Wniosek do sędziego o zapobieżenie zbliżaniu się do Ciebie byłego partnera

Jeżeli uważasz, że istnieje ryzyko, iż Ty i Twoje dzieci będziecie nadal doświadczać przemocy, możesz poprosić o zastosowanie środków ochrony dostępnych w ramach francuskiego systemu sprawiedliwości. Mogą one zapobiec zbliżaniu się do Ciebie sprawcy przemocy, np. poprzez eksmitowanie go z Waszego domu.

Sprawdzone przez Olympe w dniu 05.10.2023 r.

Każda osoba mieszkająca we Francji, która obawia się, że jej partner lub były partner może sprawić, iż ona i jej dzieci będą nadal doświadczać przemocy, może wnioskować o zastosowanie środków ochrony dostępnych w ramach francuskiego systemu sprawiedliwości, nawet jeśli nie ma prawa pobytu.

Nakaz ochrony, czyli „ordonnance de protection

Najszybszy i najbardziej kompleksowy środek ochrony prawnej to „ordonnance de protection”, czyli nakaz ochrony. Pozwala on szybko uzyskać ochronę, której zastosowanie wobec Ciebie i Twoich dzieci orzekł sąd.

Ważne informacje:

 • Nakaz ochrony można uzyskać w ciągu tygodnia.
 • Może on skutkować przymusową eksmisją sprawcy przemocy z domu, nawet jeśli dom jest na niego zapisany.
 • Nie musisz wcześniej wnosić skargi na policji, aby złożyć wniosek o „ordonnance de protection”, ale zdecydowanie się to zaleca. Skarga będzie dodatkowym dowodem uzasadniającym Twój wniosek.
 • Nawet jeżeli nie masz ważnego prawa pobytu we Francji, możesz prosić o nakaz ochrony bez ryzyka zatrzymania lub deportacji z kraju.
 • Jeżeli otrzymasz „ordonnance de protection”, możesz ubiegać się o specjalne zezwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”, które jest ważne przez rok z możliwością przedłużenia.
 • Ten środek ochrony może zostać wydany również w przypadku ryzyka przymusowego małżeństwa.

Ważne jest, aby starannie przygotować swój wniosek, dzięki czemu można zwiększyć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Poniżej wyjaśniamy, jak uzyskać pomoc i jak, krok po kroku, przebiega proces.

 • Środki, które sędzia może podjąć w ramach „ordonnance de protection”, dotyczą wielu aspektów Twojego bezpieczeństwa, w tym:

  • bezpieczeństwa fizycznego, na przykład:
   • sprawca przemocy otrzyma zakaz kontaktowania się z Tobą, zakaz wchodzenia do Twojego domu oraz przychodzenia w miejsca, w których zazwyczaj się znajdujesz, a nawet zakaz noszenia broni;
   • w najpoważniejszych przypadkach przemocy domowej sędzia może zażądać, aby sprawca nosił urządzenie elektroniczne zwane „bracelet anti-rapprochement”, czyli rejestratorem przeciwzbliżeniowym, który powiadomi policję, gdy tylko sprawca zbliży się do Ciebie;
  • domu, na przykład:
   • możesz poprosić o przyznanie Tobie domu rodzinnego i eksmitowanie z niego sprawcy przemocy, nawet jeśli dom jest na niego zapisany;
   • jeśli wyprowadzisz się z domu, możesz poprosić sędziego o ukrycie Twojego nowego adresu, aby sprawca przemocy go nie znał;
  • zasobów finansowych, na przykład:
   • sprawca przemocy może zostać zobowiązany do wnoszenia wkładu finansowego, jeżeli jesteście małżeństwem;
  • przydzielenia opieki nad dziećmi, na przykład:
   • imożesz poprosić sędziego o przyznanie praw i obowiązków wobec dzieci tylko Tobie, tj. o przyznanie Ci wyłącznej władzy rodzicielskiej, czyli „autorité parentale exclusive”;
   • sędzia może również zdecydować o zawieszeniu prawa sprawcy do odwiedzin lub o organizowaniu wizyt w taki sposób, aby w ich trakcie był obecny specjalista, tzw. wizyt nadzorowanych, czyli „visites médiatisées”;
  • przeprowadzenia nakazanej przez sąd interwencji psychologicznej wobec sprawcy przemocy.

  Zasadniczo środki te są ważne przez sześć miesięcy, po czym można je przedłużyć.

  Jeżeli jednak wyślesz do sędziego sądu rodzinnego, zwanego „juge aux affaires familiales (JAF)”, wniosek o rozwód i ustalenie zasad sprawowania opieki nad dziećmi przed upływem sześciu miesięcy, środki te zostaną automatycznie przedłużone do czasu wydania przez sędziego kolejnej decyzji.

 • Mimo że nie jest to obowiązkowe, zdecydowanie zaleca się zatrudnienie prawnika specjalizującego się w przemocy domowej. Będzie on w stanie pomóc Ci wypełnić i złożyć wniosek o „ordonnance de protection”.

  Jeżeli Twoje zasoby są zbyt ograniczone, aby płacić za usługi prawnika, możesz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, w celu pokrycia kosztów, nawet jeśli nie masz ważnego prawa pobytu.

  Aby złożyć wniosek o „ordonnance de protection”, korzystając z „aide juridictionnelle”:

  • Spróbuj znaleźć prawnika, który zgodzi się na przyjęcie Twojej sprawy w trybie nagłym w ramach korzystania z „aide juridictionnelle”. Będzie on mógł pomóc Ci w wypełnieniu i złożeniu wniosków o „ordonnance de protection” i „aide juridictionnelle” jednocześnie.
  • Jeżeli nie możesz znaleźć prawnika, spróbuj znaleźć organizację, która oferuje bezpłatne usługi zwaną „association”, która może pomóc Ci wypełnić i złożyć wnioski. Wypełniając wniosek dotyczący pomocy prawnej, możesz poprosić o wyznaczenie dla Ciebie prawnika przez sąd. Zaznacz pole wyboru „avocat” (prawnik) po zdaniu „Vous n’avez pas choisi d’auxiliaire de justice et vous demandez la désignation d’un ou de plusieurs professionnels du droit” (Nie wybrałaś asystenta sądowego i prosisz o wyznaczenie jednego lub więcej prawników).
  • Wypełniając tę część formularza, należy również zaznaczyć pole „huissier” (funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwości), aby upewnić się, że usługi funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości, czyli „huissier de justice”, który będzie odpowiedzialny za dostarczenie nakazu sędziego sprawcy przemocy, są objęte pomocą prawną.
  • Złóż oba wnioski o „ordonnance de protection” i „aide juridictionnelle” jednocześnie. Ponieważ procedura „aide juridictionnelle” dotyczy opisanej sytuacji, być może uda się uzyskać pomoc natychmiast, bez zwykłych opóźnień.
 • Wniosek jest składany bezpośrednio do sędziego sądu rodzinnego zwanego „juge aux affaires familiales (JAF)”.

  Procedura może się wydawać skomplikowana, ale uda Ci się przez nią przejść. Możesz podjąć następujące kroki:

  • Postaraj się zebrać jak najwięcej dowodów, aby wykazać przemoc oraz zagrożenie, jakie ona stanowi dla Ciebie i Twoich dzieci.
  • Wypełnij formularz wniosku i wybierz środki, o które chcesz się ubiegać u sędziego.
  • Przygotuj trzy kopie formularza wniosku, w tym jedną dla siebie.
  • Złóż dwa egzemplarze wniosku bezpośrednio do biura administracyjnego sędziego sądu rodzinnego („juge aux affaires familiales”) zwanego kancelarią, czyli „greffe”:
   • Możesz skorzystać z tego katalogu, aby uzyskać dane kontaktowe, wpisując swój kod pocztowy i wybierając „tribunal judiciaire”.
   • Zadzwoń do sądu, aby dowiedzieć się, w jakich godzinach biuro „greffe” jest otwarte i kiedy sędzia jest dostępny. Zazwyczaj w tych godzinach można przyjść bez umawiania się. Upewnij się co do tego podczas rozmowy telefonicznej.
  • Sędzia wyznaczy termin spotkania w sądzie – tzw. przesłuchania, czyli „audience”, w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku, aby zapoznać się z Twoimi argumentami oraz argumentami sprawcy przemocy zwanego „défendeur”, czyli pozwanym.
   • Jeżeli nie mówisz po francusku, poinformuj o tym fakcie „greffe” (urzędnika kancelarii), składając wniosek, aby mógł on zapewnić obecność tłumacza w trakcie „audience”. Niektóre sądy mogą zażądać od Ciebie zapłaty za tę usługę, ale w tym przypadku może ona zostać objęta „aide juridictionnelle”, czyli pomocą prawną, jeśli o tę pomoc wnioskujesz.
   • Możesz również poprosić sędziego o zorganizowanie oddzielnych spotkań, jeśli obawiasz się przebywać w obecności sprawcy przemocy. Jest to tzw. osobne przesłuchanie, czyli „audition séparée”. Możesz poprosić o taki tryb przesłuchania „greffe” (urzędnika kancelarii), kiedy składasz wniosek.
  • Sędzia przekaże ci dokument zwany „permis de citer”, określający datę, godzinę i miejsce przesłuchania, czyli „audience”.
 • Dokument zwany „permis de citer”, określający datę, godzinę i miejsce „audience”, musi zostać przekazany sprawcy przemocy w ciągu 48 godzin przez funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości, czyli „huissier de justice”. W tym celu:

  • Możesz znaleźć dane kontaktowe „huissier” z miejsca zamieszkania sprawcy, przeszukując ten katalog.
  • Usługa doręczenia podlega opłatom, ale może zostać objęta pomocą prawną, czyli „aide juridictionnelle”, jeśli zaznaczyłaś pole „huissier” w złożonym wniosku o pomoc prawną.
  • Jeżeli nie jesteś w stanie pokryć kosztów doręczenia i nie masz przyznanej pomocy prawnej, tj. „aide juridictionnelle”, możesz poprosić „greffe”, czyli urzędnika kancelarii, o poinformowanie sprawcy przemocy, gdy osobiście składasz swój wniosek. Niestety niektóre sądy nie oferują jeszcze tej opcji.

  Jeżeli sprawca przemocy otrzymał w terminie „permis de citer”, ale nie przyjdzie na spotkanie wyznaczone przez sędziego, sędzia może prowadzić postępowanie bez jego obecności.

 • Zdecydowanie zaleca się uczestnictwo w tym spotkaniu z sędzią, ale możesz zdecydować, aby reprezentował Cię prawnik.

  Prawnik poinformuje Cię, jak będzie przebiegać spotkanie w sądzie i jak najlepiej się do niego przygotować.

  Jeżeli nie poprosiłaś o osobne przesłuchanie, czyli „audition séparée”, ale obawiasz się spotkania ze sprawcą przemocy, poinformuj o tym swojego prawnika, tak aby mógł Ci towarzyszyć od momentu przybycia do sądu do momentu wyjścia.

  Jeżeli składając wniosek poprosiłaś o obecność tłumacza, prawnik będzie mógł zadbać o to, aby tłumacz był obecny od początku „audience”.

 • Sędzia podejmie decyzję w ciągu 24 godzin, tj. maksymalnie sześć dni po złożeniu wniosku. Zostaniesz poinformowana o jego decyzji na jeden z dwóch sposobów:

  • Jeżeli masz prawnika, otrzymasz informację za pośrednictwem prawnika.
  • Jeżeli nie masz prawnika, niestety po upływie tego okresu musisz zadzwonić do sądu, aby poznać decyzję sędziego. Aby znaleźć dane do kontaktu, skorzystaj z tego katalogu: wprowadź swój kod pocztowy i wybierz „tribunal judiciaire”.

  Jeżeli sędzia odrzuci Twój wniosek, możesz zakwestionować jego decyzję, wnosząc odwołanie, czyli „appel”, przy pomocy prawnika.

 • Jeżeli sprawca przemocy zbliży się do Ciebie po orzeczeniu „ordonnance de protection” przez sędziego, musisz niezwłocznie złożyć skargę.

  Prokurator publiczny, zwany „procureur de la République”, może zdecydować o tymczasowym zatrzymaniu sprawcy.

Telefon do kontaktu w razie poważnego zagrożenia, czyli „Téléphone Grave Danger

Telefon do kontaktu w razie poważnego zagrożenia, czyli „Téléphone Grave Danger”, jest wydawany ofiarom przemocy domowej tylko w najpoważniejszych przypadkach.

Ma przycisk bezpośrednio połączony z linią pomocy 24/7. Osoba odbierająca połączenie będzie mogła ustalić Twoje miejsce pobytu i poprosić policję o interwencję.

Telefon może zostać wydany na okres sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia.

 • Aby uzyskać „Téléphone Grave Danger” (telefon do kontaktu w razie poważnego zagrożenia):

  • musisz mówić po francusku na podstawowym poziomie;
  • nie możesz już mieszkać razem ze sprawcą przemocy ani zbliżać się do niego;
  • wobec sprawcy przemocy musiał już zostać wydany przez sędziego zakaz kontaktowania się z Tobą, którego sprawca nie przestrzegał.
 • Niestety nie możesz samodzielnie złożyć wniosku.

  Zagrożenie, które Cię dotyczy, musi zostać zgłoszone przez policję, prawnika lub organizację świadczącą bezpłatne usługi, zwaną „association”. Zgłoszenie można skierować:

  • do prokuratora publicznego, tj. „procureur de la République”, który następnie poprosi o raport z oceny zwany dochodzeniem społecznym, czyli „enquête sociale”, od organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie „Téléphone Grave Danger” w Twoim departamencie;
  • lub bezpośrednio do organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie „Téléphone Grave Danger” w Twoim departamencie.

  Po dokonaniu zgłoszenia:

  • Organizacja skontaktuje się z tobą telefonicznie w celu umówienia się na spotkanie w jak najbliższym terminie. Pracownicy organizacji nie zawsze powiedzą wprost o „Téléphone Grave Danger”, ale podkreślą, że spotkanie ma na celu ocenę Twojej sytuacji, aby rozważyć wdrożenie środków ochrony.
  • Organizacja zazwyczaj ma 48 godzin na sporządzenie raportu z oceny i przesłanie go do „procureur de la République”. Niestety w niektórych departamentach może to potrwać do kilku tygodni.
  • Następnie „procureur de la République” oceni na podstawie poziomu zagrożenia oszacowanego w raporcie, czy konieczne jest przydzielenie Ci „Téléphone Grave Danger”.

  Niezwłocznie otrzymasz informację, czy telefon zostanie Ci przydzielony, od organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie „Téléphone Grave Danger”. W zależności od sytuacji możesz zostać powiadomiona telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Następnie otrzymasz informacje na temat kolejnych kroków:

  • Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, telefon zostanie Ci przekazany osobiście w sądzie. W trakcie odbioru telefonu będzie Ci towarzyszyć organizacja odpowiedzialna za zarządzanie „Téléphone Grave Danger”.
  • Jeżeli sędzia odrzuci wniosek, możesz zakwestionować jego decyzję, wnosząc odwołanie, czyli „appel”, przy pomocy prawnika.
 • Każdej osobie, która otrzyma „Téléphone Grave Danger”, czyli telefon do kontaktu w razie poważnego zagrożenia, automatycznie przydziela się mieszkanie socjalne, jeżeli o to poprosi.

Nadzór sądowy, czyli „contrôle judiciaire

Od chwili wszczęcia postępowania prawnego po wniesieniu skargi sędzia prawa karnego może podjąć decyzję o ustanowieniu wobec sprawcy przemocy nadzoru ze strony systemu sprawiedliwości poprzez wydanie nakazu nadzoru sądowego, czyli „ordonnance de placement sous contrôle judiciaire”.

Oznacza to, że jeśli sędzia uzna, że Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone, zapobiegnie zbliżaniu się do Ciebie sprawcy przemocy. Ten środek tymczasowy będzie stosowany do chwili rozprawy.

W trakcie rozprawy sędzia może orzec nowe środki ochrony w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa, zasądzając sankcje karne wobec sprawcy przemocy.

 • Sprawca przemocy musi przestrzegać pewnych zakazów i nakazów określonych przez sędziego, na przykład:

  • ograniczenia przemieszczania się i obowiązku powiadomienia sędziego w przypadku wyjazdu poza ustalone granice;
  • wyprowadzenia się z domu rodzinnego;
  • przekazana sędziemu swoich dokumentów tożsamości, w szczególności paszportu, w celu uniemożliwienia opuszczenia kraju;
  • przyjęcia wsparcia socjologiczno-edukacyjnego lub medycznego.
 • Niestety nie można samemu wnioskować o te środki ochrony. Tylko sędzia może podjąć decyzję o ich zastosowaniu.

  Jeżeli wdrożona zostanie „contrôle judiciaire”, niestety nie będziesz o tym informowana. Możesz zadzwonić do sądu lub poprosić prawnika, aby zadzwonił i zapytał, czy środki te zostały wdrożone. Aby znaleźć dane do kontaktu z sądem, skorzystaj z tego katalogu: wprowadź swój kod pocztowy i wybierz „tribunal judiciaire”.

 • Jeżeli sprawca przemocy zbliży się do Ciebie, pomimo że sędzia zabronił mu tego, musisz niezwłocznie złożyć skargę. Sędzia może podjąć decyzję o osadzeniu go w więzieniu do czasu przeprowadzenia rozprawy, tzn. o zastosowanie „détention provisoire”, czyli zatrzymania tymczasowego.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela pomocy wszystkim, zwłaszcza kobietom, w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą Ci pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CIDFF” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.
 • Associations” są organizacjami oferującymi szereg usług.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Oferowane usługi różnią się znacznie w poszczególnych „associations”. Mogą one udzielać porad, a czasami pomagać w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Listę „associations” specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy w Twojej okolicy znajdziesz w tym katalogu, wybierając francuski departament, w którym przebywasz.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw w okresie przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które będziesz musiała uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli ani specjalista, ani osoba zaufana nie polecili Ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym katalogu zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uzyskaj opiekę zdrowotną: w zakresie zdrowia fizycznego, seksualnego i psychicznego

Przemoc domowa może mieć znaczący wpływ na twoje zdrowie. We Francji możesz uzyskać opiekę zdrowotną…

Rejestracja w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych czyli „sécurité sociale

Jeśli masz stabilne zatrudnienie lub miejsce pobytu we Francji, masz prawo do pokrycia kosztów…

Złożenie wniosku o kartę zdrowia, czyli „carte vitale

Carte vitale” to karta zdrowia, która zapewnia łatwy zwrot kosztów opieki zdrowotnej we Francji.…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry