Ubieganie się o azyl we Francji

Ubieganie się o azyl to proces, który pozwala osobom urodzonym poza Francją uzyskać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą przed prześladowaniem bądź ryzykiem prześladowania w kraju pochodzenia.

Sprawdzone przez Alexandrę Lachowsky dn. 22.05.2023 r.

Jeżeli przebywasz we Francji i grozi Ci prześladowanie lub niewłaściwe traktowanie po powrocie do swojego kraju, możesz ubiegać się o azyl.

Proces ten może umożliwić Ci pozostanie we Francji na długi czas poprzez przyznanie statusu uchodźcy, czyli „protection subsidiaire” (ochrony uzupełniającej).

Zdecydowanie zaleca się uzyskanie pomocy organizacji oferującej bezpłatne usługi, zwanej „association”, wyspecjalizowanej we wspieraniu osób ubiegających się o azyl.

Z terytorium jakiego kraju możesz się ubiegać?

Aby ubiegać się o azyl we Francji, musisz być we Francji. Wnioskowanie o azyl z zagranicy jest niemożliwe.

 • Jeżeli znajdujesz się obecnie w innym kraju, możesz ubiegać się o wizę azylową, czyli „visa au titre de l’asile”, w lokalnym konsulacie francuskim. Dane kontaktowe można znaleźć na tej stronie internetowej.

  Ta wiza umożliwi Ci przyjazd do Francji. Po przybyciu do Francji możesz złożyć wniosek o azyl.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Dublin musisz złożyć wniosek o azyl w pierwszym kraju na terenie Unii Europejskiej, do którego przybyłaś.

  Jeżeli złożysz wniosek we Francji, ale dotarłaś do Unii Europejskiej przez inny kraj, Francja może oświadczyć, że nie ma jurysdykcji do rozpatrzenia Twojego wniosku.

  W wyjątkowych przypadkach Francja może podjąć decyzję o rozpatrzeniu Twojego wniosku, jeśli na przykład masz rodzinę we Francji lub problem zdrowotny albo jeśli doświadczyłaś złego traktowania w kraju, do którego miałabyś zostać wysłana. Jest to jednak bardzo rzadkie.

Krok 1: „pré-accueil” w „SPADA

Najpierw należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za powitanie osób ubiegających się o azyl w Twoim département, zwaną „structure de première accueil du demandeur d’asile (SPADA)”.

Ważna informacja: w przypadku tego pierwszego kroku proces może się nieco różnić w zależności od regionu.

 • Dane kontaktowe zależą od tego, gdzie się znajdujesz:

  • Dla regionu Ile-de-France: skontaktuj się telefonicznie z „Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)”, dzwoniąc pod numer 01 42 500 900, aby umówić się w „SPADA”.
  • Dla innych regionów: sprawdź wykaz organizacji „SPADA, aby znaleźć jedną w swoim départment i skontaktować się z nią bezpośrednio celem umówienia się na wizytę.
 • Ktoś wypełni razem z Tobą formularz rejestracyjny, aby rozpocząć proces ubiegania się o azyl.

  Następnie zostaniesz umówiona na spotkanie z organizacją rejestrującą wnioski o azyl, zwaną „guichet unique (GUDA)”, w lokalnym francuskim ośrodku administracyjnym, czyli „préfecture”.

  Jeżeli potrzebujesz tłumacza, poinformuj o tym osobę w „SPADA”. Umawiając Twoją wizytę, osoba ta będzie musiała poprosić o tłumacza.

  Po zarezerwowaniu terminu osoba ze „SPADA” przekaże Ci dokument o nazwie „convocation” zawierający informacje o miejscu, dacie i godzinie wizyty w „préfecture”. Wizyta odbywa się zazwyczaj w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Krok 2: Rejestracja wniosku o azyl w „GUDA

Po otrzymaniu „convocation” ze „SPADA”, należy udać się na wizytę w „guichet unique (GUDA)” w „préfecture”, aby zarejestrować swój wniosek.

 • Na umówione spotkanie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • cztery zdjęcia identyfikacyjne, które spełniają standardy wymagane przez prefekturę, o ile nie zostały zrobione w „SPADA”;
  • dokumenty „convocation” otrzymane w „SPADA”;
  • Twoje dokumenty tożsamości, jeśli je masz.

  Na tym etapie nie musisz przedstawiać dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania, zwanego „justificatif de domicile”.

 • Najpierw spotkasz pracownika „préfecture”, który pobierze Twoje odciski palców i zada Ci kilka pytań podczas indywidualnego wywiadu, czyli „entretien individuel”. Jeżeli nie mówisz po francusku, obecny będzie tłumacz, o ile poprosiłaś o jego obecność podczas umawiania wizyty.

  Pytania będą dotyczyć podróży z kraju ojczystego do Francji. Ich celem jest ustalenie, czy Francja jest krajem odpowiedzialnym za rozpatrzenie Twojego wniosku o azyl.

 • Pod koniec wizyty pracownik „préfecture” przekaże Ci kilka dokumentów:

  • Oświadczenie o rozpoczęciu procedury ubiegania się o azyl zwane „attestation de demande d’asile”. Co należy wiedzieć o tym dokumencie:
   • upoważnia do pozostania we Francji;
   • jest ważny przez ograniczony okres, który zostanie w nim określony, z reguły od sześciu do dziesięciu miesięcy;
   • można go przedłużyć;
   • nie umożliwia podjęcia pracy.
  • Raport z indywidualnego wywiadu, czyli „entretien individuel”.
  • Ulotki informacyjne w języku, który rozumiesz:
   • określenie państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl i pobranie odcisków palców, co pozwala państwom ustalić, czy wniosek o azyl został już złożony w innym kraju lub czy odciski palców zostały już pobrane na granicy (broszura A);
   • wszczęcie procedury dublińskiej w celu określenia, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl, możliwość odesłania do innego kraju, a także możliwość wniesienia odwołania od decyzji o transferze (broszura B);
   • rozporządzenie Eurodac dotyczące bazy danych, w której są rejestrowane odciski palców na terytorium Unii Europejskiej.
  • Formularz służący do złożenia wniosku o azyl, zwany „formulaire de demande d’asile”. Otrzymasz ten formularz tylko wtedy, gdy „préfecture” uzna, że państwo francuskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie Twojego wniosku, i nie rozpocznie procedury Dublin.
 • Jeżeli ubiegałaś się już o azyl w innym państwie europejskim, dotarłaś do Unii Europejskiej przez inny kraj przed przybyciem do Francji lub uzyskałaś wizę do innego kraju, „préfecture” może oświadczyć, że Francja nie ma jurysdykcji do rozpatrzenia Twojego wniosku o azyl.

  W takim przypadku zostanie zainicjowana procedura dublińska, aby zorganizować Twój powrót do pierwszego kraju, do którego przybyłaś na terenie Unii Europejskiej, tak aby ten kraj mógł rozpatrzyć Twój wniosek. Nazywa się to decyzją o transferze, czyli „décision de transfert”.

  Zostaniesz poinformowana o tej procedurze na piśmie. Możesz poprosić o zmianę tej decyzji, zwracając się do sądu administracyjnego zwanego „tribunal administratif” przy pomocy „association” lub prawnika.

 • Jeżeli „préfecture” uważa, że Francja posiada jurysdykcję do rozpatrzenia Twojego wniosku o azyl, spotkasz się z przedstawicielem francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji, czyli „Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)”, bezpośrednio po rozmowie w „préfecture”.

  Przedstawiciel OFII będzie Ci zadawał pytania, aby ocenić Twoją osobistą sytuację i zatroszczyć się o Twój dostęp do materialnych warunków przyjmowania, czyli „conditions matérielles d’accueil”. Obejmują one:

  • adres administracyjny, na który możesz otrzymywać pocztę, określany jako „ domiciliation”, i który możesz podawać w toku postępowania administracyjnego;
  • ofertę zakwaterowania;
  • pomoc finansową zwaną zasiłkiem dla osoby ubiegającej się o azyl, czyli „allocation pour demandeur d’asile (ADA)”.

Krok 3: Wyślij wniosek o azyl do „OFPRA

Po umówieniu się na wizytę w „GUDA” w „préfecture” masz 21 dni na wysłanie wypełnionego wniosku o azyl do francuskiego Urzędu ds. Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców, czyli „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.

