សិទ្ធិស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺ

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យអ្នកដែលមានជំងឺ និងត្រូវការទទួលបានការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសបារាំង។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 06/10/2023

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងបីនេះ៖

 • កន្លែងស្នាក់នៅធម្មតារបស់អ្នកត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយជាគោលការណ៍គឺត្រូវលើសពីមួយឆ្នាំ។
 • ផលវិបាកនៃជំងឺរបស់អ្នកត្រូវតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរពិសេស ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាល។
 • អ្នកត្រូវតែទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសបារាំង ហើយមិនអាចទទួលបានការព្យាបាលសមស្របនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ អត្ថបទ L.425–9 និង R.425–14 នៃ "CESEDA"។

នីតិវិធី

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour" នៅលើមូលដ្ឋាននេះមាននីតិវិធីជាក់លាក់មួយ។

 • រៀបចំឯកសារដែលមានឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ ដែលអាចឱ្យអ្នកបញ្ជាក់អំពីជំងឺរបស់អ្នក និងភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់វា។

  អ្នកអាចភ្ជាប់មកជាមួយវិញ្ញាបនបត្រពីបុគ្គលដែលមានសមត្ថកិច្ច ដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក ដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនអាចទទួលការព្យាបាលនៅទីនោះបានទេ។

 • អ្នកនឹងត្រូវធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលបារាំងក្នុងតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យពាក្យសុំសម្រាប់បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "préfecture" ដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour" ដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដោយចូលទៅកាន់ បញ្ចីឈ្មោះនេះ ហើយជ្រើសយកមួយសម្រាប់នាយកដ្ឋានរបស់អ្នក។

  ប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការណាត់ជួបជាមួយ "préfecture" ឬដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការកំណត់ពេលណាត់ជួប អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើ ទំព័រនេះ។

  នៅពេលណាត់ជួប ភ្នាក់ងារនៅ "préfecture" នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នក៖

  • ទម្រង់បែបបទដើម្បីផ្តល់ឱ្យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញ
  • អាសយដ្ឋានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតមកពីអង្គការដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្មដែលគេស្គាល់ថាជាការិយាល័យបារាំងសម្រាប់អន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្ម ឬ "Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII)"។
 • នៅពេលដែលទម្រង់បែបបទនេះត្រូវបានបំពេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឯកសារនេះត្រូវតែផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់ "OFII" វេជ្ជបណ្ឌិត រួមជាមួយនឹងឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានប្រយោជន៍។

  វេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែផ្ញើសំបុត្រ និងទម្រង់បែបបទ ប៉ុន្តែពេលខ្លះពួកគេនឹងសុំឱ្យអ្នកផ្ញើវា។

  • ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើសំបុត្រដោយខ្លួនឯង ត្រូវប្រាកដថាអ្នកផ្ញើវាតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការចែកចាយដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"៖ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភ័ស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  "OFII" បន្ទាប់មកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចេញរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ។

  • ប្រសិនជាចាំបាច់ ពួកគេនឹងសុំជួបអ្នក ដោយផ្ញើឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជាដីកាកោះហៅ ឬ "convocation" ដោយបញ្ជាក់ទីកន្លែង ថ្ងៃ និងពេលវេលានៃការណាត់ជួប។
  • ពួកគេក៏អាចទាក់ទងអ្នកដើម្បីទទួលបានឯកសារបន្ថែមផងដែរ។
  • វាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកផ្ញើឱ្យពួកគេនូវការឆ្លើយតបដំបូងរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ បើទោះបីជាអ្នកមិនទាន់បានប្រមូលឯកសារដែលបានស្នើសុំទាំងអស់រួមគ្នាក៏ដោយ។

  ជាចុងក្រោយ របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនៃ "OFII" វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបញ្ជូនទៅផ្នែកសេវាវេជ្ជសាស្រ្ដ "OFII" ដែលនឹងចេញឱ្យនូវមតិមួយ ហើយផ្ញើវាទៅកាន់ "préfecture" ក្នុងរយៈពេលបីខែ។

  "préfecture" បន្ទាប់មកនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យសុំរបស់អ្នក។ វាមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ "OFII"ទេ។

ប្រភេទនៃ "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅដែលបានចេញឱ្យ

 • អ្នកនឹងទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "carte de séjour temporaire" ដោយបញ្ជាក់ថា "vie privée et familiale" ឬជីវិតឯកជននិងទំនាក់ទំនងគ្រួសារដែលមានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។

  ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងតិចជាងមួយឆ្នាំ "préfecture" អាចសម្រេចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ ឬ "autorisation provisoire de séjour" ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលអតិបរមាប្រាំមួយខែ។

 • បណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "carte de séjour" អាចត្រូវបានបន្តប្រសិនបើអ្នកនៅតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ។

  បន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំ "carte de séjour pluriannuelle" ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំមួយ។ វានឹងមានសុពលភាពសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាជាមួយនឹងការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តដែលបានគ្រោងទុក និងសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមាបួនឆ្នាំ។

 • ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ឬបីឆ្នាំនៅក្នុងករណីជាក់លាក់ អ្នកអាចស្នើសុំ "carte de résident" ប្រសិនបើអ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ស្វែងយល់បន្ថែម

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ជម្រើសដើម្បីទទួលបាន "titre de séjour" នៅលើមូលដ្ឋាននេះគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះជនជាតិអាល់ហ្សេរី។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រាទី 6.7 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំង-អាល់ហ្សេរី នៅថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1968 ដូចដែលត្រូវបានកែប្រែ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Gisti" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ផងដែរ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅពួកគេនៅពេលរសៀល។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ "Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France"។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ "Gisti" ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • សមាគមដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ "associations habilitées" អាចផ្តល់សេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ទៅដល់អ្នកដែលស្វែងរកទីជម្រក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ណែនាំអ្នក គាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក ហើយមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនដែលគ្មានសញ្ជាតិ ឬ "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក "associations habilitées" ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់