សិទ្ធិស្នាក់នៅសម្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់កុមារដែលជាជនជាតិបារាំង

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្តាយរបស់កុមារយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ជាជនជាតិបារាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយប្រសិនបើអ្នករួមចំណែកដល់ការថែទាំនិងការអប់រំរបស់ពួកគេ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 30/05/2022

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវតែមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ៖

 • អ្នកគឺជាឪពុកឬម្តាយរបស់កូនជនជាតិបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។
 • កូនរបស់អ្នកត្រូវមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំនៅពេលដាក់ពាក្យសុំបណ្ណស្នាក់នៅដំបូង ឬ "titre de séjour" ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
 • អ្នកត្រូវតែចូលរួមក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងការអប់រំរបស់កូនអ្នកតាំងពីកំណើត ឬយ៉ាងហោចណាស់ពីរឆ្នាំ។
 • ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកជាជនជាតិបារាំងដោយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេ ហើយអ្នកមិនរស់នៅជាមួយគ្នាទេ ឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតក៏ត្រូវតែចូលរួមក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងការអប់រំរបស់កុមារផងដែរ។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ L.423–7 ដល់ L.423–10 នៃ "CESEDA"។

ភ័ស្តុតាងដើម្បីផ្តល់

 • ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នករស់នៅជាមួយអ្នក លក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានធានារ៉ាប់រងរួចហើយ។

  ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនរស់នៅជាមួយអ្នកទេ ភ័ស្តុតាងនៃការថែទាំនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដូចជា៖

  • របាយការណ៍គណនីដែលបង្ហាញពីការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារទៅកាន់គណនីរបស់ឪពុកឬម្តាយដែលកូនស្នាក់នៅជាមួយ
  • បង្កាន់ដៃ និងវិក្កយបត្រសម្រាប់ការទិញដែលធ្វើឡើងសម្រាប់កូនរបស់អ្នក (សម្លៀកបំពាក់ អាហារ ខោទឹកនោម ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង។ល។) ដោយដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកនៅលើពួកវាប្រសិនបើអាច
  • សក្ខីកម្ម ឬវិញ្ញាបនបត្រពីឪពុកឬម្តាយ សាច់ញាតិ ឬសាលារបស់កូនអ្នកផ្សេងទៀត ដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមកយក ឬជូនកូនរបស់អ្នក។
  • វិញ្ញាបនបត្រពីវេជ្ជបណ្ឌិត ឬពីសេវាការពារមាតាដែលគេស្គាល់ថា "Protection maternelle et infantile (PMI)"។
  • ធាតុផ្សំនៃភ័ស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចគិតបាន។
 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបញ្ជាក់ថាឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងការអប់រំរបស់កូនអ្នក អ្នកអាចផ្តល់នូវចំណុចដូចខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍៖

  • ទម្រង់ដូចគ្នានៃភស្តុតាងដូចដែលបានរាយខាងលើ
  • សេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ "juge aux affaires familiales (JAF)" កំណត់វិធានការនានាទាក់ទងនឹង សិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ ឬ "modalités d'exercice de l'autorité parentale"។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនមានភ័ស្តុតាងនៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ឪពុកម្តាយផ្សេងទៀតក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនរបស់អ្នក ឬការសម្រេចរបស់តុលាការទេ អាជ្ញាធររដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យពាក្យសុំ "titre de séjour" ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "préfecture" អាចនៅតែពិនិត្យមើលស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងផលប្រយោជន៍របស់កុមារ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិស្នាក់នៅឱ្យអ្នក។

  ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រា L.423–7 ដល់ L.423–11 នៃ "CESEDA"។

ប្រភេទនៃ "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅដែលបានចេញឱ្យ

 • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "carte de séjour temporaire" ដែលបញ្ជាក់ពី "vie privée et familiale" ឬជីវិតឯកជន និងគ្រួសារ។ វាមានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។

 • បណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "carte de séjour" អាចត្រូវបានបន្តប្រសិនបើអ្នកបន្តបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ ទោះបីជាកូនរបស់អ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំនៅពេលបន្តក៏ដោយ។

  ឥឡូវនេះអ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំ ឬ "carte de séjour pluriannuelle" ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលពីរឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំមួយ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ អ្នកក៏ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសមាហរណកម្មសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយរដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)" និងអនុវត្តតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នក។

 • បន្ទាប់ពីរយៈពេលបីឆ្នាំនៃការស្នាក់នៅជាផ្លូវការក្នុងនាមជាឪពុកឬម្តាយរបស់កូនដែលជាជនជាតិបារាំង អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាន "carte de résident" មានសុពលភាពដប់ឆ្នាំ។

  អ្នកនៅតែត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវការសម្រាប់ការអនុញ្ញាតទៅលើលំនៅដ្ឋានដំបូង ឬ "titre de séjour" ដែលបានចេញឱ្យ។ អ្នកក៏ត្រូវតែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសមាហរណកម្មសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយរដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)" និងអនុវត្តតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នក។

  ប្រសិនបើអ្នកលែងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះហើយ ប៉ុន្តែបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ឬក្នុងករណីខ្លះបីឆ្នាំ អ្នកនៅតែអាចស្នើសុំ "carte de résident" ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ស្វែងយល់បន្ថែម

  ប្រសិនបើអ្នកបានទទួល "carte de résident" វាអាចត្រូវបានបន្តនៅពេលដែលវាផុតកំណត់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ "titre de séjour" ដោយផ្អែកលើការចិញ្ចឹមកូនដែលជាជនជាតិបារាំង អ្នកត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់៖

 • ធ្វើជាឪពុកឬម្តាយរបស់កូនដែលជាជនជាតិបារាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយនាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំនៅពេលដាក់ពាក្យដំបូង
 • អនុវត្តយ៉ាងហោចណាស់ជាផ្នែកនៃសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចចំពោះកុមារ ដែលគេស្គាល់ថាជាសិទ្ធិអំណាចមាតាបិតា ឬ "autorité parentale" ឬបានគាំទ្រយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនូវតម្រូវការរបស់កុមារតាំងពីកំណើត ឬយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ។

អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអាល់ហ្សេរី ឬ "certificat de résidence algérien" ដែលបញ្ជាក់អំពី "vie privée et familiale" ឬជីវិតឯកជន និងគ្រួសារ ដែលមានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។

នៅពេលដែលវាផុតកំណត់ អ្នកនឹងទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "certificat de résidence algérien" ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលដប់ឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកបន្តបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចេញឱ្យដំបូង។ បន្ទាប់មក "certificat" អាចត្រូវបានបន្តបើទោះបីជាអ្នកលែងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌក៏ដោយ។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រាទី 6.4 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសបារាំង និងប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលត្រូវបានកែប្រែនៅថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1968 ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Gisti" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ផងដែរ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅពួកគេនៅពេលរសៀល។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ "Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France"។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ "Gisti" ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • សមាគមដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ "associations habilitées" អាចផ្តល់សេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ទៅដល់អ្នកដែលស្វែងរកទីជម្រក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ណែនាំអ្នក គាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក ហើយមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនដែលគ្មានសញ្ជាតិ ឬ "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក "associations habilitées" ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់