ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា "Complémentaire Santé solidaire (CSS)

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុតិចតួច ឬគ្មាន ហើយបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលគេស្គាល់ថាជាសន្តិសុខសង្គម ឬ "sécurité sociale" អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ "Complémentaire santé solidaire (CSS)”។ វាធានារ៉ាប់រងលើការចំណាយលើសុខភាពទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវបានផ្តល់សំណងពេញលេញនៅក្រោមសន្តិសុខសង្គម។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Comede នៅថ្ងៃទី 31/05/2023

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "Complémentaire santé solidaire (CSS)" ធានាថា៖

 • អ្នកនឹងមិនត្រូវបង់ប្រាក់ឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ទន្តពេទ្យ ឱសថការី ឬមន្ទីរពេទ្យជាមុនឡើយ
 • អ្នកត្រូវបានលើកលែងពីការគិតថ្លៃពេទ្យលើសចំនួន
 • អ្នកនឹងមិនត្រូវចំណាយប្រាក់សម្រាប់វ៉ែនតាជាច្រើនប្រភេទ ការដាំបង្គោលធ្មេញ និងឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់។

អាស្រ័យលើធនធានរបស់អ្នក អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី "CSS”៖

 • ដោយមិនគិតថ្លៃទាំងស្រុង
 • ឬដោយការបង់វិភាគទាន ដោយផ្អែកលើចំនួនមនុស្សក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែលអ្នកចង់ទទួលបានការធានារ៉ាប់រង។

កំណត់ចំណាំ៖ "CSS" បានជំនួសប្រព័ន្ធ "Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)"។

លក្ខខណ្ឌ

ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ លក្ខខណ្ឌចម្បងគឺ៖

របៀបដាក់ពាក្យសុំ

មានវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការស្នើសុំការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលបំពេញបន្ថែម ឬ "Complémentaire santé solidaire (CSS)”។

 • ចូលទៅក្នុងគណនី ameli.fr របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស "Mes démarches > Faire une demande de Complémentaire sante solidaire" និងធ្វើតាមការណែនាំ។

  នៅពេលដែលពាក្យស្នើសុំត្រូវបានចុះបញ្ជីហើយ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រអប់ទទួលសារនៃគណនី Ameli របស់អ្នក។

 • ទាញយក និងបំពេញ ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ។

  ភ្ជាប់ឯកសារដែលបានស្នើសុំទៅទម្រង់បែបបទ។

  អ្នកអាចបញ្ជូនវាដោយផ្ទាល់នៅតុទទួលភ្ញៀវនៃអង្គការដែលគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរដ្ឋរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "caisse d’assurance maladie” ឬផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹង "caisse d’assurance maladie" របស់អ្នកគឺជាអ្វី អ្នកអាចទាក់ទង "Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)" ដែលនៅជិតអ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតអាចរកបាននៅលើ គេហទំព័រនេះ

  ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើពាក្យសុំរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍ សូមផ្ញើវាតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះ ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception” ដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីមានភស្តុតាងជាបង្កាន់ដៃ។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

បន្ទាប់ពីទម្រង់ពាក្យសុំ

បន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យសុំ "caisse d’assurance maladie” របស់អ្នក មានពេលពីរខែដើម្បីដំណើរការពាក្យសុំរបស់អ្នក ហើយជូនដំណឹងអ្នកអំពីការសម្រេច។

វានឹងប្រាប់អ្នកអំពីការសម្រេចតាមប្រៃសណីយ៍។

អាស្រ័យលើការឆ្លើយតបដែលអ្នកទទួលបាន នេះជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន៖

 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ "Complémentaire santé solidaire (CSS)" មិនគិតថ្លៃទេ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព" carte vitale" របស់អ្នក នៅឱសថស្ថានណាមួយដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវាដោយស្នើសុំ "mise à jour” ពីពួកគេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ "Complémentaire santé solidaire (CSS)" ជាមួយនឹងការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដំបូងអ្នកត្រូវតែផ្ញើទម្រង់សមាជិកភាព ឬ "bulletin d’adhésion” ដែលអ្នកបានទទួលជាមួយនឹងការជូនដំណឹងតាមប្រៃសណីយ៍។ បន្ទាប់មក អ្នកនឹងទទួលបានឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមាន “CSS" ដែលគេស្គាល់ថាជា "attestation de droit”។ បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព "carte vitale" នៅឱសថស្ថានណាមួយដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវាដោយស្នើសុំ "mise à jour” ពីពួកគេ។
 • ប្រសិនបើពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ អ្នកអាចទិញគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលគេហៅថា "mutuelle”។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់caisse d’assurance maladie" ហើយអ្នកជឿថាអ្នកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយសម្រាប់ "CSS" អ្នកអាចជំទាស់តវ៉ាការសម្រេចរបស់ពួកគេ។ ដំណើរការដើម្បីតវ៉ាការសម្រេចចិត្ត ឬ "recours" នឹងមានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងលិខិតសម្រេច។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "Comede" គឺជាអង្គការដែលជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួនឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាព និងជួយអ្នកក្នុងការងារឯកសាររបស់អ្នក ជាពិសេសតាមរយៈសេវាទូរសព្ទរបស់ពួកគេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបានគ្រប់ភាសា។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈទូរសព្ទ
 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ការស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ "France Travail” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux“ គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "France Travail” ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការចុះឈ្មោះជាមួយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋ ឬ "sécurité sociale

ប្រសិនបើអ្នកមានការងារ ឬលំនៅឋានដែលមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបារាំង…

ទិញគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលគេស្គាល់ថាជា “mutuelle

ដើម្បីទទួលបានសំណងឱ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក…

ទទួលបានការថែទាំ៖ សុខភាពផ្លូវកាយ បន្តពូជ និង ផ្លូវចិត្ត

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើសុខភាពរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់