ត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើមាតាបិតាផ្សេងទៀតមិនគោរពតាមសិទ្ធិធ្វើជាអាណាព្យាបាលការថែទាំកុមារ

ប្រសិនបើឪពុកម្តាយម្នាក់ទៀតមិនគោរពតាមការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារដែលបានបង្កើតឡើងនោះ មិនថាកូនរស់នៅជាមួយឪពុក ឬម្តាយ ឬឆ្លាស់គ្នាទាំងពីរនោះទេ ពួកគេបំពានច្បាប់។ មានដំណោះស្រាយជាច្រើន។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Elodie Ramos នៅថ្ងៃទី 31/01/2024

ប្រសិនបើឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតមិនតែងតែគោរពតាមការរៀបចំរបស់ សិទ្ធិធ្វើជាអាណាព្យាបាលកុមារ ដែលសម្រេចដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសងខាង ឬគ្រប់គ្រងដោយចៅក្រមលើការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចជាឪពុកម្តាយ ឬដែលគេស្គាល់ថាជា "modalités d'exercice de l'autorité parentale" ពួកគេបំពានច្បាប់។

ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពួកគេមិននាំកុមារមកវិញតាមពេលវេលាដែលបានព្រមព្រៀងទេ នោះពួកគេកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលគេស្គាល់ថាជា "délit de non-presentation d'enfant” ។

មានដំណោះស្រាយ រួមទាំងពេលមានអាសន្ន។

អ្នកត្រូវបានណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យ ជួលមេធាវី។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle" ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយ។

ក្នុងគ្រាអាសន្ន

ប្រសិនបើឪពុកម្តាយផ្សេងទៀតមិននាំកូនមកទាន់ពេល ឬទៅយកពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមិនគួរទៅ ហើយអ្នកព្រួយបារម្ភ អ្នកអាចទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលិសណាមួយ ពោលគឺ "commissariat de police" ឬ "brigade de gendarmerie” ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង

ប៉ូលិសអាចធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីជួយអ្នកសង្គ្រោះកូនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកខ្លាចឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតនាំកូនរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក អ្នកត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបធ្វើវាមាន នៅទីនេះ

ក្នុងរយៈពេលវែង

ជាដំបូង ព្យាយាមឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតតាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក។ នេះហៅថា នីតិវិធីផ្សះផ្សា ឬ "procédure de conciliation” ។

ប្រសិនបើនីតិវិធីនេះបរាជ័យ អ្នកអាចដាក់ បណ្តឹង ទៅប៉ូលិសទាក់ទងនឹងការមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ។

បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែផ្ញើលិខិតផ្លូវការមួយទៅកាន់ឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត ដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីការរំលោភលើកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ ដែលគេស្គាល់ថាជាការព្រមានផ្លូវការ ឬ "mise en demeure” ។ មេធាវីរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកធ្វើសេចក្តីព្រាងនេះ។ ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះ ដែលមានការកត់ត្រាការដឹកជញ្ជូន ឬ “lettre recommandée avec accusé de réception” ដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានទទួល។ សូមប្រយ័ត្នក្នុងការរក្សាភស្តុតាងដែលបានផ្ញើ និងច្បាប់ចម្លងសំបុត្រ។

ប្រសិនបើការព្រមានជាផ្លូវការនេះ ឬ "mise en demeure" មិនត្រូវបានគេចាត់វិធានការទេនោះ អ្នកនឹងត្រូវផ្ញើសំណើទៅចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ "Juge aux affaires familiales (JAF)" តាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក ចៅក្រមអាចសម្រេចកែប្រែវិធានការណ៍ដែលបានដាក់ចេញ ឧទាហរណ៍ ដោយដាក់កម្រិតសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការមកលេង និងការស្នាក់រំលងយប់។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដែលគេហៅថា "point-justice" ប្រមូលផ្តុំស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ "Maison de Justice et du Droit (MJD) ","Point d'accès au droit (PAD)" "Relais d'accès au droit (RAD)" "Antenne de justice (AJ)" ឬ "France services (FS)" ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចរក "point-justice" នៅជិតអ្នក៖
   • បញ្ជីឈ្មោះ នៅលើអនឡាញនេះ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងនៅលើដីគោគ និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកពីអ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយ "point-justice" ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីល្អ
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាជំនួយផ្លូវច្បាប់ "aide juridictionnelle" ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

រាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង

នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីរាយការណ៍អំពីការ…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់