 • Bardzo ważne jest, aby dokładnie przygotować się do opowiedzenia swojej historii. Zaleca się spisanie jej w formie relacji, która powinna przedstawiać:

  • Twoje pochodzenie, w tym imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, narodowość, religię, pochodzenie etniczne i życie, które wiodłaś w swoim kraju;
  • co sprawiło, że prosisz o ochronę we Francji (Twoje motywy): przyczyny, które sprawiły, że doświadczyłaś, albo obawiasz się, że doświadczysz, gróźb i prześladowań;
  • zdarzenia, które doprowadziły do Twojego wyjazdu;
  • Twoja podróż migracyjna z kraju ojczystego do Francji.

  Twoja relacja musi być napisana po francusku. Nie powinna być zbyt długa (około dwóch lub trzech stron), ale musi zawierać kluczowe fakty wspierające Twój wniosek o ochronę, przedstawione w jasny, chronologiczny sposób. Twoja historia musi być bardzo szczegółowa, zwłaszcza jeśli nie masz dowodów, aby ją uwiarygodnić.

  Możesz uzyskać pomoc w napisaniu swojej historii. Zaleca się skorzystanie z pomocy organizacji „association” specjalizującej się w udzielaniu pomocy osobom ubiegającym się o azyl albo z pomocy prawnika.

  Spisana relacja będzie stanowiła podstawę do rozmowy w urzędzie odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o azyl, zwanym „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”. W związku z tym musisz także być w stanie opowiedzieć swoją historię ustnie.

 • Najpierw sporządź kopię swojego zaświadczenia o ubieganiu się o azyl, czyli „attestation de demande d’asile”, celem dołączenia jej do wniosku, a oryginał zachowaj.

  Do wniosku należy załączyć:

  • formularz wniosku o azyl, czyli „formulaire de demande d’asile”, który otrzymałaś podczas spotkania w „GUDA”;
  • dwa zdjęcia identyfikacyjne, które spełniają wymagane standardy;
  • kopię ważnego zaświadczenia o ubieganiu się o azyl, czyli „attestation de demande d’asile”;
  • relację ze swojej historii w języku francuskim;
  • jeśli to możliwe, Twoje dokumenty podróży i wszelkie dokumenty dotyczące statusu cywilnego Twojego lub członków Twojej rodziny.

  Następnie należy przekazać ten dokument osobiście do „OFPRA” lub wysłać go pocztą na następujący adres:

  „OFPRA
  201 rue Carnot
  94 136 Fontenay-sous-Bois Cedex”

  Wyślij wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception” – tylko w ten sposób można udowodnić, że przesyłka została odebrana przez adresata. Zachowaj pokwitowanie jako dowód nadania.

  Po wysłaniu dokumentów do „OFPRA” otrzymasz na adres podany w formularzu wniosku pismo potwierdzające zarejestrowanie wniosku o azyl. Jeżeli w ciągu miesiąca nie otrzymasz odpowiedzi, możesz skontaktować się z urzędem, aby dowiedzieć się, jak przebiega Twoja sprawa.

Krok 4: Decyzja „OFPRA

Po złożeniu wypełnionego wniosku „OFPRA” zazwyczaj wyznacza termin bardziej szczegółowego wywiadu.

Na adres podany w formularzu wniosku otrzymasz drogą pocztową dokument o nazwie „convocation”. Zostanie w nim określone miejsce, data i godzina spotkania w „OFPRA”.

 • Możesz wziąć udział w tym wywiadzie razem ze swoim prawnikiem lub organizacją zwaną „association”, specjalnie upoważnioną do towarzyszenia osobom ubiegającym się o azyl. Listę „associations” znajdziesz tutaj.

  Osoba towarzysząca Ci nie będzie mogła wypowiadać się za Ciebie, ale będzie mogła przedstawić swoje uwagi pod koniec rozmowy. Może również pomóc Ci w przygotowaniu się do rozmowy.

  OFPRA” może wzywać Cię kilka razy w związku z Twoim wnioskiem, jeśli uzna, że wymagane są dodatkowe informacje.

 • Pod koniec procedury powinnaś otrzymać odpowiedź z „OFPRA” pocztą na adres podany we wniosku.

  Na ogół odpowiedź powinna zostać przesłana nie później niż sześć miesięcy po złożeniu wniosku. Niestety, czas oczekiwania może być jednak znacznie dłuższy, niekiedy nawet do dwóch lat. W takim przypadku otrzymasz pismo informujące, że rozpatrzenie Twojego wniosku zajmie więcej niż sześć miesięcy.

 • Jeżeli decyzja „OFPRA” będzie negatywna, możesz prosić o jej zmianę poprzez złożenie odwołania, czyli „appel” do Narodowego Trybunału Prawa do Azylu, czyli „Cour nationale du droit d’asile”.

  Masz miesiąc od daty otrzymania powiadomienia o decyzji, czyli od dnia otrzymania pisma, na wniesienie odwołania.

  Zdecydowanie zaleca się, aby w tej procedurze towarzyszyło Ci „association” lub zatrudniony przez Ciebie prawnik specjalizujący się w kwestiach związanych z prawem do azylu. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za usługi prawnika, możesz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, w celu pokrycia kosztów:

  • wniosek o „aide juridictionnelle” należy złożyć nie później niż 15 dni po otrzymaniu pisma z decyzją;
  • wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu i przesłać listem poleconym, czyli „lettre recommandée avec avis de réception” do „CNDA”.

Przedłuż ważność zaświadczenia „attestation de demande d’asile

Jeżeli dokument upoważniający Cię do pozostania we Francji podczas rozpatrywania Twojego wniosku, zwany „attestation de demande d’asile”, wkrótce wygaśnie, musisz przedłużyć jego ważność na stronie „préfecture”.

Ważność dokumentu zostanie przedłużona o sześć miesięcy i może być ponownie przedłużana podczas całego procesu ubiegania się o azyl.

Poproś o prawo do pracy we Francji

Możesz również poprosić o dokument upoważniający Cię do pracy we Francji, zwany pozwoleniem na pracę, czyli „autorisation de travail”, jeśli:

 • złożyłaś wniosek o azyl ponad sześć miesięcy temu i jest on nadal rozpatrywany przez „OFPRA”;
 • lub wniosłaś odwołanie od decyzji „OFPRA” odmawiającej udzielenia Ci azylu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę, czyli „autorisation de travail”, musi zostać złożony w „préfecture” równocześnie z wnioskiem o przedłużenie zaświadczenia „attestation de demande d’asile.

Aby ubiegać się o pozwolenie na pracę:

 • wypełnij formularz wniosku online;
 • dołącz do wniosku dokument potwierdzający znalezienie pracy we Francji, np. oświadczenie pracodawcy, że Cię zatrudni, zwane „promesse d’embauche” lub umowę o pracę, tj. „contrat de travail”.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Uprawnione stowarzyszenia, czyli „associations habilitées”, mogą oferować wysoko wyspecjalizowane usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy stowarzyszeń mogą informować Cię o Twoich prawach, doradzać Ci, wspierać Cię w procedurach administracyjnych oraz udać się z Tobą na spotkanie we francuskim Urzędzie ds. Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców, czyli „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, możliwe tłumaczenie.
  • Kontakt: najbliższe „association habilitée” znajdziesz w tym katalogu.
 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się we wspieraniu wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji, zwłaszcza osób doświadczających przemocy.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji będą mogli informować Cię i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych służb w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez konieczności umawiania się w najbliższym ośrodku;
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy w godz. 9:30-13:30 i 14:30-17:30.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w sprawach imigracyjnych.

  • Ich usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji mogą poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą też wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukiwać według regionu i departamentu w tym katalogu.
 • ARDHIS to organizacja, która wspiera członków społeczności LGBTQIA+ ubiegających się o azyl lub prawo pobytu.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Pracownicy organizacji mogą Ci pomóc w przygotowaniu dokumentacji.
  • Spotkania odbywają się osobiście w Paryżu lub online.
  • Dostępność w językach: głównie francuski i angielski.
  • Kontakt: najlepiej pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub zostawiając wiadomość głosową pod numerem 09 72 47 19 55, aby osoba z organizacji mogła oddzwonić.
  • Jeżeli nie mieszkasz w regionie Ile-de-France, możesz poszukać w tym katalogu innego „association” specjalizującego się we wspieraniu osób ze społeczności LGBTQIA+, które ubiegają się o azyl.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Ubieganie się o dokument upoważniający do pobytu we Francji, zwany „titre de séjour”, czyli pozwoleniem na pobyt

Aby mieszkać i pracować we Francji, musisz złożyć wniosek o dokument uprawniający Cię do pozostania…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry