ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរវាងឪពុកម្តាយដែលបែកគ្នា ឬលែងលះ

នៅប្រទេសបារាំង ក្នុងករណីមានការបែកគ្នា ឬការលែងលះ ឪពុកម្តាយទាំងពីរនៅតែបន្តមានសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចចំពោះកូនរបស់ពួកគេ ដែលគេស្គាល់ថា "autorité parentale" ។ គួរឱ្យស្តាយ វាកម្រណាស់ដែលសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានដកចេញពីឪពុកម្តាយ សូម្បីតែក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារក៏ដោយ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Elodie Ramos នៅថ្ងៃទី 31/01/2024

ដឹងអំពីការពិត

សិទ្ធិ និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្តាយចំពោះកូនរបស់ពួកគេ និងការសម្រេចចិត្តដែលកើតចេញពីរឿងទាំងនេះ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសិទ្ធិអំណាចឪពុកម្តាយ ឬ "autorité parentale” ៖

 • នៅពេលដែលវាត្រូវបានចែករំលែក វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសិទ្ធិអំណាចឪពុកម្តាយរួម ឬ "autorité parentale conjointe” ។
 • នៅពេលដែលឪពុកឬម្តាយតែមួយមានសិទ្ធិអំណាចជាឪពុកឬម្តាយផ្តាច់មុខ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថា “autorité parentale exclusive” ។

នៅក្នុងករណីនៃការបែកគ្នា ឬប្រសិនបើឪពុកម្តាយលែងលះគ្នា ការសម្រេចចិត្តត្រូវតែធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងទីកន្លែងរស់នៅរបស់កុមារ ដែលជារឿយៗហៅថា សិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ ឬ “garde d’enfants” ។

 • នៅពេលដែលកុមាររស់នៅរយៈពេលស្មើគ្នាជាមួយឪពុកម្តាយទាំងពីរ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានឆ្លាស់គ្នាឬ “résidence alternée” ។
 • នៅពេលដែលកុមាររស់នៅជាមួយឪពុកឬម្តាយតែម្នាក់គត់ ផ្ទះរបស់ឪពុកឬម្តាយនោះត្រូវបានគេសំដៅថាជាលំនៅដ្ឋានធម្មតារបស់ពួកគេ ឬ “résidence habituelle” ។
 • នៅប្រទេសបារាំង តាមច្បាប់ សិទ្ធិអំណាចឪពុកម្តាយត្រូវបានចែករំលែកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយឪពុកម្តាយ និងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “autorité parentale conjointe” ។

  នេះមានន័យថា៖

  • ឪពុកម្តាយទាំងពីរមានសិទ្ធិ និងទំនួលខុសត្រូវដូចគ្នាចំពោះកូនៗរបស់ពួកគេ
  • ការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកុមារត្រូវតែធ្វើឡើងដោយការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមក។
 • ក្នុងករណីដ៏កម្រ ចៅក្រមអាចសម្រេចចិត្តដកសិទ្ធិអំណាចឪពុកម្តាយចេញពីឪពុកឬម្តាយម្នាក់។ ឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតមានសិទ្ធិអំណាចឪពុកឬម្តាយផ្តាច់មុខ ឬ “autorité parentale exclusive” ។

  នេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ឬប្រសិនបើឪពុកម្តាយមិនចាប់អារម្មណ៍លើកុមារជាដាច់ខាត ប៉ុន្តែនេះមិនមែនដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។

 • ជាមួយ “résidence alternée” កុមារចំណាយពេលវេលាស្មើគ្នាក្នុងការរស់នៅក្នុងផ្ទះឪពុកឬម្តាយម្នាក់ៗ។

  résidence alternée” ការរៀបចំអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងគ្រួសារនីមួយៗ។ ឧទាហរណ៍៖ ឪពុកម្តាយម្នាក់ៗមានកូននៅផ្ទះជារៀងរាល់សប្តាហ៍។ ការរៀបចំនេះត្រូវបានពេញចិត្តដោយចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅពេលដែលវាអាចទៅរួច។

 • ជាមួយ “résidence habituelle” កុមាររស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ឪពុកឬម្តាយម្នាក់គត់។

  ជាទូទៅ ឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតអាចបន្តជួបកូនរបស់ពួកគេ ហើយឱ្យពួកគេស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេជាប្រចាំ ឬជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការ។ ពួកគេមានសិទ្ធិទៅលេង និងស្នាក់នៅមួយយប់ ឬ “droit de visite et d’hébergement” ។

  ការរៀបចំទូទៅបំផុតគឺរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ និងពាក់កណ្តាលនៃថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សាលា។

  ពេលវេលាដែលបានចំណាយជាមួយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានដាក់កំហិត ឬពន្យារពេល អាស្រ័យលើការរៀបចំដែលបានសម្រេចចិត្ត។ ឧទាហរណ៍៖

  • វាអាចត្រូវបានពន្យារដល់ថ្ងៃពុធ និងចុងសប្តាហ៍ច្រើនទៀត
  • វាអាចត្រូវបានកំណត់ត្រឹមថ្ងៃឈប់សម្រាក ប្រសិនបើឪពុកម្តាយម្នាក់ទៀតរស់នៅឆ្ងាយ
  • វាអាចត្រូវបានដាក់កំណត់ចំពោះការទៅសួរសុខទុក្ខដោយមិនឱ្យស្នាក់នៅរំលងយប់។

  ប្រសិនបើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចាត់ទុកថាឪពុកឬម្តាយមានការបំពាន ចៅក្រមអាចសម្រេច៖

  • ព្យួរសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខ និងការស្នាក់នៅមួយយប់ ឬ “droit de visite et d’hébergement
  • រៀបចំការសួរសុខទុក្ខរបស់ពួកគេនៅក្នុងកន្លែងប្រជុំដែលប្រមូលផ្តុំអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈដូចជា បុគ្គលិកសង្គម និងអ្នកចិត្តសាស្រ្ត ដែលគេស្គាល់ថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយការសម្របសម្រួល ឬ “visites médiatisées
  • រៀបចំការសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងវត្តមានរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ថាជាភាគីទីបី ឬ “tiers” ។

នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់

 • ប្រសិនបើអ្នកបែកគ្នាឬ ការលែងលះដោយមិត្តភាព អ្នកអាចសម្រេចចិត្តរួមគ្នាអំពីការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "modalités d'exercice de l'autorité parentale” ។ នេះរួមបញ្ចូលជាពិសេស៖

  • កន្លែងដែលកុមាររស់នៅ
  • សិទ្ធិចូលសួរសុខទុក្ខ និងការស្នាក់នៅមួយយប់ ឬ “droit de visite et d’hébergement” របស់ឪពុកឬម្តាយម្នាក់ នៅពេលដែលកុមារមានទីលំនៅធម្មតារបស់ពួកគេ ឬ “résidence habituelle” ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត។
  • ការទូទាត់នៃការរួមចំណែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយទាក់ទងនឹងកុមារ ដែលគេស្គាល់ថាជា “contribution à l’entretien et l’éducation des enfants” ឬ "pension alimentaire" (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការថែទាំ) ។

  បន្ទាប់មក វាត្រូវបានណែនាំឱ្យផ្ញើសំណើរួមគ្នា ឬ “requête conjointe” ទៅចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ “Juge aux affaires familiales (JAF)” ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក។ ជាទូទៅ នីតិវិធីគឺរហ័សដោយសារវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរបស់តុលាការនោះទេ។

  អ្នកអាចសរសេរពាក្យសុំដោយខ្លួនឯង ឬរកជំនួយពីមេធាវីរបស់អ្នក។

  • "requête conjointe" ស្ថិតក្នុងទម្រង់នៃលិខិតសាមញ្ញមួយ ដែលត្រូវតែចុះហត្ថលេខាដោយអ្នក និងឪពុកម្តាយផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចសរសេរវាដោយផ្អែកលើ ទម្រង់នេះ
  • វាគួរតែរួមបញ្ចូល៖
   • នាមត្រកូល នាមខ្លួន មុខរបរ ទីលំនៅ សញ្ជាតិ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទីកន្លែងកំណើតរបស់ឪពុកម្តាយ
   • តុលាការ ជាកន្លែងដែលពាក្យសុំកំពុងធ្វើឡើង
   • ព័ត៌មានលម្អិតនៃ "modalités d'exercice de l'autorité parentale” សម្រេចដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសងខាង។
  • វាត្រូវតែដាក់ដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យរដ្ឋបាល ដែលគេស្គាល់ថាជា "greffe"(ស្មៀន) នៃ "Juge aux affaires familiales" សម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់កុមារ។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ អ្នកអាចប្រើបញ្ជីរាយឈ្មោះនេះបាន https://www.justice.fr/recherche/annuaires ដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស "tribunal judiciaire" ។
 • ប្រសិនបើឪពុកម្តាយមិនយល់ព្រមអំពីការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ ឬ "modalités d'exercice de l'autorité parentale" ពួកគេនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រម។

  • ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុង ដំណើរការលែងលះដ៏ចម្រូងចម្រាសការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រមជាផ្នែកនៃកំណត់ការនីតិវិធីទាំងនេះ។
  • ប្រសិនបើអ្នកបែកគ្នាហើយមិនបានរៀបការ ឬមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការលែងលះ អ្នកត្រូវជួលមេធាវីហើយផ្ញើ ពាក្យសុំ ទៅចៅក្រមគ្រួសារ ឬ "Juge aux affaires familiales" តាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ។
  • ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះរួចហើយ ហើយចង់ផ្លាស់ប្តូរការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាល អ្នកត្រូវផ្ញើពាក្យសុំថ្មីទៅ "Juge aux affaires familiales" តាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក។

  ចៅក្រមនឹងពិចារណាលើលក្ខណៈវិនិច្ឆយមួយចំនួននៅពេលសម្រេចចិត្តលើការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារដែលត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការ។

  • ការរៀបចំដែលមានរហូតដល់ការសម្រេច។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយជ្រើសរើសកន្លែងផ្សេងទៀតដែលកុមាររស់នៅរៀងរាល់សប្តាហ៍រហូតដល់ការសម្រេច នោះទំនងជាចៅក្រមនឹងរក្សាការរៀបចំនេះ។ ដូច្នេះ អ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំដែលអ្នកបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងរង់ចាំការសម្រេចរបស់ចៅក្រម និងស្វែងរកដំបូន្មានពីមេធាវីរបស់អ្នក។
  • របៀបដែលកូនរបស់អ្នកនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍អំពីស្ថានភាព និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
  • ចម្ងាយរវាងផ្ទះ និងសាលារៀនរបស់ឪពុកម្តាយម្នាក់ៗ។
  • សមត្ថភាពរបស់ឪពុកម្តាយនីមួយៗក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ និងគោរពសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយដ៏ទៃទៀត។
  • លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃស្ថានភាពសង្គម និងគ្រួសាររបស់កុមារប្រសិនបើអ្នកជំនាញបានអនុវត្តការវាយតម្លៃទាំងនេះ។
  • ព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតសង្គមណាមួយ។
  • សម្ពាធផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ត ឬការរំលោភបំពានដែលធ្វើឡើងដោយមាតាបិតាម្ខាងទៀត។

កង្វល់ទូទៅៅ

 • មានដំណោះស្រាយជាច្រើន។

  ចៅក្រមអាចបែងចែកប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំ ឬ "contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant" ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជា "pension alimentaire" ។ នេះជាចំនួនប្រាក់ដែលមាតាបិតាផ្សេងទៀតត្រូវបង់ឱ្យអ្នករាល់ខែ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការចំណាយដែលទាក់ទងនឹងកុមារ។

  អ្នកក៏អាចទទួលបាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ពីរដ្ឋផងដែរដើម្បីជួយអ្នកចំណាយសម្រាប់ការថែទាំ និងថ្លៃសិក្សារបស់កូនអ្នក។

  ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបកសាងហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញ នៅទីនេះ

 • ប្រសិនបើចៅក្រមគ្រួសារ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "Juge aux affaires familiales (JAF)" សុំឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រជុំដែលគេស្គាល់ថាជា ការសម្រុះសម្រួលគ្រួសារ ឬ "médiation familiale" នៅចំពោះមុខអតីតដៃគូរបស់អ្នក អ្នកអាចស្នើសុំចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះតែម្នាក់ឯង។

  បើមានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ "médiation" ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់។

 • នៅក្នុងករណីនៃការបែកគ្នា ច្បាប់ជាទូទៅតម្រូវឱ្យឪពុកម្តាយនីមួយៗរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយកូនរបស់ពួកគេ។

  ទោះជាយ៉ាងណា ច្បាប់បានកំណត់ដំណោះស្រាយក្នុងករណីនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។ គួរឱ្យស្តាយ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ការដកសិទ្ធិអំណាចឪពុកម្តាយនៅតែកម្រមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំង សូម្បីតែក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារក៏ដោយ។ អ្នកនឹងត្រូវរៀបចំពាក្យសុំរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយមេធាវីរបស់អ្នក។

  ដំណោះស្រាយអាចមានដូចខាងក្រោម។

  • "Juge aux affaires familiales" អាចសម្រេចចិត្តផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការអនុវត្តផ្តាច់មុខនៃសិទ្ធិអំណាចឪពុកឬម្តាយ ឬ "autorité parentale" ។ ការសម្រេចចិត្តនេះអាចត្រូវបានកែប្រែជាបន្តបន្ទាប់។
  • ចៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌអាចសម្រេចដកសិទ្ធិអំណាចឪពុកម្តាយ ឬ "autorité parentale" ពីជនល្មើសដែលរំលោភបំពានជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ការសម្រេចចិត្តនេះប្រហែលជាមិនត្រូវបានកែប្រែបន្តបន្ទាប់ទេ។
  • ឪពុកម្តាយផ្សេងទៀតអាចមកលេង និងឱ្យកូនរបស់ពួកគេស្នាក់នៅរំលងយប់ក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ការសម្រេចចិត្តនេះអាចត្រូវបានកែប្រែជាបន្តបន្ទាប់។
  • សិទ្ធិទៅសួរសុខទុក្ខកូន និងការស្នាក់នៅរំលងយប់ ឬ "droit de visite et d'hébergement" របស់ឪពុកម្តាយដែលបានប្រព្រឹត្តការបំពាននេះ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងកន្លែងប្រជុំសម្របសម្រួល ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "droit de visite médiatisé" ។
  • ការរៀបចំត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីមកយក និងដាក់កុមារ ដោយមានជំនួយពីមនុស្សជាទីទុកចិត្តដែលជាផ្នែកមួយនៃ "Mesure d'Accompagnement Protégé" ។
 • ទោះបីជាកូនរបស់អ្នករស់នៅជាមួយអ្នកក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ឪពុកម្តាយផ្សេងទៀតអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។

  អ្នកត្រូវតែសង្កេតមើលរយៈពេលមួយខែរវាងពេលដែលអ្នកជូនដំណឹងដល់ពួកគេ និងការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក។

  ប្រសិនបើការផ្លាស់លំនៅរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរថាតើឪពុកម្តាយផ្សេងទៀតអាចមកលេងកូនញឹកញាប់ប៉ុនណានោះ អ្នកនឹងត្រូវរៀបចំការមើលថែកុមារ ឬ "modalités d'exercice de l'autorité parentale" ត្រូវបានកែប្រែ។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយការព្យាយាមយល់ព្រមលើសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារថ្មីជាមួយឪពុកម្តាយផ្សេងទៀត។

  ប្រសិនបើអ្នកឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយ អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យផ្ញើការដាក់ពាក្យរួមគ្នាដែលគេស្គាល់ថាជា "requête conjointe" ទៅដល់ "Juge aux affaires familiales" សម្រាប់ការអនុម័ត។

  ក្នុងករណីមានការខ្វែងគំនិតគ្នា អ្នកអាចផ្ញើ ពាក្យសុំ ទៅ "Juge aux affaires familiales" តាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក ដូច្នេះពួកគេអាចគ្រប់គ្រងលើច្បាប់ថ្មី "modalités d'exercice de l'autorité parentale" ។

 • អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះនៅលើ ទំព័រនេះ

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ "CIDFF" នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការបែកគ្នា ការលែងលះ និង/ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមអ៊ីមែលនៅ [email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីល្អ
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាជំនួយផ្លូវច្បាប់ "aide juridictionnelle" ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការទទួលការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀត ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការចំណាយទាក់ទងនឹងកូន

ទោះបីជាបែកគ្នាក៏ដោយ ឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការចំណាយដែលទាក់ទងទៅនឹងកូន។…

ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកមិនបានបង់ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់ដោយចៅក្រម

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់ដោយចៅក្រមជាផ្នែកនៃដំណើរការលែងលះរបស់អ្នក…

ត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើមាតាបិតាផ្សេងទៀតមិនគោរពតាមសិទ្ធិធ្វើជាអាណាព្យាបាលការថែទាំកុមារ

ប្រសិនបើឪពុកម្តាយម្នាក់ទៀតមិនគោរពតាមការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារដែលបានបង្កើតឡើងនោះ…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់