សិទ្ធិស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកដែលចាកចេញពីពេស្យាចារ

ឯកសារផ្តល់សិទ្ធិបន្តនៅប្រទេសបារាំង ដែលគេស្គាល់ថាជា “titre de séjour” ឬបណ្ណស្នាក់នៅ អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាកចេញពីស្ថានការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពេស្យាចារ និងដែលកំពុងអនុវត្តតាមកម្មវិធីជាក់លាក់មួយជាមួយអង្គការដែលមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងវា ដែលគេស្គាល់ថាជា “association agréée”។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 06/10/2023

កំណត់ចំណាំ៖ Women for Women France ប្រើពាក្យ ‘ពេស្យាចារ’ ជាជាង ‘ការងារផ្លូវភេទ’ នៅក្នុងបរិបទនៃទំព័រនេះ ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានដែលយើងផ្តល់ឱ្យអ្នក ស្របនឹងភាសារដ្ឋបាល និងច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំង ហើយយើងសូមអភ័យទោសដោយស្មោះចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហានេះ។ យើងគោរពដល់អ្នក។

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌពីរ៖

 • អ្នកបានចាកចេញពីពេស្យាចារ។
 • អ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីដែលគេស្គាល់ថាជាដំណើរការនៃការចាកចេញពីពេស្យាចារ និងសមាហរណកម្មសង្គម និងវិជ្ជាជីវៈ ឬ “parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle”។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការដែលមានការអនុញ្ញាតពិសេសដែលគេស្គាល់ថាជា “associations agréées”។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រា L.425–4 នៃ “CESEDA”។

ដើម្បីស្វែងរក “associations agréées” ដែលនៅជិតអ្នក៖

 • ស្វែងរក បញ្ជីឈ្មោះនេះ ដោយបញ្ជាក់ផ្នែករបស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស “prostitution” ពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រភេទនៃអំពើហឹង្សាដែលមានដាក់ស្លាក “Type de violence prise en charge”។
 • ប្រសិនបើស្ថាប័នដែលអ្នកទាក់ទងមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះទេ ពួកគេនឹងអាចប្រាប់ថាតើ “association agréée” ដែលអ្នកគួរតែទាក់ទងដែលនៅជិតអ្នក។

ប្រភេទនៃ “titre de séjour” ឬបណ្ណស្នាក់នៅដែលបានចេញឱ្យ

association agréée” ដែលគាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីនេះនឹងប្រាប់អ្នកថាតើឯកសារណាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ការស្នាក់នៅ “titre de séjour”។

 • អ្នកគួរតែអាចទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ “autorisation provisoire de séjour” ដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។

  ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន “titre de séjour” អ្នកក៏អាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគេស្គាល់ថាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សមាហរណកម្មសង្គម និងវិជ្ជាជីវៈ ឬ “aide financière à l’insertion sociale et professionnelle” ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមសួរទៅកាន់ “association agréée” ដែលជួយអ្នកក្នុងដំណើររបស់អ្នក។

 • Autorisation provisoire de séjour” អាចត្រូវបានបន្តនៅទូទាំងនីតិវិធីនេះ សម្រាប់រយៈពេលសរុបជាអតិបរមា 24 ខែ។

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ជាគោលការណ៍ បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះមិនអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីទេ ពីព្រោះស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អាជ្ញាធររដ្ឋបាលប្រទេសបារាំងក្នុងតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យមើលពាក្យសុំ “titre de séjour” ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “préfecture” ប្រហែលជានៅតែសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នក ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើតាមកម្មវិធីដើម្បីចាកចេញពីស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពេស្យាចារ។ ដូច្នេះ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើសំណើ និងគូសបញ្ជាក់ពីការពិតដែលអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • La Cimade” គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាសាបារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • Gisti” គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រផងដែរ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅពួកគេនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃពេលថ្ងៃ។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ “Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ “Gisti” ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • Associations” គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងក្រសួងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • សមាគមដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ “associations habilitées” អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ផ្ដល់ការណែនាំដល់អ្នក គាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក និងមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យនៃប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនគ្មានសញ្ជាតិ ឬ “Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)” ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក “associations habilitées” ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ចីឈ្មោះ នេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់