សិទ្ធិស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន និងទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសបារាំង

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ប្រសិនបើពួកគេអាចបង្ហាញថាពួកគេនៅជាមួយគ្នាយូរអង្វែងជិតស្និទ្ធ មានស្ថេរភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 06/10/2023

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវមានគ្រប់ពីរលក្ខខណ្ឌ៖

 • អ្នកមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour"។
 • អ្នកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្រួសារដ៏ជិតស្និទ្ធ ស្ថិរភាព និងមានទំនាក់ទំនងគ្រួសារយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រា L.423–23 នៃ "CESEDA" និងសារាចរចុះថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2012 ។

 • លក្ខខណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន និងទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគំនិតរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃប្រទេសបារាំងក្នុងតំបន់ ដែលទទួលបន្ទុកពិនិត្យបណ្ណស្នាក់នៅ ឬពាក្យសុំ "titre de séjour" ដែលគេស្គាល់ថាជា "préfecture"។

  ហេតុផលនេះដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ ដែលអាចអនុវត្តបានជាពិសេសចំពោះមនុស្សក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

  • បុគ្គលដែលរស់នៅជាមួយជនជាតិបារាំង ឬជនបរទេសដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវតែអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកបានរស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ។
  • អ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូស៊ីវិលរបស់ប្រទេសបារាំង ឬ "Pacte civil de solidarité (Pacs)" ជាមួយជនជាតិបារាំង។ អ្នកត្រូវតែអាចបញ្ជាក់បានថា អ្នកបានរស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ ទោះបីជា "Pacs" គឺធ្វើឡើងថ្មីៗនេះក៏ដោយ។
  • មនុស្សដែលបានចុះហត្ថលេខាលើ "Pacs" ជាមួយជនបរទេសដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវតែអាចបញ្ជាក់បានថា អ្នកបានរស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់បីឆ្នាំ បើទោះបីជា "Pacs" គឺធ្វើឡើងថ្មីៗនេះក៏ដោយ។
  • បុគ្គលដែលរៀបការតាមច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីជាមួយនឹងជនបរទេសដែលមានសិទ្ធិរស់នៅត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវតែអាចបញ្ជាក់បានថា អ្នកបាននៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ហើយបានរស់នៅជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 18 ខែ។
  • ប្រជាជនដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំជាមួយកូនមួយដែលបានទទួលការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេលជាងបីឆ្នាំ។
  • អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងឯកជនខ្លាំងនៅប្រទេសបារាំង ឧ. មិត្តភក្តិ ការងារ ការងារស្ម័គ្រចិត្ត ជីវិតសង្គម រយៈពេលស្នាក់នៅ ។ល។
 • ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក៏នឹងត្រូវយកមកពិចារណាផងដែរ ឧទាហរណ៍៖

  • ធនធានណាមួយដែលអ្នកអាចមាន
  • ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬសម្ភារៈដែលផ្តល់ដោយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់
  • ការសន្យានៃការងារ។

  ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតនៅប្រទេសបារាំងក៏នឹងត្រូវយកមកពិចារណាផងដែរ ឧទាហរណ៍៖

  • កម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នក
  • ចំណេះដឹងរបស់អ្នកអំពីគុណតម្លៃនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង
  • ស្ថានភាពសង្គម និងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក។

  "préfecture" ក៏នឹងពិនិត្យមើលលក្ខណៈនៃទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រួសារតូច ឬមានទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារពីរឬបី នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក នេះនឹងត្រូវបានយកមកពិចារណា ហើយអាចជាការពេញចិត្តរបស់អ្នក។

ភ័ស្តុតាងដើម្បីផ្តល់

ភ័ស្តុតាងនៃជីវិតរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង ឬការពិតដែលអ្នករស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នក ត្រូវតែគ្របដណ្តប់រយៈពេលទាំងមូលដែលពាក់ព័ន្ធ៖ ប្រហែលជាមួយចំណុចនៃភ័ស្តុតាងក្នុងមួយខែ។

កំណត់ចំណាំ៖ មានតែកាលបរិច្ឆេទដែលឯកសារត្រូវរៀបចំឡើងតែប៉ុណ្ណោះ នឹងត្រូវយកមកពិចារណា ដើម្បីបញ្ជាក់វត្តមានរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង។ ឧទាហរណ៍ ការជូនដំណឹងអំពីពន្ធដែលបង្ហាញវត្តមានរបស់អ្នកនៅពេលវាត្រូវបានចេញ មិនមែនសម្រាប់រយៈពេលដែលវាបានធានារ៉ាប់រងនោះទេ។

 • ភ័ស្តុតាងខ្លះមានតម្លៃជាងវត្ថុផ្សេងទៀត។

  • ភ័ស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបាន៖ ឯកសារដែលដាក់ជូនដោយរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង។
  • ភ័ស្តុតាងជាក់ស្តែង៖ ឯកសារដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នឯកជន។ ឧទាហរណ៍៖ វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ របាយការណ៍ធនាគារ វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជបណ្ឌិត ទូរសព្ទ អគ្គិសនី វិក្កយបត្រហ្គាស។ល។
  • ភ័ស្តុតាងកម្រដែលត្រូវបានយកមកពិចារណា៖ ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍៖ ស្រោមសំបុត្រដែលមានអាសយដ្ឋានក្នុងនាមជាអ្នកដាក់ពាក្យ ឬការប្រកាសពីសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ។ល។
 • នេះអាចអនុវត្តចំពោះអ្នក ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូថ្មី។

  ឧទាហរណ៍នៃភ័ស្តុតាង៖

  • កិច្ចសន្យានៃការជួល ឬបង្កាន់ដៃជួលដែលមានឈ្មោះទាំងពីរ លើកលែងតែបង្កាន់ដៃដែលសរសេរដោយដៃ។
  • សេចក្តីប្រកាសរួមនៃប្រាក់ចំណូល ពន្ធ ឬការជូនដំណឹងមិនបង់ពន្ធ ពន្ធក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងឈ្មោះទាំងពីរ។
  • វិក័យប័ត្រនៅក្នុងឈ្មោះទាំងពីរ៖ អគ្គិសនី ហ្គាស ទូរសព្ទ អ៊ីនធឺណិត និងការទិញទំនិញប្រើក្នុងផ្ទះផ្សេងទៀត។
  • សេចក្តីប្រកាសពី "Caisse d’allocations familiales (CAF)" មូលនិធិអត្ថប្រយោជន៍សង្គមស្តីអំពីស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក៖ វិញ្ញាបនបត្រពី "CAF" នៅក្នុងឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបង្ហាញពីឈ្មោះដៃគូរបស់អ្នកឬផ្ទុយទៅវិញ។
  • ការធានារ៉ាប់រងផ្ទះនៅក្នុងឈ្មោះទាំងពីរ ឬក្នុងឈ្មោះរបស់អ្នក ប៉ុន្តែរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងឈ្មោះដៃគូរបស់អ្នក។
  • សេចក្តីប្រកាសអំពីការរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធពីសាលាក្រុងរបស់អ្នក។
  • សំបុត្រផ្ញើទៅឈ្មោះទាំងពីរ ឬតាមឈ្មោះរបស់អ្នកតាមដោយពាក្យ "chez" បន្ទាប់មកឈ្មោះដៃគូរបស់អ្នក។

  ប្រសិនបើអ្នកកំពុងនៅជាមួយដៃគូដែលកំពុងបង្ហាញ អាកប្បកិរិយាហឹង្សា សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពកំពូល។ អ្នកអាចប្រកាសអំពីអំពើហឹង្សាដែលអ្នកបានជួបប្រទះ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" ដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញអំពីភ័ស្តុតាងខាងលើ។

 • ចាប់ពីឆ្នាំទីមួយនៃថ្នាក់មត្តេយ្យ ឯកសារដែលបង្ហាញថាកូនរបស់អ្នកនៅសាលារៀនហៅថា វិញ្ញាបនបត្រសាលា ឬ "certificats de scolarité" ត្រូវបានយកមកពិចារណា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានពួកគេទៀតទេ អ្នកអាចស្នើសុំសាលារៀនរបស់កូនអ្នកសម្រាប់ឯកសារថ្មីមួយទៀត។

ប្រភេទនៃ "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅដែលបានចេញឱ្យ

 • អ្នកនឹងទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "carte de séjour temporaire" ដោយបញ្ជាក់ថា "vie privée et familiale" ឬជីវិតឯកជននិងគ្រួសារដែលមានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។

 • បណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានបន្តប្រសិនបើអ្នកនៅតែបំពេញលក្ខខណ្ឌដដែល។

  ឥឡូវនេះអ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំ ឬ "carte de séjour pluriannuelle" ដែលមានសុពលភាពពីរឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំ។ អ្នកក៏ត្រូវតែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសមាហរណកម្មសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយរដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)" និងអនុវត្តតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នក។

 • ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ឬបីឆ្នាំនៅក្នុងករណីជាក់លាក់ អ្នកអាចស្នើសុំ "carte de résident" ប្រសិនបើអ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ស្វែងយល់បន្ថែម

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ជម្រើសដើម្បីទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" នៅលើមូលដ្ឋាននេះគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះពលរដ្ឋអាល់ហ្សេរី។

អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ការស្នាក់នៅនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី ឬ "certificat de résidence algérien" ដោយបញ្ជាក់ថា "vie privée et familiale ឬជីវិតឯកជន និងគ្រួសារដែលមានសុពលភាពមួយឆ្នាំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។ វាអាចបន្តឡើងវិញបានដរាបណាអ្នកនៅតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៅពេលចេញឱ្យ។

បន្ទាប់ពីរយៈពេលបីឆ្នាំនៃលំនៅដ្ឋានផ្លូវការ អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី ឬ "certificat de résidence algérien" មានសុពលភាពរយៈពេលដប់ឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានដែលមានស្ថិរភាព និងគ្រប់គ្រាន់។ វិញ្ញាបនបត្រនេះអាចត្រូវបានបន្តទោះបីជាអ្នកលែងបំពេញលក្ខខណ្ឌក៏ដោយ។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រាទី 6.5 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំង-អាល់ហ្សេរី នៅថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1968 ដូចដែលត្រូវបានកែប្រែ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Gisti" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ផងដែរ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅពួកគេនៅពេលរសៀល។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ "Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France"។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ "Gisti" ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • សមាគមដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ "associations habilitées" អាចផ្តល់សេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ទៅដល់អ្នកដែលស្វែងរកទីជម្រក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ណែនាំអ្នក គាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក ហើយមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនដែលគ្មានសញ្ជាតិ ឬ "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក "associations habilitées" ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់