចំណូល ឬប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេទាបជាងកម្រិតជាក់លាក់។

 • គោលបំណងនៃទម្រង់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺដើម្បីធានាថាអ្នកគ្រប់គ្នានូវប្រាក់ចំណូលអប្បបរមា។

  លក្ខខណ្ឌ

  ដើម្បីទទួលបានជំនួយ អ្នកត្រូវតែ៖

  • មានធនធានក្រោមកម្រិតកំណត់
  • រស់នៅប្រទេសបារាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងមិនចាកចេញពីប្រទេសលើសពីបីខែក្នុងមួយឆ្នាំ ទោះបន្តឬអត់ក៏ដោយ
  • មានអាយុលើសពី 25 ឆ្នាំ ឬមើលថែកូនមួយ ឬច្រើន
  • ជាជនជាតិបារាំង ឬ ជាអ្នកកាន់បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" យ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការលើកលែងតែមនុស្សដែលមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមដែលហៅថា "majoration pour isolement" មានបំណងសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលនៅតែម្នាកឯងដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់មួយ ហើយដែលមិនរស់នៅជាមួយប្តីឬប្រពន្ធ ឬនៅក្នុងស្ថានភាពរួម។
  • មិនមែនជាសិស្ស ឬអ្នកទទួលការបណ្តុះបណ្តាល (មិនរាប់បញ្ចូលការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ) លុះត្រាតែមានការលើកលែងត្រូវបានផ្តល់ដោយប្រធានអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃនាយកដ្ឋានរបស់អ្នកដែលហៅថា "conseil départemental" និងលើកលែងតែបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន "majoration pour isolement"
  • មិនស្ថិតក្នុងការឈប់សម្រាករបស់ឪពុកម្តាយ ការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសីល ការឈប់សម្រាកដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួល ឬធ្វើការបម្រុង លើកលែងតែបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិ "majoration pour isolement"។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈអនឡាញនៅក្នុង គេហទំព័រនេះ

 • ក៏ត្រូវគេស្គាល់ជា "allocations chômage" ឬសាមញ្ញថាជា "chômage" "ARE" ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះភាពគ្មានការងារអាចត្រូវបានបង់ប្រាក់ជូនមនុស្សដែលលែងធ្វើការ ឧទាហរណ៍ ជាលទ្ធផលនៃការបណ្តេញចេញ ឬការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេ។

  ការិយាល័យនិកម្មភាពជាតិជាអ្នកបង់ប្រាក់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា "France Travail"។

  លក្ខខណ្ឌ

  ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ "France Travail" និងទទួលបានជំនួយក្នុងការត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ អ្នកត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ជាពិសេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

  ដើម្បីទទួល "allocations chômage" ការទូទាត់ អ្នកត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន រួមមាន៖

  • លែងមានកិច្ចសន្យាការងារណាមួយ៖
   • បន្ទាប់ពីការបណ្តេញចេញ
   • នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យាការងារបណ្តោះអាសន្នដែលគេស្គាល់ថាជា "contrat à durée déterminé (CDD)"
   • យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសងខាងជាមួយនិយោជករបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា "rupture conventionnelle"
  • បានធ្វើការសម្រាប់រយៈពេលអប្បបរមាដែលហៅថា "durée d'affiliation" ជាធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែក្នុងរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយ
  • ចុះឈ្មោះមិនលើសពី 12 ខែបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់អ្នក។

  អ្នកអាចដំណើរការការត្រួតពិនិត្យ នៅលើគេហទំព័រនេះ ដើម្បីស្វែងរកលក្ខខណ្ឌពិតប្រាកដដែលអនុវត្តចំពោះស្ថានភាពរបស់អ្នក។

  ពាក្យស្នើសុំ

  នៅពេលដែលអ្នក បានចុះឈ្មោះជាមួយ "France Travail"ពាក្យស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងផ្ញើទៅកាន់អ្នកប្រឹក្សា។

 • ទម្រង់បែបបទជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិពេញលេញរបស់ពួកគេចំពោះ "allocation d’aide au retour à l'emploi (ARE)" ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "chômage" ឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះភាពគ្មានការងារ។

  លក្ខខណ្ឌ

  • ជាពិសេស អ្នកត្រូវតែចាត់ទុកថាសាកសមចំពោះការងារ ហើយបានធ្វើការពេញម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ឬក្រៅម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលដប់ឆ្នាំមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារចុងក្រោយរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកឈប់ធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមកូននោះ ប្រាំឆ្នាំត្រូវកាត់បន្ថយមួយឆ្នាំសម្រាប់កូនម្នាក់រហូតដល់កំណត់បីឆ្នាំ។
  • អ្នកត្រូវតែបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះភាពគ្មានការងារ ឬ "allocation d’aide au retour à l'emploi (ARE)" និងបានប្រើសិទ្ធិពេញលេញរបស់អ្នក។
  • ធនធានរបស់អ្នកមិនអាចលើសពីកម្រិតជាក់លាក់បានទេ។

  អ្នកអាចដំណើរការការត្រួតពិនិត្យលើ គេហទំព័រនេះ

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះតាមអនឡាញក្នុងប្រូហ្វាលរបស់អ្នកនៅលើ គេហទំព័រ France Travail

 • ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះបន្ថែមលើប្រាក់ចំណូលពីសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់និយោជិតដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ និយោជិតជាសិស្ស និងហ្វឹកហាត់ការងារ និងអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯង។

  ជំនួយនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងពីរនេះ ដោយយោងទៅតាមគ្រោងការណ៍ដែលអ្នកត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយ៖

  • "Caisse d’allocations familiales (Caf)" មូលនិធិអត្ថប្រយោជន៍កុមារសម្រាប់គម្រោងទូទៅ
  • "Mutualité Sociale Agricole (MSA)សម្រាប់គម្រោងកសិកម្ម ពោលគឺប្រជាជនធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្ម។

  លក្ខខណ្ឌ

  អ្នកត្រូវតែ៖

  • មានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ
  • រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយមានស្ថិរភាព
  • អនុវត្តសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈ
  • ក្លាយជាជនជាតិបារាំង ពលរដ្ឋនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប ឬនៃប្រទេសស្វីស ឬ ពលរដ្ឋ នៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀត ដែលបានរស់នៅជាប្រចាំក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ។

  អ្នកអាចដំណើរការការត្រួតពិនិត្យនៅគេហទំព័រនេះ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយឬនៅ។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះតាមអនឡាញនៅលើគេហទំព័រ "Caisse d’allocations familiales (Caf)" ឬ "Mutualité Sociale Agricole (MSA)"។

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លំនៅឋាន

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានបង់ក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយ ដល់បុគ្គលដែលជួលផ្ទះ ទិញផ្ទះ ឬរស់នៅក្នុងគ្រួសារ និងអ្នកដែលមានធនធានទាប។

ជំនួយនេះអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងពីរនេះ អាស្រ័យលើគ្រោងការណ៍ដែលអ្នកបានភ្ជាប់មកជាមួយ៖

 • "Caisse d’allocations familiales (Caf)" មូលនិធិអត្ថប្រយោជន៍កុមារសម្រាប់គម្រោងទូទៅ
 • "Mutualité Sociale Agricole (MSA)សម្រាប់គម្រោងកសិកម្ម ពោលគឺប្រជាជនធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្ម។

សូមចំណាំ៖ ទម្រង់ជំនួយទាំងបីដែលបានរាយបញ្ជីខាងក្រោមមិនអាចបញ្ចូលគ្នាបានទេ ដែលមានន័យថាអ្នកអាចទទួលបានតែមួយក្នុងចំណោមទម្រង់ទាំងបីនេះប៉ុណ្ណោះ។

 • គោលបំណងនៃជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការទូទាត់ប្រចាំខែសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជួល អ្នករស់នៅជាមួយគ្រួសារ ឬប្រសិនបើអ្នកកំពុងទិញផ្ទះ។

  លក្ខខណ្ឌ

  លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបែងចែក មិនដូចគ្នាទេ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួល ទិញ ឬរស់នៅជាមួយគ្រួសារ។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះតាមអនឡាញនៅលើគេហទំព័រ "Caisse d’allocations familiales (Caf)" ឬ "Mutualité Sociale Agricole (MSA)"។

 • គោលបំណងនៃជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនប្រាកនៃការជួលរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជួល។ វាត្រូវបានបង់ដោយសារតែស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នក។

  លក្ខខណ្ឌ

  លក្ខខណ្ឌខុសគ្នាអាស្រ័យលើអ្នកជាបន្ទុកនៃ "Caf" ឬ "MSA"។ ទាក់ទងអង្គការដែលអ្នកភ្ជាប់មកជាមួយ ដើម្បីស្វែងយល់។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញនៅលើ "Caf" ឬគេហទំព័រ "MSA"។

 • គោលបំណងនៃជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃប្រាក់ជួលរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជួល ឬចំនួនដែលអ្នកត្រូវបង់ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារ។

  លក្ខខណ្ឌ

  វាត្រូវបានបែងចែកនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងធនធានរបស់អ្នក។ អ្នកអាចដំណើរការការត្រួតពិនិត្យ គេហទំព័រនេះ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយឬនៅ។

  អ្នកអាចទទួលបានលុះត្រាតែអ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសម្រាប់ "APL" ឬ "AFL"។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញនៅលើ "Caf" ឬគេហទំព័រ "MSA"។

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជនមានពិការភាព

នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានបង់ជូនជនមានពិការភាព។

 • ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះធានានូវធនធានអប្បបរមាសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយពិការភាព។ វាអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយទម្រង់ជំនួយផ្សេងទៀត។

  លក្ខខណ្ឌ

  វាត្រូវបានអនុញ្ញាត នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ជាពិសេសទាក់ទងនឹងពិការភាព អាយុ ទីលំនៅ និងធនធាន។

  ពាក្យស្នើសុំ

  ជំហានដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីដាក់ពាក្យនឹងអាស្រ័យលើដេប៉ាតាម៉ង់ដែលអ្នករស់នៅ។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើការណាត់ជួបជាមួយបុគ្គលិកសង្គមដែលហៅថា "travailleur social"។

  អ្នកក៏អាចប្រើ គេហទំព័រនេះ ផងដែរហើយជ្រើសរើសតំបន់របស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែក "Quelle est la démarche pour en bénéficier ?"។

 • ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជនមានពិការភាពដែលមិនអាចធ្វើការបាន។

  វាត្រូវបានបង់បន្ថែមលើ "allocation adulte handicapé (AAH)"។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើការណាត់ជួបជាមួយបុគ្គលិកសង្គមដែលហៅថា "travailleur social"។

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឪពុកម្តាយ

ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានបង់ អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ ដល់បុគ្គលដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់មួយ។

ជំនួយនេះអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងពីរនេះ អាស្រ័យលើគ្រោងការណ៍ដែលអ្នកបានភ្ជាប់មកជាមួយ៖

 • "Caisse d’allocations familiales (Caf)" មូលនិធិអត្ថប្រយោជន៍កុមារសម្រាប់គម្រោងទូទៅ
 • "Mutualité Sociale Agricole (MSA)សម្រាប់គម្រោងកសិកម្ម ពោលគឺប្រជាជនធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្ម។
 • ជំនួយនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់បុគ្គលដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់ដែលមានអាយុក្រោម 20 ឆ្នាំ។ វាត្រូវបានបង់ប្រចាំខែ។

  នៅដេប៉ាតាម៉ង់ក្នុងប្រទេសបារាំងដែលនៅឆ្លងសមុទ្រត្រូវបង់ប្រាក់ពីកូនដំបូង។

  ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងទទួលបាននឹងអាស្រ័យលើធនធានរបស់អ្នក ចំនួនកូនក្នុងបន្ទុកដែលអ្នកមាន និងអាយុរបស់ពួកគេ។

  លក្ខខណ្ឌ

  ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាជនជាតិបារាំង និងរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន៖

  • ទាំងអ្នកមានទីលំនៅធម្មតារបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង ឬស្នាក់នៅជាចម្បងនៅក្នុងប្រទេសបារាំង ពោលគឺច្រើនជាងប្រាំមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ឬក្រៅពីនេះ។
  • អ្នកមានបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour"។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នករៀបការជាមួយជនជាតិបារាំង ឬអ្នកដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅ ប៉ុន្តែមិនមើលថែកូនរបស់អ្នក អ្នកនៅតែអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនួយនេះ។ ក្នុងករណីនេះ ឪពុកម្ដាយផ្សេងទៀតនឹងជាបុគ្គលដែលសិទ្ធិទទួលបានជំនួយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យគេស្គាល់ថាជា "allocataire" ហើយអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលជំនួយត្រូវបានបង់ ដែលគេស្គាល់ថាជា "attributaire"។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញនៅលើ "Caf" ឬគេហទំព័រ "MSA"។

 • ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសបារាំង អ្នកអាចទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះបន្ថែមលើ "allocations familiales" ពីកូនក្នុងបន្ទុកទីបីដែលមានអាយុលើសពី 3 ឆ្នាំ និងក្រោម 21 ឆ្នាំ។

  នៅក្នុងដេប៉ាតាម៉ង់ដែលឆ្លងសមុទ្រ ជំនួយបន្ថែមនេះត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់កុមារនៅក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ដែលមានអាយុចន្លោះពីបីទៅប្រាំឆ្នាំ។

  លក្ខខណ្ឌ

  បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបំពេញ ដើម្បីទទួលបាន "allocations familiales" ទម្រង់នៃជំនួយនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយផ្អែកលើធនធាន។ តារាងពន្យល់អំពីកម្រិតអាចត្រូវបានរកឃើញ នៅលើគេហទំព័រនេះ

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញនៅលើ "Caf" ឬគេហទំព័រ "MSA"។

 • ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឪពុកម្តាយដែលចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងដោយមិនអាចទទួលបានជំនួយពីឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើកុមារមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត ប្រសិនបើឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតបានស្លាប់ ឬប្រសិនបើកុមារត្រូវបានយកទៅចិញ្ចឹមដោយ មនុស្សតែមួយ។

  វាក៏អាចត្រូវបានបង់ដើម្បីបំពេញបន្ថែម ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំដែលបង់ដោយឪពុកឬម្ដាយផ្សេងទៀតដែលទាបពេក ឬជាប្រាក់បុរេប្រទាន ប្រសិនបើឪពុកឬម្ដាយផ្សេងទៀតមិនបង់ "pension alimentaire"។

  លក្ខខណ្ឌ

  អ្នកត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌទូទៅ ដើម្បីទទួលបាន "allocations familiales"។

  អ្នកត្រូវតែមានកូននៅក្នុងបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ ដែលឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតមិនបានចូលរួមក្នុងការថែទាំយ៉ាងហោចណាស់មួយខែ ឬបង់ប្រាក់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឱ្យអ្នកថែទាំតិចជាង 116.11 អឺរ៉ូ។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញនៅលើ "Caf" ឬគេហទំព័រ "MSA"។

 • ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចជួយអ្នកក្នុងការចំណាយលើការថែទាំ និងការអប់រំកូនរបស់អ្នក។

  លក្ខខណ្ឌ

  អ្នកត្រូវតែមានកូននៅក្នុងបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោមបីឆ្នាំ និងមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនធាន។

  អ្នកអាចដំណើរការការត្រួតពិនិត្យ គេហទំព័រនេះ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយឬនៅ។

  ពាក្យស្នើសុំ

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញនៅលើ "Caf" ឬគេហទំព័រ "MSA"។

ជំនួយជាក់លាក់

មានទម្រង់ជំនួយជាក់លាក់ច្រើនផ្សេងទៀត អាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ សូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកធ្វើការណាត់ជួបជាមួយបុគ្គលិកសង្គមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលហៅថា "travailleur social" ដែលអាចជួយអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេ។

នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន៖

 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលគេស្គាល់ថាជា "Aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)" អាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដល់បុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការចាកចេញពីស្ថានភាពនៃការងារផ្លូវភេទ/ពេស្យាចារ និងសមាហរណកម្មសង្គម និងការងារ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់គឺ 330 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ។ ទម្រង់បែបបទពាក្យស្នើសុំអាចចូលប្រើបានតាមអនឡាញលើ គេហទំព័រនេះ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន ឬ "Allocation pour demandeur d’asile (Ada)" អាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដល់បុគ្គលដែលបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោន។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ចំនួននេះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំនួយនេះនៅពេលដែល ការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ពាក្យសុំសម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ “France Travail” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux" គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "France Travail" ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖
 • "Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)" ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងការរត់ឯកសារ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ "CIDFF" នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការទទួលបានមូលនិធិជាបន្ទាន់

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឬដៃគូររបស់អ្នក…

ការស្វែងរកការងារធ្វើ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសបារាំង

ការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមិនបានធំដឹងក្តីអាចមើលទៅគួរឱ្យខ្លាច…

ការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម និងដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកអាចដាក់ពាក្យជួលផ្ទះដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានសង្គម ឬ "log…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់