សិទ្ធិស្នាក់នៅដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលដែលមានកិច្ចសន្យាការងារនៅប្រទេសបារាំង ថាតើពួកគេមាន "titre de séjour" រួចហើយឬក៏អត់។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 06/10/2023

លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌមួយគឺថា និយោជករបស់អ្នកត្រូវបង់ពន្ធទៅការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្មបារាំង ឬ "Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)"។ ចំនួនពន្ធអាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើន រួមទាំងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាការងារ និងប្រាក់ខែ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្តអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ថាតើអ្នកមានបណ្ណស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ ឬ "titre de séjour"។

 • លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវតែបំពេញ៖

  • អ្នកមានកិច្ចសន្យាការងារពេញម៉ោង
  • ជាមួយនិយោជកនៅប្រទេសបារាំង
  • នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈ និងតំបន់ភូមិសាស្រ្តដែលមានការលំបាកក្នុងការរកបុគ្គលិកថ្មី ពោលគឺកង្វះកម្លាំងពលកម្មដែលមាន។

  និយោជករបស់អ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំបណ្ណការងារតាមអនឡាញ នៅលើគេហទំព័រនេះ។ ជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត និងឯកសារដែលត្រូវផ្តល់ត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតនៅទីនោះ។

  សម្រាប់ផ្នែករបស់អ្នក មុនពេលផុតកំណត់នៃបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour" ឬនៅពេលដែលស្ថានភាពរបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ អ្នកត្រូវតែធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលបារាំងក្នុងតំបន់ដែលគេស្គាល់ថាជា "préfecture" ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ "titre de séjour" ឱ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីរបស់អ្នក។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព ឬ "changement de statut"។ "préfecture" នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីឯកសារដើម្បីផ្តល់ជាមួយនឹងពាក្យសុំរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួប។

  ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ អត្ថបទ L.421–1 ដល់ L.421–4 នៃ "CESEDA"។

 • នៅក្នុងករណីនេះ ដែលបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" នឹងមិនត្រូវបានចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ វាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ préfecture ។ នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបណ្ណស្នាក់នៅពិសេសឬ "admission exceptionnelle au séjour"។

  យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកទាក់ទងទៅអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា "association" ដែលមានឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិជនបរទេស ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក។

  លក្ខខណ្ឌ

  លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវតែបំពេញ៖

  • អ្នកត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនិយោជកមួយ ឬច្រើននៅប្រទេសបារាំង។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវតែជា៖
   • កិច្ចសន្យាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលគេស្គាល់ថាជា "Contrat à Durée Indéterminée (CDI)" ឬកិច្ចសន្យាបណ្តោះអាសន្នដែលគេស្គាល់ថាជា "Contrat à Durée Déterminée (CDD)" ដែលមានរយៈពេលយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ
   • ការងារពេញម៉ោង ឬក្រៅម៉ោង ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែដែលយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែស្របច្បាប់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា "SMIC"។
  • អ្នកក៏ត្រូវតែអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកបានធ្វើការ យ៉ាងហោចណាស់ការងារក្រៅម៉ោងសម្រាប់៖
   • 8 ខែជាប់ៗគ្នា ឬអត់ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
   • ឬ 30 ខែជាប់ៗគ្នា ឬអត់ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។
  • អ្នកក៏ត្រូវតែអាចបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បី៖
   • ប្រាំឆ្នាំ
   • ឬត្រឹមតែបីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកក៏អាចបញ្ជាក់បានថា អ្នកបានធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ 24 ខែ ដែលក្នុងនោះ 8 ខែគឺក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ ជាប់ៗគ្នាឬអត់។

  ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ អត្ថបទ L.435–1 នៃ "CESEDA" និងសារាចរដែលគេស្គាល់ថា "Valls" ចុះថ្ងៃទី 28/11/2012។

  ភ័ស្តុតាងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់

  ឯកសារដែលអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកបានធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងមានដូចជា៖

  • កិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក
  • បង្កាន់ដៃប្រាក់ខែរបស់អ្នក។

  ឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវតែគ្របដណ្តប់ពេញមួយរយៈពេលដែលពាក់ព័ន្ធ ប្រហែលជាមួយចំណុចនៃភ័ស្តុតាងក្នុងមួយខែ។ ភ័ស្តុតាងទាំងនោះអាចជា៖

  • ភ័ស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបាន៖ ឯកសារដែលដាក់ជូនដោយរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង។
  • ភ័ស្តុតាងជាក់ស្តែង៖ ឯកសារដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នឯកជន។ ឧទាហរណ៍៖ បង្កាន់ដៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ របាយការណ៍ធនាគារ សំបុត្របញ្ជាក់របស់វេជ្ជបណ្ឌិត។
  • ភ័ស្តុតាងកម្រដែលត្រូវបានយកមកពិចារណា៖ ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍៖ ស្រោមសំបុត្រដែលមានអាសយដ្ឋានក្នុងនាមជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬសំបុត្របញ្ជាក់ពីសាច់ញាតិដែលជិតស្និទ្ធ ។ល។

  កំណត់ចំណាំ៖ មានតែកាលបរិច្ឆេទដែលឯកសារត្រូវរៀបចំឡើងតែប៉ុណ្ណោះ នឹងត្រូវយកមកពិចារណា ដើម្បីបញ្ជាក់វត្តមានរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង។ ឧទាហរណ៍ ការជូនដំណឹងអំពីពន្ធដែលបង្ហាញវត្តមានរបស់អ្នកនៅពេលវាត្រូវបានចេញ មិនមែនសម្រាប់រយៈពេលដែលវាបានធានារ៉ាប់រងនោះទេ។

ប្រភេទនៃ "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅដែលបានចេញឱ្យ

 • ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងកិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្រៃយ៍ ឬ "CDI" អ្នកនឹងទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "carte de séjour temporaire" ដែលបញ្ជាក់ពី "salarié" ឬនិយោជិត និងបញ្ជាក់មុខតំណែងដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការ។ វាមានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។

  ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលកំណត់ ឬ "CDD" អ្នកនឹងទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "carte de séjour temporaire" ដែលបញ្ជាក់ពី "salarié temporaire" ឬនិយោជិតបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមាមួយឆ្នាំ ដោយបញ្ជាក់ពីមុខតំណែងដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។

 • បណ្ណស្នាក់នៅនេះ ឬ "carte de séjour" អាចត្រូវបានបន្តប្រសិនបើអ្នកបន្តបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ។

  • ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ ឬនិយោជក អ្នកត្រូវស្នើសុំបណ្ណការងារថ្មី។
  • ប្រសិនបើអ្នកបានបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នក ក្នុងករណីនៃការបណ្តេញចេញ ឬការមិនបន្តកិច្ចសន្យារបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ "carte de séjour" របស់អ្នក ឬបណ្ណស្នាក់នៅអាចបន្តបានម្តង។ ការបន្តនេះនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃទាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលអត់ការងារធ្វើដែលអ្នកបានទទួល។

  ប្រសិនបើអ្នកមាន "CDI" ឬកិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្រៃយ៍ នៅពេលដែលវាត្រូវបានបន្ត អ្នកអាចស្នើសុំបណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំ ឬ "carte de séjour pluriannuelle" ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលបួនឆ្នាំ។ អ្នកក៏ត្រូវតែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសមាហរណកម្មសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយរដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)" និងអនុវត្តតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នក។

 • ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ឬបីឆ្នាំនៅក្នុងករណីជាក់លាក់ អ្នកអាចស្នើសុំ "carte de résident" ប្រសិនបើអ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ស្វែងយល់បន្ថែម

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៃបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "changement de statut" គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពលរដ្ឋនៃប្រទេសដទៃទៀតដែរ។

បណ្ណស្នាក់នៅពិសេស ឬ "Admission exceptionnelle"ជាគោលការណ៍មិនអាចអនុវត្តបានចំពោះពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី ពីព្រោះស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃប្រទេសបារាំងក្នុងតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" កម្មវិធីដែលគេស្គាល់ថាជា "préfecture" អាចនៅតែសម្រេចតអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវា ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ។ ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកស្នើសុំវាដោយគូសបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Gisti" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ផងដែរ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅពួកគេនៅពេលរសៀល។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ "Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France"។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ "Gisti" ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • សមាគមដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ "associations habilitées" អាចផ្តល់សេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ទៅដល់អ្នកដែលស្វែងរកទីជម្រក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ណែនាំអ្នក គាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក ហើយមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនដែលគ្មានសញ្ជាតិ ឬ "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក "associations habilitées" ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់