ការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជួល ឬ "bail" ជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការជួលបន្ទាប់ពីការបែកគ្នា ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីផ្ទះ។ វានឹងការពារអ្នកពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការជួលដែលមិនបានបង់ប្រាក់។ ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដោយសារការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយរយៈពេលជូនដំណឹងដែលអ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ឱ្យម្ចាស់ផ្ទះ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Elodie Ramos នៅថ្ងៃទី 31/01/2024

ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នអ្នករស់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការជួលដែលហៅថា "bail" ឬកិច្ចសន្យានៃការជួល វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានៃការជួលនេះ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវា ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីអចលនទ្រព្យនោះ។

ចាកចេញពីផ្ទះដោយសារការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ

ជាអកុសលនៅប្រទេសបារាំង ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការ ឬក្នុងភាពជាដៃគូស៊ីវិល អ្នកមានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ដែលត្រូវរស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីអចលនទ្រព្យដោយគ្មានការយល់ព្រមពីដៃគូរបស់អ្នក ពួកគេអាចទាមទារសំណងនៃការខូចខាត។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើអ្នកអាចបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចាកចេញរបស់អ្នកដោយផ្តល់ភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាននៅក្នុងគ្រួសារ។

 • មុនពេលចាកចេញ អ្នកក៏អាចពិចារណាសួរចៅក្រមឱ្យបណ្តេញដៃគូរបស់អ្នកចេញពីផ្ទះដែលជាផ្នែកនៃដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection" ។

  អ្នកអាចទទួលបានដីការបណ្តេញចេញរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលអតិបរមាមួយសប្តាហ៍ ទោះបីជាកន្លែងស្នាក់នៅស្ថិតក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកគេក៏ដោយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចាប់ពីពេលនោះមកវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកក្នុងការទូទាត់ថ្លៃជួល និងថ្លៃស្នាក់នៅ។

  រង់ចាំការសម្រេចរបស់ចៅក្រម មាន កន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់ ជម្រើសសម្រាប់អ្នក និងកូនរបស់អ្នក។

 • ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តចាកចេញ យើងសូមណែនាំយ៉ាងខ្លាំងឱ្យអ្នករាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាន និងការចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នក៖

  • ដោយ ដាក់ពាក្យ "main courante" ឬ "plainte" ជាមួយប៉ូលីស
  • ឬដោយការស្នើសុំហៅថា "requête" ទៅកាន់ចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ដែលហៅថា "juge aux affaires familiales (JAF)"។ យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកគួរ ជួលមេធាវី ដើម្បីអនុវត្តជំហាននេះ។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមាននៅមានកម្រិតក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ aide juridictionnelle" ដើម្បីរ៉ាប់រងទៅលើការចំណាយទាំងនេះ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យានៃការជួលឬ "bail"

 • ស្នើសុំឱ្យម្ចាស់ផ្ទះផ្លាស់ប្តូរ កិច្ចសន្យានៃការជួល

  ប្រសិនបើអ្នកជួលម្នាក់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើការចាកចេញរបស់ "bail" វាសំខាន់ណាស់ដែលម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរនេះ។

  បន្ទាប់មក សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

  • សរសេរសំបុត្រដើម្បីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកអំពីការចាកចេញរបស់អ្នក៖
   • នៅក្នុងសំបុត្រនេះ ស្នើសុំឱ្យពួកគេផ្ញើឯកសារមួយដែលហៅថា សេចក្តីបន្ថែម ឬ "avenant" បញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកជួលដែលបានចាកចេញពីអចលនទ្រព្យ។
   • ឯកសារនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកចាកចេញពីអចលនទ្រព្យ។ ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកមិនបានបង់ថ្លៃជួលរបស់ពួកគេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ថ្លៃជួលរបស់ពួកគេ លុះត្រាតែអ្នកអាចផ្តល់ឯកសារនេះ។
  • ផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception" ។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  ប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះបដិសេធ

  ពេលខ្លះម្ចាស់ផ្ទះបដិសេធមិនផ្លាស់ប្តូរ "bail" ប្រសិនបើសំណើមិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលដែលត្រូវបានដកពីកិច្ចសន្យា។

  ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកបានចាកចេញពីអចលនទ្រព្យ ហើយបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខា អ្នកប្រហែលជាត្រូវការការសម្រេចពីចៅក្រមដើម្បីទទួលបានសេចក្តីបន្ថែមសម្រាប់ "bail" របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection" អ្នកអាចផ្តល់ឯកសារដែលចុះហត្ថលេខាដោយចៅក្រម ដើម្បីអោយមានការកែប្រែទៅលើកិច្ចសន្យានៃការជួល។

  ប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកបដិសេធមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ "avenant" ចំពោះកិច្ចសន្យានៃការជួល ហើយអ្នកត្រូវទទួលបានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកគួរ ជួលមេធាវី

  យកប្រាក់កក់របស់អ្នកមកវិញ ឬ "dépôt de garantie"

  អ្នកប្រហែលជាបានបង់ប្រាក់មួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះ ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រាក់កក់ ឬ "dépôt de garantie"។

  ជាទូទៅ ម្ចាស់ផ្ទះនឹងប្រគល់ប្រាក់ចំនួននេះទៅវិញ លុះត្រាតែ "bail" ត្រូវបានបញ្ចប់។

  នេះមានន័យថា ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចយកប្រាក់នេះមកវិញភ្លាមៗបានទេ។

  ជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះអំពីស្ថានភាពនេះ ដើម្បីធានាថាពួកគេផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវចំណែកនៃប្រាក់កក់របស់អ្នក ឬ "dépôt de garantie" នៅពេលដែលអតីតដៃគូរបស់អ្នកចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅ។

 • ពិនិត្យ រយៈពេលនៃការជូនដំណឹង នៃ "délai de préavis"

  អ្នកមានរយៈពេលស្របច្បាប់ក្នុងការសង្កេតរវាងពេលដែលអ្នកជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានៃការជួល ឬ "bail" ហើយនៅពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងពិតប្រាកដ។

  រយៈពេលនេះត្រូវបានគេហៅថាជារយៈពេលនៃការជូនដំណឹង ឬ "délai de préavis"។

  ជាធម្មតាវាមានរយៈពេលបីខែ ប៉ុន្តែត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមមួយខែក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

  • អ្នកបាន ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ប្រឆាំងនឹងអតីតដៃគូរបស់អ្នក ដោយសារតែការរំលោភបំពានដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនង ឬកូនដែលរស់នៅជាមួយអ្នក ហើយប្រសិនបើ៖
   • នីតិវិធីច្បាប់នៅតែបន្ត
   • ឬពួកគេបានទទួលបានវិធានការជំនួសក្នុងការដាក់ទោស
   • ឬពួកគេត្រូវបានដាក់ទោស
  • អ្នកមានវិធានការការពារដែលបញ្ជាដោយចៅក្រមបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា ordonnance de protection"
  • អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹម
  • ផ្ទះរបស់អ្នកមានទីតាំងនៅកន្លែងដែលតម្រូវការខ្ពស់ខ្លាំង ដែលគេស្គាល់ថាជា "zone tendue"
  • អ្នកទើបតែទទួលបានការងារដំបូងរបស់អ្នក ផ្លាស់ទៅទីក្រុងមួយផ្សេងទៀត បាត់បង់ការងារ ឬស្វែងរកការងារថ្មីដែលជាលទ្ធផលនៃការបាត់បង់ការងារ
  • ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ (អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្តដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះ)
  • អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគេស្គាល់ថាជា "revenu de solidarité active (RSA)" ឬ "allocation aux adultes handicapés (AAH)"
  • អ្នកត្រូវបានបែងចែក លំនៅដ្ឋានសង្គម

  ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះទេ អ្នកនៅតែអាចព្យាយាមចរចារយៈពេលនៃការជូនដំណឹងឱ្យខ្លីជាងនេះជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាកចេញលឿនជាងមុនដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃជួលរយៈពេលបីខែ។

  ការបញ្ចប់ "bail"

  អ្នកត្រូវតែផ្ញើសំបុត្រទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកជួលទាំងពីរដើម្បីបញ្ចប់ "bail" (គំរូ)។

  ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់រយៈពេលនៃការជូនដំណឹង ឬ "délai de préavis" ដែលស្នើសុំសម្រាប់អ្នក និងថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានរយៈពេលនៃការជូនដំណឹងខ្លីជាងមួយខែទេ។

  ផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception" ។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាកម្ម "ADIL" គឺជាភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ដែលជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការស្នាក់នៅ និងដំណោះស្រាយដែលមានសម្រាប់ពួកគេ។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ទីប្រឹក្សានឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux" គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "Pôle emploi" ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖
 • "PIMMS Médiation" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់ដំណឹង ការណែនាំ ឬការគាំទ្រក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជាច្រើន៖ ការទទួលបានសេវាសាធារណៈ ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ពាក្យសុំសម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ការប្រកាសពន្ធ ការប្រកាសចំពោះ “Pôle Emploi” ។ល។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចរក "PIMMS Médiation" បាននៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការជួលផ្ទះឯកជននៅប្រទេសបារាំង

នៅប្រទេសបារាំង ការជួលផ្ទះឯកជនអាចជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងរហ័សក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។…

ការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម និងដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកអាចដាក់ពាក្យជួលផ្ទះដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានសង្គម ឬ "log…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់