Zapobieganie wywiezieniu dzieci za granicę przez drugiego rodzica bez Twojej zgody

Jeżeli obawiasz się, że partner lub były partner zabierze Wasze dzieci za granicę lub zatrzyma je za granicą bez Twojej zgody, musisz działać szybko. Istnieją rozwiązania pozwalające zapobiec zabraniu dzieci za granicę bez Twojej zgody.

Sprawdzone przez Maître Hansu Yalaz dn. 09.02.2024 r.
 

Co zrobić w razie wątpliwości

Jeżeli obawiasz się, że drugi rodzic zabierze wasze dzieci za granicę bez uprzedzenia, zawsze miej kopię ich dokumentów tożsamości i ich aktualne zdjęcia.

Jeżeli drugi rodzic jest obywatelem obcym lub ma podwójną narodowość, możesz skontaktować się z konsulatem lub ambasadą jego kraju, aby zgłosić swoje obawy. W niektórych przypadkach urzędy te mogą umieścić wpisy w odpowiednich systemach dotyczące paszportów waszych dzieci. 

Jeżeli jednak jesteś uchodźczynią polityczną we Francji, nie możesz skontaktować się z władzami swojego kraju pochodzenia. Zamiast tego skontaktuj się z organizacją oferującą bezpłatne usługi, czyli „association”, specjalizującą się w prawach uchodźców.

Co zrobić w przypadku gróźb

Jeżeli drugi rodzic grozi wywiezieniem dzieci za granicę, zaleca się systematyczne zgłaszanie tych gróźb na policję, tj. na „commissariat de police” lub „brigade de gendarmerie”.

Na policji możesz poprosić o wypisanie oficjalnego dokumentu, który przedstawia fakty, zwanego notatką, czyli „main courante”. W ten sposób uzyskasz oficjalny dowód stosowania gróźb, ale żadne działania nie zostaną podjęte. 

Niestety we Francji groźby tego rodzaju nie są uważane za wystarczająco poważne wykroczenie, aby uzasadnić złożenie formalnej skargi o nazwie „plainte”, której konsekwencją jest wszczęcie dochodzenia. 

Zapobieganie wywiezieniu dzieci za granicę w sytuacji nagłej

Możesz wnioskować o zastosowanie nadzwyczajnego środka administracyjnego zwanego „Opposition à la Sortie du Territoire (OST)”, który pozwoli Ci na sprzeciwienie się opuszczeniu Francji przez wasze dzieci. Obowiązuje on przez maksymalnie 15 dni.

Niestety, nie możesz ubiegać się o ten środek, jeśli nie masz ważnego prawa pobytu.

 • Wniosek należy skierować do lokalnych władz francuskich zwanych „préfecture” w swoim departamencie. Dane kontaktowe można znaleźć w tym katalogu.

  • Jeżeli „préfecture” jest zamknięte (w nocy, w weekendy, w święta), możesz udać się do dowolnego komisariatu policji w swojej okolicy, tj. „commissariat de police” lub „brigade de gendarmerie”.

  Zostaniesz tam poproszona o wypełnienie formularza wniosku. Należy również dostarczyć następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości: paszport lub dowód osobisty;
  • dowód tożsamości każdego dziecka;
  • potwierdzenie prawa pobytu, np. kserokopię ważnego pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”, lub wniosku o azyl;
  • dokument potwierdzający władzę rodzicielską, czyli „autorité parentale”, np. kopię aktu urodzenia każdego dziecka, w którym wymienione jest Twoje imię i nazwisko;
  • dokument z datą z ostatnich trzech miesięcy potwierdzający miejsce zamieszkania, tj. „justificatif de domicile”, na przykład rachunek za prąd lub gaz, albo oświadczenie, że przebywasz w czyimś domu, tzw. „attestation d’hébergement”, wraz z dowodem zamieszkania od gospodarza oraz kopią dokumentów tożsamości obu stron;
  • wszelkie istotne dokumenty, które mogą pomóc departamentowi w rozpatrzeniu podania i podjęciu decyzji, na przykład wyciąg z wyroku orzekającego rozwód, kopię biletu lotniczego, wiadomości zawierające groźby lub notatkę, czyli „main courante”, dotyczącą zgłoszenia, które złożyłeś już wcześniej na policji.
 • Wniosek zostanie przekazany do zatwierdzenia przez kierownika prefektury zwanego „Préfet”. 

  Odpowiedź otrzymasz telefonicznie w ciągu kilku godzin na numer podany w formularzu wniosku. W ciągu kilku najbliższych dni otrzymasz również pismo potwierdzające odpowiedź na adres podany we wniosku.

  Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, imiona i nazwiska waszych dzieci zostaną dodane do krajowego rejestru osób zaginionych i zgłoszone do systemu informacyjnego Schengen. Umożliwi to policji i służbom imigracyjnym sprawdzenie, czy dzieci mogą podróżować, kiedy będą przechodzić przez punkty kontrolne.

  Środek ten będzie obowiązywał przez: 

  • 15 dni, jeśli został wydany przez „préfecture” 
  • 10 dni, jeśli został wydany przez policję. 

  Nie podlega on przedłużeniu, chyba że poprosisz o to niezwłocznie sędziego sądu rodzinnego zwanego „Juge aux affaires familiales (JAF)”. 

  Czasami „Préfet” odmawia zatwierdzenia wniosku, jeśli uzna go za nieuzasadniony. W takim przypadku możesz skontaktować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jakie działania można w tej sytuacji podjąć.

Zapobieganie wywiezieniu dzieci za granicę w perspektywie długoterminowej

Możesz zażądać środka prawnego zwanego „Interdiction de Sortie du Territoire (IST)”, aby sprzeciwić się opuszczeniu kraju przez wasze dzieci bez Twojej zgody. 

Należy o to poprosić sędziego sądu rodzinnego zwanego „Juge aux affaires familiales (JAF)”. Środek będzie obowiązywał do terminu wyznaczonego przez sędziego lub, w przeciwnym razie, do momentu gdy każde dziecko osiągnie ustawowy wiek osoby dorosłej.

Stanowczo zaleca się, aby w tym procesie pomagał prawnik. Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za usługi prawnika, możesz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, w celu pokrycia kosztów.

 • Dzięki temu środkowi można zapobiec opuszczeniu kraju przez dziecko bez zgody obojga rodziców. Oznacza to, że każdy rodzic będzie musiał uzyskać pisemną zgodę drugiego rodzica, jeśli zechce wyjechać z dziećmi za granicę. Dokument ten zostanie zarejestrowany przez francuską policję.

  Zakaz trwa zwykle do momentu osiągnięcia przez każde dziecko wieku 18 lat lub do momentu podjęcia nowej decyzji. Można go znieść tymczasowo za zgodą obojga rodziców.

 • Wniosek należy złożyć do sędziego sądu rodzinnego zwanego „Juge aux affaires familiales (JAF)”.

  Musi to zrobić prawnik, jeżeli aktualnie prowadzone jest dotyczące Cię postępowanie prawne, na przykład o orzeczenie rozwodu lub ustalenia odnośnie do opieki nad dziećmi. 

  Jeżeli obecnie nie toczy się żadne postępowanie prawne, nadal możesz poprosić prawnika o pomoc w złożeniu wniosku.

  Należy postępować w następujący sposób:

  • Wypełnić ten formularz.
  • Wysłać wniosek do sędziego sądu rodzinnego, czyli „Juge aux affaires familiales”, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Dane do kontaktu można znaleźć w tym katalogu, wprowadzając swój kod pocztowy i wybierając „tribunal judiciaire”. 
  • Wysłać wniosek pocztą poleconą, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”. Jest to jedyny sposób, aby otrzymać potwierdzenie odbioru. Należy zachować pokwitowanie jako dowód nadania.
 • Sędzia wezwie oboje rodziców na spotkanie zwane rozprawą, czyli „audience”, w celu podjęcia decyzji. Warto pamiętać:

  • Audience” może zostać wyznaczona na termin odległy o kilka tygodni od dnia złożenia wniosku. 
  • Prawnik może poprosić sędziego o wyznaczenie możliwie bliskiego terminu „audience”.
  • Zaleca się, aby zadbać o wyznaczenie terminu „audience” przed dniem zakończenia obowiązywania „Opposition à la Sortie du Territoire (OST)” wydanego przez „préfecture”. Dzięki temu pomiędzy tymi dwoma środkami prawnymi nie będzie odstępu czasu, który pozwoliłby drugiemu rodzicowi opuścić kraj. 

  Podejmując decyzję, sędzia weźmie pod uwagę konkretne elementy i kwestie, które uzasadniłyby prawny zakaz opuszczenia kraju, na przykład: 

  • groźby wyjazdu na stałe za granicę z dziećmi,
  • nieobecność w pracy,
  • brak powiązań rodzinnych we Francji, 
  • wygaśnięcie pozwolenia na pobyt, czyli „titre de séjour”, 
  • separację sporną, 
  • stosowanie przemocy w przeszłości.

  Decyzja sędziego nie zostanie podjęta w dniu przeprowadzenia „audience”. W tym dniu sędzia określi termin podjęcia decyzji, zwany terminem decyzji, czyli „date de délibéré”, który można wyznaczyć na dzień odległy o maksymalnie cztery tygodnie.

  Decyzję w tej sprawie najczęściej otrzymuje prawnik. W przypadku zgłoszenia się na „audience” bez prawnika, decyzję otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku. Pismo zostanie przesłane przesyłką poleconą, czyli „lettre recommandée avec avis de réception”. 

  W przypadku zatwierdzenia wniosku imiona i nazwiska waszych dzieci zostaną dodane do krajowego rejestru osób zaginionych i zgłoszone do systemu informacyjnego Schengen. Umożliwi to policji i służbom imigracyjnym sprawdzanie, czy dzieci mogą podróżować, kiedy będą przechodzić przez punkty kontrolne.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • To usługa doradztwa telefonicznego zarządzana przez „Droit d’enfance” i dostępna dla wszystkich osób, których dzieci zniknęły, w tym także w przypadku uprowadzenia przez drugiego rodzica. W ramach tej usługi możesz również uzyskać porady dotyczące zapobiegania, jeżeli obawiasz się, że drugi rodzic zabierze dzieci bez Twojej zgody.

  • Jest ona świadczona bezpłatnie.
  • Dyżurująca przy telefonie osoba wysłucha Cię i udzieli Ci wsparcia. Przekaże Ci porady, w tym porady prawne, i otworzy dokumentację sprawy. Może też pomóc ci w przejściu przez procedury administracyjne i prawne.
  • Pomoc będzie udzielana do momentu, aż dziecko zostanie Ci zwrócone.
  • Dostępność w językach: francuski, angielski, arabski, hiszpański, rosyjski.
  • Kontakt: telefonicznie pod bezpłatnym numerem 116 000 dostępnym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela pomocy wszystkim, zwłaszcza kobietom, w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą pomagać w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CIDFF” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw w okresie przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu. 

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które będziesz musiała uiścić. 
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli ani specjalista, ani osoba zaufana nie polecili ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym katalogu zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uregulowanie kwestii sprawowania pieczy nad dziećmi przez rodziców będących w separacji lub rozwiedzionych

We Francji w przypadku separacji lub rozwodu oboje rodzice nadal mają prawa i obowiązki wobec swoich…

Co należy zrobić w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę przez rodzica

Jeżeli drugi rodzic wyjechał za granicę z twoimi dziećmi lub trzyma je za granicą bez twojej zgody,…

Wyjazd z Francji razem z dziećmi

Jest całkowicie zrozumiałe, że chcesz wrócić do ojczystego kraju po doświadczeniu przemocy. Jeżeli…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry