Prawa pobytu dla osób posiadających silne więzi osobiste i rodzinne na terenie Francji

Pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – może zostać wydane osobom mieszkającym we Francji, jeśli mogą wykazać, że mają wystarczająco trwałe, bliskie i stabilne więzi osobiste i rodzinne na terenie Francji.

Sprawdzone przez FNCIDFF dn. 06.10.2023

Warunki

Musisz spełnić dwa poniższe warunki:

 • Nie jesteś w innej sytuacji, która uprawnia Cię do uzyskania pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”.
 • Masz bliskie, stabilne i trwałe więzi osobiste i rodzinne z osobami na terenie Francji.

Podstawa prawna: Artykuł L.423–23 „CESEDA” oraz okólnik z 28 listopada 2012 r.

 • Decyzja o tym, czy faktycznie masz silne więzi osobiste i rodzinne z osobami na terenie Francji zależy wyłącznie od opinii francuskiego organu administracji miejscowej, zwanego „préfecture”, odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”.

  Taki powód wystąpienia o wydanie prawa pobytu może być ważny w szczególności w przypadku osób będących w następującej sytuacji:

  • Osoby mieszkającej z obywatelem Francji lub obcokrajowcem posiadającym ważne prawo pobytu. Musisz udowodnić, że mieszkasz ze swoim partnerem od co najmniej pięciu lat.
  • Osoby, która zawarła umowę o zawarcie francuskiego cywilnego związku partnerskiego, inaczej „Pacte civil de solidarité (Pacs)” z obywatelem Francji. Musisz udowodnić, że mieszkasz ze swoim partnerem od co najmniej jednego roku, nawet jeśli zawarliście „Pacs” w późniejszym terminie.
  • Osoby, która zawarła „Pacs” z obcokrajowcem, posiadającym ważne prawo pobytu. Musisz udowodnić, że mieszkasz ze swoim partnerem od co najmniej trzech lat, nawet jeśli zawarliście „Pacs” w późniejszym terminie.
  • Osoby zamężnej na mocy prawa cywilnego z obcokrajowcem, który posiada ważne prawo pobytu. Musisz udowodnić, że przebywasz na terenie Francji od co najmniej pięciu lat i żyłaś z małżonkiem od co najmniej 18 miesięcy.
  • Osoby, która mieszka we Francji od co najmniej pięciu lat żyjąc z dzieckiem, które uczy się w szkołach we Francji od co najmniej trzech lat.
  • Osoby, która ma silne więzi prywatne na terenie Francji, np. przyjaciół, pracę, wolontariat, życie społeczne, mieszkała we Francji przez pewien czas, itp.
 • Rozpatrywana jest również Twoja sytuacja finansowa, np.:

  • wszelkie posiadane przez Ciebie środki
  • pomoc finansowa lub rzeczowa od Twoich bliskich
  • przyobiecanie zatrudnienia się.

  Rozpatrywany jest także stopień Twojej integracji z życiem na terenie Francji, np.:

  • poziom znajomości języka francuskiego
  • Twoja wiedza o wartościach, o które opiera się Republika Francuska
  • Twoja sytuacja społeczna i zawodowa.

  Préfecture” rozpatrzy również charakter Twoich więzi z osobami Tobie bliskimi a mieszkającymi w Twojej ojczyźnie. Jeśli nie masz wielu członków rodziny lub wielu więzi rodzinnych w Twojej ojczyźnie, fakt ten zostanie rozpatrzony i może działać na Twoją korzyść.

Dowody do przedłożenia

Dowód Twojego zamieszkania na terenie Francji lub faktu zamieszkania z Twoim partnerem musi obejmować cały rozpatrywany okres: potrzebny jest mniej więcej jeden dowód na każdy miesiąc pobytu.

Wskazówka: jako dowód Twojego pobytu we Francji rozpatruje się jedynie datę sporządzenia przedstawionego przez Ciebie dokumentu. Przykład: zeznanie podatkowe dowodzi jedynie Twojej obecności w dniu jego wystawienia, nie dowodząc okresu, którego pismo dotyczy.

 • Niektóre dowody są istotniejsze niż inne.

  • Niepodważalne dowody: dokumenty wydane przez organ francuskiej administracji publicznej.
  • Konkretne dowody: dokumenty wydane przez instytucję prywatną. Na przykład: paski płacowe, wyciągi z rachunków bankowych, zaświadczenia lekarskie, rachunki za telefon, prąd, gaz, itp.
  • Dowody rzadko rozpatrywane: dokumenty osobiste. Na przykład: koperta z adresem wskazującym wnioskodawcę (Ciebie) lub poświadczenie od Twojego bliskiego krewnego, itp.
 • Może to Ciebie dotyczyć jeśli np. masz nowego partnera.

  Przykłady dowodów:

  • Rachunki za wynajem lub czynsz wystawione na was oboje – z wyjątkiem rachunków wypisanych odręcznie.
  • Wspólna deklaracja dochodowa, podatkowa lub zgłoszeń braku podatków do uiszczenia, albo podatku lokalnego, na której figurują oba wasze nazwiska.
  • Rachunki wystawione na Was oboje: za prąd, gaz, telefon, Internet lub inne media domowe.
  • Zaświadczenie wydane przez fundusz świadczeń socjalnych „Caisse d’allocations familiales (CAF)” w sprawie Twojego stanu małżeńskiego: zaświadczenie wydane przez „CAF” na Twoje nazwisko, wskazujące imię i nazwisko Twojego partnera, lub wydane na nazwisko Twojego partnera, wskazujące Twoje imię i nazwisko jako jego partnerki.
  • Dowód ubezpieczenia domu wystawiony na wasze nazwiska, lub tylko na Ciebie, o ile w dowodzie tym wskazano Twojego partnera z imienia i nazwiska.
  • Zaświadczenie o wspólnym pożyciu, wystawione przez Twoją gminę.
  • Pisma i listy zaadresowane na was oboje lub do Ciebie, gdzie po Twoim nazwisku w adresie widnieje słowo „chez”, zaś po nim imię i nazwisko Twojego partnera.

  Jeśli żyjesz obecnie z partnerem, który zachowuje się gwałtownie, Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Składając wniosek o pozwolenie na pobyt – “titre de séjour” – możesz zgłosić przemoc, której doświadczyłaś, nie wnosząc powyższego dowodu.

 • Rozpatruje się dokumenty, które od pierwszego dnia żłobka dowodzą, że Twoje dzieci uczęszczają do placówki szkolnej – są to zaświadczenia szkolne, inaczej „certificats de scolarité”. Jeśli już ich nie masz, możesz poprosić szkołę Twojego dziecka o ich wydanie.

Rodzaj wydawanych „titre de séjour” – pozwoleń na pobyt

 • Otrzymasz tymczasową kartę pobytu – „carte de séjour temporaire” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne, ważną przez jeden rok. Zezwala Ci na pracę.

 • Twoje pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – można przedłużyć, jeśli wciąż spełniasz warunki jego wydania.

  Wówczas masz prawo uzyskać kartę pobytu wieloletniego, czyli „carte de séjour pluriannuelle”, która jest ważna przez dwa lata. Musisz podpisać z państwem francuskim umowę integracji imigracyjnej – „Contrat d'Intégration Républicaine (CIR)” – i dotrzymać jej zobowiązań.

 • Jeśli mieszkasz we Francji od co najmniej pięciu lat – zaś w niektórych przypadkach od co najmniej trzech lat – możesz wystąpić o „carte de résident”, jeśli spełniasz określone warunki. Dowiedz się więcej

Obywatele Algierii

Możliwość uzyskania na tej podstawie pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”dotyczy obywateli Algierii.

Otrzymasz zaświadczenie pobytu obywatela Algierii, inaczej – „certificat de résidence algérien” – z adnotacją „vie privée et familiale”, co oznacza życie prywatne i rodzinne, ważne przez jeden rok. Zezwala Ci na pracę. Pozwolenie można przedłużyć pod warunkiem, że wciąż spełniasz warunki obowiązujące, gdy wydano je po raz pierwszy.

Po trzech latach oficjalnego pobytu możesz nabyć prawo do uzyskania zaświadczenia pobytu obywatela Algierii, czyli „certificat de résidence algérien”, ważnego przez dziesięć lat – pod warunkiem, że dysponujesz stabilnymi i wystarczającymi środkami do życia. Zaświadczenie można następnie przedłużyć, nawet jeśli przestaniesz spełniać wspomniane warunki.

Podstawa prawna: Artykuł 6.5 Umowy francusko-algierskiej z 27 grudnia 1968 r. ze zmianami.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będzie mogła Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji oraz skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry