ចាកចេញពីប្រទេសបារាំងជាមួយកូនៗរបស់អ្នក

វាអាចយល់បានទាំងស្រុង ប្រសិនបើអ្នកចង់ត្រលប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកវិញ បន្ទាប់ពីជួបប្រទះជាមួយនឹងការរំលោភបំពាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ទៅនៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែទទួលបានការយល់ព្រមពីឪពុកឬម្តាយ ឬចៅក្រមផ្សេងទៀត ដោយមិនគិតពីការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារដែលមានរួចហើយនោះទេ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Judith Buchinger នៅថ្ងៃទី 03/10/2023

ដឹងអំពីការពិត

វាអាចយល់បានទាំងស្រុង ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាកចេញពីប្រទេសបារាំង ហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកវិញ ដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព និងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកបានប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។ 

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមពីឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត ឬចៅក្រមតុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “Juge aux affaires familiales (JAF)” មុនពេលអ្នកចេញទៅបរទេស។ បើមិនដូច្នេះទេ ការចាកចេញរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចាប់ពង្រត់កុមារដោយឪពុកឬម្តាយនៅក្រៅប្រទេស។

របៀបបន្តដំណើរការ

ប្រសិនបើឪពុកម្តាយទាំងពីរចែករំលែកសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចចំពោះកូនរបស់ពួកគេ ដែលគេស្គាល់ថា “autorité parentale” ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារថ្មីដែលគេស្គាល់ថាជា “modalités d’exercice de l’autorité parentale” នឹងត្រូវដាក់នៅនឹងកន្លែង។ 

ប្រសិនបើឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតមិនមានសិទ្ធិជាឪពុកឬម្ដាយ ឬ “autorité parentale” ហើយអ្នកមាន “autorité parentale exclusive” អ្នកនៅតែត្រូវជូនដំណឹងដល់ឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតអំពីការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក ហើយស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមមុនពេលចាកចេញ។

វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជូនដំណឹងដល់ឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតអំពីគម្រោងរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់បីខែមុនកាលបរិច្ឆេទចេញដំណើរដែលបានកំណត់។

 • ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីប្រទេសជាមួយកូនរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត នេះអាចចាត់ទុកថាជាការចាប់ពង្រត់កុមារដោយឪពុកឬម្តាយនៅក្រៅប្រទេស។ អតីតដៃគូរបស់អ្នកនឹងមានមធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់ក្នុងការយកកូនទៅប្រទេសបារាំងវិញ។ 

  យើងសូមណែនាំឱ្យ ស្វែងរកដំបូន្មាន ពី មេធាវី ឬអង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា “association” ដែលមានឯកទេសផ្នែកច្បាប់គ្រួសារ។

 • ប្រសិនបើការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ ឬ “modalités d’exercice de l’autorité parentale” ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការរួចហើយ ពួកគេនឹងត្រូវសប្រមសម្រួល ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ទៅនៅក្រៅប្រទេស។ អ្នកក៏តម្រូវឱ្យជូនដំណឹងដល់ឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតអំពីគម្រោងរបស់អ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទីតាំងយ៉ាងហោចណាស់បីខែមុនកាលបរិច្ឆេទចេញដំណើរដែលបានកំណត់។

  ជាដំបូងអ្នកត្រូវតែសួរឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតថាតើពួកគេយល់ព្រមថាអ្នកអាចទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនឬទេ ហើយយល់ព្រមលើ “modalités” ជាពិសេស៖ 

  • កន្លែងដែលកុមាររស់នៅៅ
  • សិទ្ធិរបស់ឪពុកឬម្តាយម្នាក់ទៀតក្នុងការមកលេង និងការស្នាក់នៅមួយយប់
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំដោយគិតគូរពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ឪពុកឬម្តាយនីមួយៗ
  • ថ្លៃដឹកជញ្ជូនណាមួយ។

  ការពិនិត្យឡើងវិញនៃ “modalités” អាចធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក ជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រម។

  ប្រសិនបើអ្នកឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត

  ប្រសិនបើ “modalités” បច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រម អ្នកនឹងត្រូវផ្ញើសំណើរួមដែលគេស្គាល់ថាជា “requête conjointe” ទៅចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ “Juge aux affaires familiales” ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចអនុម័ត “modalités” ថ្មី។ 

  ប្រសិនបើ “modalités” បច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានសម្រេចដោយការព្រមព្រៀងគ្នារវាងឪពុកម្តាយដោយមិនឆ្លងកាត់ចៅក្រម ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យផ្ញើសំណើរួមគ្នាដែលគេស្គាល់ថាជា “requête conjointe” ទៅ “Juge aux affaires familiales” ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចមានសុពលភាព “modalités” ថ្មី។ 

  requête conjointe” គឺជាលិខិតដែលត្រូវតែចុះហត្ថលេខាដោយអ្នក និងឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត។ 

  • អ្នកអាចសរសេរវាដោយផ្អែកលើ ទម្រង់នេះ។ វាត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖ នាមត្រកូល នាមខ្លួន វិជ្ជាជីវៈ លំនៅឋាន សញ្ជាតិ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទីកន្លែងកំណើតរបស់ឪពុកម្តាយទាំងពីរ តុលាការដែលពាក្យសុំត្រូវបានធ្វើឡើង និងព័ត៌មានលម្អិតនៃ “modalités d’exercice de l’autorité parentale” ថ្មី សម្រេចដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសងខាង។ 
  • វាត្រូវតែបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់តុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជាក្រឡាបញ្ជី ឬ “greffe” នៃ “Juge aux affaires familiales” ។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេ អ្នកអាចប្រើ បញ្ជីឈ្មោះ នេះ ដោយបញ្ជាក់លេខកូដប្រៃសណីយ៍នៃទីកន្លែងរស់នៅរបស់កុមារ ហើយជ្រើសរើស “tribunal judiciaire” ។ 

  ប្រសិនបើអ្នកឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត

  អ្នកនឹងត្រូវធ្វើសំណើទៅកាន់ “Juge aux affaires familiales” តាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក។

  ជាអកុសល នៅពេលដែលឪពុកម្តាយមិនស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀង វាកម្រណាស់សម្រាប់ចៅក្រមក្នុងការផ្តល់សំណើប្រភេទនេះ។ ចៅក្រមនឹងពិនិត្យមើលធាតុជាច្រើនទៅក្នុងដំណើររឿង នៅពេលដែលពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ វាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកអាចបង្ហាញថា៖

  • អ្នកនឹងមានស្ថានភាពស្ថិរភាពនៅពេលដែលអ្នកបានផ្លាស់ទីលំនៅ៖ ការងារ និងកន្លែងស្នាក់នៅឯករាជ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ មានន័យថាមិនមែនជាលំនៅឋានរបស់គ្រួសារអ្នកទេ
  • កូនៗរបស់អ្នកនឹងមានជីវភាពរស់នៅស្មើគ្នា ឬប្រសើរជាងនៅប្រទេសបារាំង
  • កូនរបស់អ្នកនឹងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត ហើយជួបពួកគេទៀងទាត់
  • អ្នកមានមធ្យោបាយបង់ប្រាក់សម្រាប់ការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតលែងមានសិទ្ធិជាឪពុកឬម្ដាយទៀតហើយ ហើយអ្នកមានអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឪពុកឬម្ដាយដែលមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខ ឬ “autorité parentale exclusive” អ្នកនឹងនៅតែត្រូវអនុវត្តជំហានពីរដូចខាងក្រោម។

  ជូនដំណឹងដល់ឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀត

  • វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជូនដំណឹងដល់ឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតអំពីគម្រោងរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់បីខែមុនកាលបរិច្ឆេទចេញដំណើរដែលបានកំណត់។
  • អ្នកអាចជូនដំណឹងដល់ពួកគេដោយការផ្ញើអ៊ីមែល ប៉ុន្តែយើងណែនាំឱ្យផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះផងដែរ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “lettre recommandée avec accusé de réception” ។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  ស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រម

  • មុននឹងផ្លាស់ទីលំនៅទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនអ្នក អ្នកក៏ត្រូវផ្ញើសំណើ ទៅចៅក្រមតុលាការគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “Juge aux affaires familiales” តាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក។ 
  • ប្រសិនបើអ្នកមាន “autorité parentale exclusive” វាទំនងជាថាចៅក្រមនឹងអនុញ្ញាតទៅលើការស្នើសុំរបស់អ្នក។
  • ចៅក្រមនឹងពិនិត្យមើលធាតុមួយចំនួនទៅក្នុងដំណើររឿងដូចជា៖
   • ស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទៅដល់បរទេស៖ ការងារ លំនៅឋាន
   • ជីវភាពរស់នៅដែលកូនរបស់អ្នកនឹងមាន
   • កូនរបស់អ្នកនឹងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀត ហើយជួបពួកគេទៀងទាត់
   • ថាតើអ្នកមានមធ្យោបាយបង់ប្រាក់សម្រាប់ការផ្លាស់ទីរបស់អ្នកទៅបរទេសដែរឬទេ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដែលគេហៅថា "point-justice" ប្រមូលផ្តុំស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក។ 

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ "Maison de Justice et du Droit (MJD) ","Point d'accès au droit (PAD)" "Relais d'accès au droit (RAD)" "Antenne de justice (AJ)" ឬ "France services (FS)" ។ 
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចរកឃើញ "point-justice" នៅជិតអ្នក៖
   • នៅលើ បញ្ជីឈ្មោះ អនឡាញនេះ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងនៅលើដីគោគ និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកពីអ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយ "point-justice" ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។ 

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។ 
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "aide juridictionnelle" ។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់លើ សៀវភៅបញ្ជីដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ការលែងលះ និង/ឬបញ្ហាសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមអ៊ីមែលតាម [email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរវាងឪពុកម្តាយដែលបែកគ្នា ឬលែងលះ

នៅប្រទេសបារាំង ក្នុងករណីមានការបែកគ្នា ឬការលែងលះ ឪពុកម្តាយទាំងពីរនៅតែបន្តមានសិទ្ធិ…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

ការដាក់ពាក្យសម្រាប់ "l'aide juridictionnelle" ឬជំនួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបង់ថ្លៃមេធាវី និងការចំណាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមេធាវី និងបង់ប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់