Ubieganie się o państwową pomoc finansową

Francuskie organy publiczne oferują wiele form pomocy finansowej dla osób o ograniczonych zasobach finansowych. Na tej stronie znajdziesz przegląd głównych dostępnych form pomocy finansowej.

Sprawdzone przez Women for Women France dn. 17.05.2023 r.

We Francji istnieje wiele form pomocy finansowej oferowanej przez państwo, aby pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Główne formy pomocy zostały wymienione poniżej.

Aby dowiedzieć się, jaką pomoc finansową mogłabyś uzyskać, możesz skorzystać z tego narzędzia. Dane, które należy podać, aby wypełnić formularz, są anonimowe. Znajdują się tam również informacje o tym, jak poprosić o taką pomoc.

Warunki

Jeżeli nie jesteś obywatelką Unii Europejskiej, musisz posiadać ważne pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”.

Z każdą formą państwowej pomocy finansowej wiążą się określone warunki.

Pomoc finansowa dla osób bez dochodu lub z niewystarczającym dochodem

Pod pewnymi warunkami pomoc finansowa może zostać wypłacona osobie, która nie ma dochodu lub której dochód jest poniżej pewnych progów.

 • Celem tej formy pomocy finansowej jest zagwarantowanie wszystkim minimalnego dochodu.

  Warunki

  Aby go otrzymać, musisz:

  • mieć zasoby poniżej ustalonego progu;
  • mieszkać we Francji i nie wyjeżdżać na dłużej niż trzy miesiące w roku łącznie;
  • mieć ponad 25 lat lub opiekować się jednym lub kilkoma dziećmi;
  • być narodowości francuskiej lub posiadać przez co najmniej pięć lat pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”, upoważniające do pracy, z wyjątkiem osób uprawnionych do dodatku zwanego „majoration pour isolement” przeznaczonego dla samotnych rodziców, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu i którzy nie mieszkają w parze ani we wspólnocie innego rodzaju;
  • nie możesz być studentką ani stażystką (z wyłączeniem szkolenia zawodowego), chyba że przewodniczący organu administracyjnego z Twojego departamentu o nazwie „conseil départemental” dopuści taką sytuację w ramach wyjątku oraz chyba że jesteś osobą uprawnioną do „majoration pour isolement”;
  • nie możesz przebywać na urlopie rodzicielskim, urlopie naukowym, urlopie bezpłatnym lub w rezerwie, z wyjątkiem osób uprawnionych do „majoration pour isolement”.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online na tej stronie internetowej.

 • Zwany również „allocations chômage” lub po prostu „chômage”, zasiłek dla bezrobotnych „ARE” może być wypłacany osobom, które straciły pracę, na przykład w wyniku zwolnienia lub nieprzedłużenia umowy o pracę.

  Wypłaca go krajowy urząd pracy, zwany „France Travail”.

  Warunki

  Aby móc zarejestrować się w „France Travail” i otrzymać wsparcie w powrocie do pracy, musisz spełnić kilka warunków, w szczególności dotyczących prawa pobytu.

  Aby otrzymywać „allocations chômage”, należy spełnić kilka warunków, w tym:

  • nie mieć już umowy o pracę z powodu:
   • zwolnienia z pracy,
   • zakończenia obowiązywania umowy o pracę na czas określony zwanej „contrat à durée déterminé (CDD)”,
   • rozwiązania umowy z pracodawcą na podstawie porozumienia stron, czyli „rupture conventionnelle”;
  • pracować przez minimalny okres zwany „durée d’affiliation”, zwykle co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
  • zarejestrować się nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu umowy.

  Na tej stronie internetowej możesz sprawdzić warunki, które dokładnie odpowiadają Twojej sytuacji.

  Składanie wniosku

  Po zarejestrowaniu się w „France Travail” wniosek o zasiłek zostanie automatycznie utworzony i wysłany do doradcy.

 • Ta forma pomocy finansowej może być udzielana osobom, które w pełni wykorzystały swoje uprawnienia do „allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)”, zwanej również „chômage”, czyli zasiłkiem dla bezrobotnych.

  Warunki

  • W szczególności należy być osobą uznaną za zdolną do pracy i pracować co najmniej pięć lat w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin w ciągu dziesięciu lat przed końcem obowiązywania ostatniej umowy o pracę. Jeżeli przerwałaś pracę, aby wychowywać dziecko, pięć lat ulega skróceniu o jeden rok na dziecko, maksymalnie do trzech lat.
  • Musiałaś otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, czyli „allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)” i w pełni skorzystać z tego uprawnienia.
  • Twoje zasoby nie mogą przekraczać określonego progu.

  Możesz to sprawdzić na tej stronie internetowej.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online poprzez swój profil na stronie internetowej France Travail.

 • Ten rodzaj pomocy finansowej uzupełnia dochody z działalności zawodowej pracowników powyżej 18 roku życia, studentów i stażystów oraz osób samozatrudnionych.

  Pomoc jest udzielana przez jeden z dwóch organów wymienionych poniżej, zgodnie z programem, do którego należysz:

  • z funduszu świadczeń na dzieci „Caisse d’allocations familiales (Caf)” w ramach programu ogólnego;
  • z „Mutualité Sociale Agricole (MSA)” w ramach programu rolniczego, tj. obejmującego osoby pracujące w sektorze rolniczym.

  Warunki

  Musisz:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • mieszkać na stałe we Francji,
  • prowadzić działalność zawodową,
  • być obywatelką Francji, obywatelką Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii albo obywatelką innego kraju od co najmniej pięciu lat mieszkającą we Francji.

  Na tej stronie internetowej możesz sprawdzić, czy spełniasz warunki.

  Składanie wniosku

  Wnioski można składać online na stronie internetowej „Caisse d’allocations familiales (Caf)” lub „Mutualité Sociale Agricole (MSA)”.

Pomoc finansowa na wydatki mieszkaniowe

Pomoc finansowa może, pod pewnymi warunkami, zostać wypłacona osobom, które wynajmują dom, kupują dom lub mieszkają w gospodarstwie domowym i mają niskie zasoby.

Pomoc może być udzielana przez jeden z dwóch organów wymienionych poniżej, zgodnie z programem, do którego należysz:

 • z funduszu świadczeń na dzieci „Caisse d’allocations familiales (Caf)” w ramach programu ogólnego;
 • z „Mutualité Sociale Agricole (MSA)” w ramach programu rolniczego, tj. obejmującego osoby pracujące w sektorze rolniczym.

Ważna informacja: nie można łączyć trzech poniższych form pomocy, co oznacza, że możesz otrzymać tylko jedną z nich.

 • Celem tego rodzaju pomocy finansowej jest zmniejszenie miesięcznych opłat za dom, jeśli jesteś najemcą, mieszkasz w gospodarstwie domowym lub kupujesz dom.

  Warunki

  Warunki przyznania nie są takie same dla osób wynajmujących mieszkanie, kupujących dom lub mieszkających w gospodarstwie domowym.

  Składanie wniosku

  Wnioski można składać online na stronie internetowej „Caisse d’allocations familiales (Caf)” lub „Mutualité Sociale Agricole (MSA)”.

 • Celem tej pomocy finansowej jest zmniejszenie kwoty czynszu, jeżeli wynajmujesz mieszkanie lub dom. Jest ona wypłacana ze względu na sytuację rodzinną.

  Warunki

  Warunki różnią się w zależności od tego, czy podlegasz „Caf” czy „MSA”. Skontaktuj się z organizacją, której podlegasz, aby dowiedzieć się więcej.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online na stronie internetowej „Caf” lub „MSA”.

 • Celem tej pomocy finansowej jest zmniejszenie kwoty czynszu, jeśli jesteś najemcą, lub kwoty, którą musisz płacić, jeśli mieszkasz w gospodarstwie domowym.

  Warunki

  Jest ona przydzielana pod pewnymi warunkami, szczególnie dotyczącymi posiadanych zasobów. Na tej stronie internetowej możesz sprawdzić, czy spełniasz warunki.

  Zasiłek ten możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nie możesz ubiegać się o „APL” lub „AFL”.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online na stronie internetowej „Caf” lub „MSA”.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych

Pod pewnymi warunkami pomoc finansowa może zostać wypłacona osobom niepełnosprawnym.

 • Ta pomoc finansowa zapewnia minimalne zasoby dla osób niepełnosprawnych. Można ją łączyć z innymi formami pomocy.

  Warunki

  Jest ona przyznawana na określonych warunkach, w szczególności w odniesieniu do niepełnosprawności, wieku, miejsca zamieszkania i zasobów.

  Składanie wniosku

  Kroki, które należy podjąć, aby ubiegać się o tę pomoc, będą zależeć od departamentu, w którym mieszkasz.

  Aby uzyskać więcej informacji, zaleca się spotkanie z pracownikiem socjalnym zwanym „travailleur social”.

  Możesz również skorzystać z tej strony internetowej i wybrać swój region, a następnie departament w sekcji „Quelle est la démarche pour en bénéficier ?”.

 • Ta pomoc finansowa jest przyznawana osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie pracować.

  Jest wypłacana dodatkowo do zasiłku „allocation adulte handicapé (AAH)”.

  Aby uzyskać więcej informacji, zaleca się spotkanie z pracownikiem socjalnym zwanym „travailleur social”.

Wsparcie finansowe dla rodziców

Wsparcie finansowe może być wypłacane, pod pewnymi warunkami, osobom, które mają co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu.

Pomoc może być udzielana przez jeden z dwóch organów wymienionych poniżej, zgodnie z programem, do którego należysz:

 • z funduszu świadczeń na dzieci „Caisse d’allocations familiales (Caf)” w ramach programu ogólnego;
 • z „Mutualité Sociale Agricole (MSA)” w ramach programu rolniczego, tj. obejmującego osoby pracujące w sektorze rolniczym.
 • Ta pomoc jest zarezerwowana dla osób, które mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci w wieku poniżej 20 lat. Jest wypłacana miesięcznie.

  W zagranicznych departamentach francuskich przysługuje od pierwszego dziecka.

  Kwota, którą otrzymasz, zależy od posiadanych zasobów, liczby dzieci pozostających na utrzymaniu oraz ich wieku.

  Warunki

  Jeżeli nie jesteś narodowości francuskiej i mieszkasz z rodziną we Francji, możesz korzystać z tych świadczeń pod pewnymi warunkami:

  • Masz swoje zwykłe miejsce zamieszkania we Francji albo zamieszkujesz głównie we Francji, czyli przez ponad sześć miesięcy w roku łącznie.
  • Posiadasz pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”. Jeżeli jednak jesteś w związku małżeńskim z osobą narodowości francuskiej lub osobą, która ma prawo pobytu, ale nie opiekuje się dziećmi, możesz mimo wszystko skorzystać z tego zasiłku. W takim przypadku drugi rodzic będzie osobą, która jest uprawniona do uzyskania pomocy, czyli „allocataire”, a ty będziesz osobą, której pomoc zostanie wypłacona, czyli „attributaire”.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online na stronie internetowej „Caf” lub „MSA”.

 • Jeżeli mieszkasz we Francji metropolitalnej, możesz otrzymać tę pomoc finansową dodatkowo poza „allocations familiales” na każde trzecie i kolejne dziecko w wieku od 3 do 21 lat, które masz na utrzymaniu.

  W departamentach zamorskich dodatek ten przysługuje wszystkim pozostającym na utrzymaniu rodziców dzieciom w wieku od trzech do pięciu lat.

  Warunki

  Poza warunkami, które należy spełnić, aby otrzymać „allocations familiales”, ta forma pomocy jest udzielana na podstawie posiadanych zasobów. Tabela określająca progi znajduje się na tej stronie internetowej.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online na stronie internetowej „Caf” lub „MSA”.

 • Ta pomoc finansowa jest udzielana rodzicom samotnie wychowującym dziecko, bez możliwości otrzymania pomocy od drugiego rodzica, na przykład jeśli dziecko nie zostało uznane przez drugiego rodzica, jeśli drugi rodzic zmarł lub jeśli dziecko zostało przysposobione przez jedną osobę.

  Może być również wypłacana w celu uzupełnienia wkładu finansowego, czyli świadczenia alimentacyjnego wypłacanego przez drugiego rodzica, które jest zbyt niskie, lub jako zaliczka, jeśli drugi rodzic przestaje płacić „pension alimentaire”.

  Warunki

  Musisz spełniać ogólne warunki uprawniające do otrzymania „allocations familiales”.

  Musisz mieć na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, w którego utrzymaniu drugi rodzic nie uczestniczy przez co najmniej jeden miesiąc lub wypłaca Ci świadczenie alimentacyjne w kwocie mniejszej niż 116,11 euro.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online na stronie internetowej „Caf” lub „MSA”.

 • Ta pomoc finansowa może pomóc w opłacaniu wydatków związanych z utrzymaniem i edukacją dzieci.

  Warunki

  Należy mieć na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko poniżej trzeciego roku życia i spełniać warunki dotyczące posiadanych zasobów.

  Na tej stronie internetowej możesz sprawdzić, czy spełniasz warunki.

  Składanie wniosku

  Możesz złożyć wniosek online na stronie internetowej „Caf” lub „MSA”.

Pomoc specjalna

Ponadto istnieje wiele innych konkretnych form wsparcia w zależności od Twojej sytuacji. Dlatego zdecydowanie zaleca się umówienie się na spotkanie z pracownikiem socjalnym, tj. „travailleur social”, który może Ci je wskazać.

Oto kilka przykładów:

 • Zasiłek zwany „Aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)” może być przyznawany, pod pewnymi warunkami, osobom zaangażowanym w proces odejścia z pracy w obszarze usług seksualnych / prostytucji na cele integracji społecznej i zawodowej. Wypłacana kwota wynosi 330 euro miesięcznie. Formularz wniosku jest dostępny online na tej stronie internetowej.
 • Zasiłek dla osób ubiegających się o azyl, czyli „Allocation pour demandeur d’asile (Ada)”, może zostać przyznany na określonych warunkach osobom, które złożyły wniosek o azyl. Kwota zależy m.in. od sytuacji rodzinnej. Więcej informacji na ten temat otrzymasz, składając swój wniosek.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • PIMMS Médiation” to organizacje informujące o procedurach administracyjnych, prowadzące przez te procedury lub udzielające wsparcia w związku z nimi w wielu obszarach, takich jak: dostęp do usług publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej, wnioski o państwową pomoc finansową, zeznania podatkowe, deklaracje do „France Travail” itp.

  • Te usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: pobliski „PIMMS Médiation” znajdziesz w tym katalogu.
 • Pracownicy socjalni, czyli „travailleurs sociaux” i „assistants sociaux”, to specjaliści udzielający wsparcia w procedurach administracyjnych i pomagający znaleźć rozwiązania trudności, z którymi dana osoba się zmaga.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Możesz umówić się na spotkanie, aby uzyskać spersonalizowaną poradę w zależności od Twojej sytuacji i pomoc w dalszych krokach, na przykład: przy wnioskach o państwową pomoc finansową, wnioskach o mieszkanie socjalne, rejestracji we francuskim urzędzie pracy „France Travail” itp.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz umówić spotkanie z „travailleur social” w:
 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela wszystkim, zwłaszcza kobietom, pomocy w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą pomagać w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CIDFF” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uzyskanie dostępu do środków w trybie pilnym

Jeżeli nie masz środków finansowych albo Twój partner lub były partner zablokował Ci dostęp do…

Znajdowanie pracy i szkolenia zawodowe we Francji

Szukanie pracy w kraju, który nie jest Twoim krajem ojczystym, może wydawać się onieśmielające,…

Ubieganie się o mieszkanie socjalne wynajmowane w przystępnej cenie we Francji

Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby finansowe, możesz ubiegać się o wynajęcie mieszkania zwanego…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry