ការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម និងដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកអាចដាក់ពាក្យជួលផ្ទះដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានសង្គម ឬ "logement social" ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "HLM"។ នេះគឺជាលំនៅដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយការជួល ដែលជាធម្មតាមានតម្លៃសមរម្យជាងលំនៅដ្ឋានឯកជន។ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកអាចត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនដែលមានអាទិភាព។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Ouarda Varda Sadoudi នៅថ្ងៃទី 27/11/2022

តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វី?

លំនៅដ្ឋានសង្គមគឺជាលំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យជាងគេ សម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានមានកម្រិត។ ការជួលត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ។

នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការដែលគេស្គាល់ថាជា "bailleurs sociaux" ដែលបែងចែកលំនៅដ្ឋានដល់បេក្ខជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយដែលមានអាទិភាព។

លក្ខខណ្ឌ

 • ដើម្បីស្នើសុំលំនៅដ្ឋានសង្គម អ្នកត្រូវតែ៖

  • មានសិទ្ធិស្នាក់នៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងលើសពីបីខែ
  • មិនលើសពីចំនួនអតិបរមានៃធនធានដែលមាន។ ចំនួននេះអាស្រ័យលើប្រភេទនៃកន្លែងស្នាក់នៅ ទីតាំងរបស់វា និងចំនួនមនុស្សដែលត្រូវស្នាក់នៅ និងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើដេប៉ាតាម៉ង់នៃប្រទេសបារាំង។
 • ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលទូរសព្ទដែលបែងចែកដោយចៅក្រមហៅថា "Téléphone Grave Danger" ឬការហៅទូរសព្ទអំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំលំនៅដ្ឋានសង្គម កន្លែងស្នាក់នៅនេះអាចត្រូវបានបែងចែកឱ្យអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

  អ្នកអាចទាក់ទងអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង "Téléphone Grave Danger" ហើយនឹងជួយអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការស្នើសុំលំនៅដ្ឋានសង្គមនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

 • ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នក ហើយកំពុងចាកចេញពីផ្ទះដោយសារតែការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានអាទិភាពសម្រាប់ការទទួលបានលំនៅដ្ឋានសង្គម។ ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ អត្ថបទដកស្រង់ពី "Code de la construction et de l’habitation"។ L-441.1.”

  នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឯកសារផ្លូវការពីចៅក្រមតុលាការគ្រួសារហៅថា "juge aux affaires familiales (JAF)" ការផ្តល់ភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាន ពោលគឺ៖

  • ទាំងការសម្រេចចិត្តបណ្តោះអាសន្នដែលកំណត់វិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដូចជាការអនុញ្ញាតឱ្យរស់នៅដាច់ដោយឡែកជាមួយកូនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមាន
  • ឬការបែងចែកដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection"។

  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង អង្គការមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងលំនៅដ្ឋានសង្គមដែលគេស្គាល់ថាជា "bailleurs sociaux" ក៏ទទួលយក ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង ជាមួយប៉ូលីសអំពីភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាន។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបានអនុវត្តជំហាននេះ ដែលគេស្គាល់ថាជា "récépissé de plainte"។

  អ្នកគួរតែទទួលបានលំនៅដ្ឋានសង្គមឱ្យបានលឿនជាងធម្មតា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលារង់ចាំប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង អាស្រ័យលើដេប៉ាតាម៉ង់ដែលអ្នករស់នៅ ហើយជួនកាលមានរយៈពេលយូរណាស់។

របៀបបន្តដំណើរការ

 • ឯកសារដែលត្រូវផ្តល់

  នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • រូបថតនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ រូបថតទាំងសងខាងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។
  • រូបថតនៃបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour" ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប
  • ឯកសារដែលអាចបញ្ជាក់ពីធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដូចជាបង្កាន់ដៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការជូនដំណឹងអំពីពន្ធ
  • ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីការរំលោភបំពានដែលអ្នកបានទទួលរង៖
   • បើសិនជាអាច មានសាលក្រមរបស់ចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ "juge aux affaires familiales"
   • បើមិនដូច្នេះទេ មានឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹង ហៅថា "récépissé de plainte"។

  ការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ

  ពាក្យស្នើសុំលំនៅដ្ឋានសង្គមភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនតាមអនឡាញ។

  ជំហានមានដូចខាងក្រោម៖

  • ឡុកចូលទៅក្នុង គេហទំព័រនេះ ហើយបំពេញទម្រង់បែបបទ។
  • អាប់ឡូតឯកសារផ្សេងគ្នាដែលបានស្នើសុំ។ ត្រូវប្រាកដថាពាក្យសុំរបស់អ្នកពេញលេញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
  • នៅពេលដែលពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះ នឹងមាននរណាម្នាក់នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក និងធ្វើឱ្យពាក្យសុំរបស់អ្នកមានសុពលភាព។
  • នៅពេលដែលពាក្យសុំរបស់អ្នកមានសុពលភាព អ្នកនឹងទទួលបានលេខពាក្យសុំដែលហៅថា "numéro unique d’enregistrement" ក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នក។ លេខនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃករណីរបស់អ្នកតាមអនឡាញ។

  ការដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់

  អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យសុំដោយផ្ទាល់នៅសាខាផងដែរ។

  អ្នកត្រូវតែបំពេញទម្រង់នេះ ហើយបញ្ជូនវាជាមួយឯកសារទាំងអស់ដែលបានស្នើសុំ។

  អ្នកអាចស្វែងរកបញ្ជីសាខាដែលមាននៅក្នុងទីក្រុង ឬទីប្រជុំជនរបស់អ្នកនៅលើ គេហទំព័រនេះ

  • សូមចុចលើ "Connaître les offres de logements sociaux sur une commune"
  • សូមបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក
  • ជ្រើសរើស "Consulter la liste des guichets" នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រ។

  ទទួលយកជំនួយ

  ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដពីរបៀបបំពេញពាក្យសុំរបស់អ្នកទេ អ្នកអាច ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអ្នកជំនាញ ដែលនឹងជួយអ្នកបំពេញវា។

 • ការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ

  នៅពេលដែលពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានកត់ត្រា អ្នកអាចស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅតាមវិធីជាច្រើន៖

  • រង់ចាំរហូតដល់អ្នកទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅដែលបំពេញទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយរបស់អ្នកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ គួរឱ្យស្ដាយ ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីទទួលបានលំនៅដ្ឋានសង្គមអាចប្រែប្រួលពីសប្តាហ៍ទៅច្រើនឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើតំបន់។
  • ដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់សម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយ "bailleurs sociaux"។ ពេលខ្លះមានគេហទំព័រស្វែងរកតាមដេប៉ាតាម៉ង់ ដូចជា គេហទំព័រ សម្រាប់ទីក្រុងប៉ារីសនេះ។ អ្នកអាចសាកសួរអំពីរបៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំការផ្តល់ជូននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកដោយទាក់ទងទៅសាលាក្រុងក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬ "mairie"។
  • ដាក់ពាក្យស្នើសុំលំនៅដ្ឋានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធសម្រាប់លំនៅដ្ឋានរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាននៅក្នុងគ្រួសារដែលផ្តល់ដោយអង្គការទាំងនេះ

  អ្នកអាចតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃករណីរបស់អ្នកតាមអនឡាយដោយប្រើប្រាស់លេខសម្រាប់ការស្នើសុំរបស់អ្នក ឬ "numéro unique d’enregistrement"។

  សូមចាំថាត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់អ្នក ប្រសិនបើពួកគេផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីកុំឱ្យខកខាននូវការផ្តល់ជូន។

  ការគូសបញ្ជាក់ភាពបន្ទាន់នៃស្ថានភាពរបស់អ្នក

  ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការទទួលបានលំនៅឋានសង្គម វាអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលហៅថាសិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋាន ឬ "droit au logement opposable (Dalo)" ជាមួយគណៈកម្មាធិការដេប៉ាតាម៉ង់ ដែលគេស្គាល់ថាជា "commission de médiation"។

  ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ អ្នកត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបែងចែកលំនៅដ្ឋានសង្គម ក៏ដូចជាយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចំនោមលក្ខណៈវិនិច្ឆយដូចខាងក្រោម៖

  • កំពុងស្នើសុំលំនៅដ្ឋានសង្គមសម្រាប់ រយៈពេលរង់ចាំយូរខុសធម្មតា ដោយមិនបានទទួលបានការផ្តល់ជូនសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។
  • គ្មានផ្ទះសម្បែង ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅជាមួយមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់អ្នក
  • មានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបណ្តេញអ្នកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នក
  • បានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលសំណាក់ ឬសណ្ឋាគារអស់រយៈពេលជាងប្រាំមួយខែ
  • ត្រូវរស់នៅក្នុងទីតាំងដែលមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការរស់នៅ ឬដែលមិនមានអនាម័យ ឬមានគ្រោះថ្នាក់
  • មានពិការភាព ឬត្រូវមើលថែទាំបុគ្គលដែលមានពិការភាព
  • មានកូនយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ដែលជាអនីតិជន ហើយកាន់កាប់លំនៅដ្ឋានដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវ ឬមានមនុស្សស្នាក់នៅហួសកម្រិត។

  យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នក ស្វែងរកការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញ ដើម្បីធ្វើរឿងនេះ។

  នីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តតាមនឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ Ile-de-France ឬនៅក្នុងតំបន់មួយផ្សេងទៀត។ នេះត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតនៅលើ គេហទំព័រនេះ

  បន្តពាក្យសុំរបស់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំ ហើយអ្នកនៅតែចង់ទទួលបានលំនៅដ្ឋានសង្គម អ្នកត្រូវតែបន្តពាក្យសុំរបស់អ្នក។

  អ្នកអាចបន្តពាក្យសុំរបស់អ្នក៖

  • អនឡាញនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ ដោយមានលេខសម្រាប់ពាក្យសុំរបស់អ្នក ឬ "numéro unique d’enregistrement"
  • ឬនៅការិយាល័យដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំដំបូងរបស់អ្នក។

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងការរើសអើង

"bailleur social" មិនមានសិទ្ធិបដិសេធពាក្យសុំរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆយនៃការរើសអើងមួយចំនួន ដូចជាដើមកំណើតរបស់អ្នក សុខភាព ទំនោរផ្លូវភេទ ឬសាសនារបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកបានទទួលការទទួលដែលមិនសូវមានអំណោយផលក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកដោយសារការរើសអើង មានដំណោះស្រាយ ដើម្បីអះអាងសិទ្ធិរបស់អ្នក។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាកម្ម "ADIL" គឺជាភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដែលជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការស្នាក់នៅ និងដំណោះស្រាយដែលមានសម្រាប់ពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ទីប្រឹក្សានឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux" គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "Pôle emploi" ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖
 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ពាក្យសុំសម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ “Pôle Emploi” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការជួលផ្ទះឯកជននៅប្រទេសបារាំង

នៅប្រទេសបារាំង ការជួលផ្ទះឯកជនអាចជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងរហ័សក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។…

ការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានៃការជួល ឬ "bail" ជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់