ទិញគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលគេស្គាល់ថាជា “mutuelle

ដើម្បីទទួលបានសំណងឱ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ជាទូទៅយើងណែនាំឱ្យទិញគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលគេស្គាល់ថាជា "mutuelle”។ វាត្រូវបានបំពេញបន្ថែមទៅនឹងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "Protection universelle maladie” ហៅផងដែរថាជាសន្តិសុខសង្គម ឬ “sécurité sociale”។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Comede នៅថ្ងៃទី 31/05/2023

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅប្រទេសបារាំង "mutuelle” គឺជាគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលសងថ្លៃព្យាបាលទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកដែលមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋហៅថា “Protection universelle maladie" ដែលគេស្គាល់ ថាជា "sécurité sociale”។

អ្នកអាចទិញ "mutuelle” គោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈបុគ្គល និងបន្ថែមសមាជិកគ្រួសារប្រសិនបើអ្នកចង់បាន ដូចជាកូនៗរបស់អ្នកជាដើម។

អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែដែលមានចន្លោះពី 30 EUR ទៅ 100 EUR ក្នុងមួយខែជាមធ្យម។

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី "Complémentaire santé solidaire (CSS)" ដែលជា " mutuelle” ក្រោមថវិការដ្ឋ ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬក្នុងតម្លៃទាប។

តើអ្នកណាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍?

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋហៅថា "Protection universelle maladie (Puma)" (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "sécurité sociale”) អ្នកអាចទិញគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបន្ថែម ឬ “mutuelle”។

ម៉្យាងទៀត អ្នកអាចទាក់ទងអង្គការដែលផ្តល់ “mutuelles" ដើម្បីរកមើលថាតើពួកគេទទួលយកការជាវពីមនុស្សដែលមិនមានសន្តិសុខសង្គម ឬ "sécurité sociale” ដែរឬទេ។

របៀបដាក់ពាក្យសុំ

ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្តល់ជូន "mutuelles”។ យើងណែនាំឱ្យធ្វើការប្រៀបធៀបការផ្តល់ជូនពីច្រើនកន្លែងមុននឹងជ្រើសរើសមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដោយប្រៀបធៀបអត្រាការប្រាក់របស់ពួកគេ និងការធានាសងប្រាក់វិញ។

 • ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ "mutuelle" សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់។ អ្នកអាចសួរនិយោជករបស់អ្នកថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះ។ ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើការចំណាយមួយចំនួននៃ "mutuelle”។
 • "mutuelles” ខ្លះ ផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបាន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្ថែម ឬដកការធានារ៉ាប់រងតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើស "mutuelleនិងរួមបញ្ចូលទាំងការធានារ៉ាប់រង បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា។ ក្រុមហ៊ុននឹងប្រាប់អ្នកពីជំហានដែលត្រូវអនុវត្តតាម និងឯកសារដែលត្រូវផ្តល់ជូន រួមទាំងឯកសារអត្តសញ្ញាណធនាគារដែលគេស្គាល់ថាជា “Relevé d'Identité Bancaire (RIB)” ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានសំណងដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

បន្ទាប់ពីទម្រង់ពាក្យសុំ

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក "mutuelle" នឹងជូនដំណឹងដល់អង្គការដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "caisse d’assurance maladie" ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលគណនី ameli.fr របស់អ្នកថា "mutuelle” របស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគណនីរបស់អ្នក។

ភាគច្រើន អ្នកនឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបញ្ជូនពីចម្ងាយ ដែលជាប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យ "caisse d’assurance maladie" ដើម្បីជូនដំណឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់ "mutuelle” របស់អ្នកអំពីការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពដែលមិនត្រូវបានទូទាត់សងវិញ។ នេះមានន័យថា៖

 • អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ចាត់វិធានការបន្ថែមទេ។
 • នៅពេលដែល "mutuelle របស់អ្នកទទួលបានការជូនដំណឹង ពួកគេនឹងសងថ្លៃព្យាបាលរបស់អ្នកឡើងវិញរហូតដល់ដែនកំណត់នៃការធានាដែលមានក្នុងគោលការណ៍របស់អ្នក។
 • អ្នកនឹងទទួលបានសំណងដោយផ្ទាល់ទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នក។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ការស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ "France Travail” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux“ គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "France Travail” ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការចុះឈ្មោះជាមួយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋ ឬ "sécurité sociale

ប្រសិនបើអ្នកមានការងារ ឬលំនៅឋានដែលមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបារាំង…

ទទួលបានការថែទាំ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ បន្តពូជ និង ផ្លូវចិត្ត

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើសុខភាពរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់