ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកមិនបានបង់ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់ដោយចៅក្រម

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់ដោយចៅក្រមជាផ្នែកនៃដំណើរការលែងលះរបស់អ្នក និង/ឬការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារទេ មានដំណោះស្រាយដើម្បីបង្ខំប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក និង/ឬឪពុកឬម្តាយផ្សេងទៀតឱ្យបង់ប្រាក់នោះ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Elodie Ramos នៅថ្ងៃទី 31/01/2024

ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានសម្រេចដោយចៅក្រមក្នុងពីរស្ថានភាព៖

 • នៅក្នុងបរិបទនៃការលែងលះ ចៅក្រមអាចស្នើសុំឱ្យប្តីឬប្រពន្ធណាម្នាក់បង់នូវការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅឱ្យប្តីឬប្រពន្ធម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការថែទាំ ឬ “pension alimentaire au titre du devoir de secours” សម្រាប់រយៈពេលនៃនីតិវិធី
 • ប្រសិនបើឪពុកម្តាយកំពុងបែកគ្នា ចៅក្រមអាចស្នើសុំឱ្យឪពុកឬម្តាយបង់ប្រាក់ឱ្យឪពុកឬម្តាយម្នាក់ទៀត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants” ឬការរួមចំណែកដល់ការថែទាំ និងការអប់រំ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការថែទាំ ឬ “pension alimentaire” ។

ប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក និង/ឬឪពុកឬម្តាយម្នាក់ទៀតមិនបានបង់ឱ្យអ្នកនូវការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកំណត់ដោយចៅក្រម ឬនៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសាក្សីផ្នែកច្បាប់ ដែលមានការអនុញ្ញាតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសារការី ឬ “notaire” គឺមានដំណោះស្រាយ។ ទាំងនេះគឺនឹងពឹងផ្អែកជាចម្បងទៅលើប្រទេសនៃលំនៅឋានរបស់បុគ្គលដែលជំពាក់ប្រាក់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “débiteur” ។

Débiteur” នៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើ “débiteur” រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង អ្នកមានដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីយកប្រាក់ដែលមិនបានបង់មកវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកមានកូន យើងសូមណែនាំឱ្យឆ្លងកាត់ដំណើរការដ៏លឿនដែលផ្តល់ដោយ មូលនិធិឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារ ទាំង “Caisse d’allocations familiales (Caf)” ឬ “Mutualité Sociale Agricole (MSA)” ។

ដំណើរការអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសក៏ដោយ “débiteur” អាចជំទាស់វាដោយដាក់ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេនឹងនៅតែមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកទាមទាររហូតដល់ចៅក្រមធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នក ជួលមេធាវី ដើម្បីចាត់វិធានការទាំងនេះ។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ “aide juridictionnelle” ដើម្បីរ៉ាប់រងលើការចំណាយ។

 • តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វី?

  អ្នកអាចស្នើសុំមូលនិធិឧបត្ថម្ដដល់គ្រួសារដែលមានអ្នកជាសមាជិកទៅកាន់ “Caisse d’allocations familiales (Caf)” ឬ “Mutualité Sociale Agricole (MSA)” ដើម្បីប្រមូលប្រាក់ដែលមិនបានបង់តាមរយៈភ្នាក់ងារជួយប្រមូលប្រាក់បំណុលឡើងវិញហៅថា “Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa)” ។

  នីតិវិធីនេះ ត្រូវបានបានគេស្គាល់ថាជា “recouvrement” ឬការប្រមូលប្រាក់បំណុលឡើងវិញ ដែលអាចត្រូវបានប្រើភ្លាមៗនៅពេលដែលការទូទាត់មិនទាន់បានធ្វើឡើង ហើយសម្រាប់ចំនួនដែលមិនទាន់បានបង់ដែលមានអាយុកាលយ៉ាងច្រើនពីរឆ្នាំ។

  អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ពួកគេអាចសម្រេចចិត្តថា៖

  • បង់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារ ឬ “allocation de soutien familial” នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយ
  • ប្រមូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានបង់ដោយផ្ទាល់ពីឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតជារៀងរាល់ខែ។ នីតិវិធីនេះត្រូវបានគេហៅថា “intermédiation

  តើវាលឿនទេ?

  បាទ/ចាស ការប្រមូលប្រាក់បំណុលឡើងវិញ ឬ “recouvrement” ដំណើរការជាទូទៅគឺលឿនណាស់ ដោយចំណាយពេលប្រហែលជាពីរទៅបីសប្តាហ៍។

  នៅក្នុងករណីខ្លះ “Caf” ឬ “MSA” អាចសម្រេចចិត្តជាមុននូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់បានបង់ជូនអ្នក សូម្បីតែមុនពេលពួកគេទទួលបានការទូទាត់ពី “débiteur” របស់អ្នក។

  តើមានការចំណាយទេ?

  ទេ ដំណើរការនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

  តើត្រូវចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ?

  អ្នកត្រូវតែធ្វើសំណើដោយផ្ទាល់ជាមួយ “Caf” ឬ “MSA” ៖

  • ដាក់តាម កម្មវិធី អនឡាញ (“Caf” តែប៉ុណ្ណោះ) ឬផ្ញើ ទម្រង់ពាក្យសុំ តាមប្រៃសណីយ៍។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ Caf និង MSA នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។
  • ភ្ជាប់មកជាមួយនូវច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារផ្លូវការរបស់តុលាការដែលបែងចែកអ្នកនូវការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ពាក្យសុំរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants” ។
  • ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើវាតាមប្រៃសណីយ៍ សូមផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception”។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីមានភស្តុតាងនៃបង្កាន់ដៃ។ រក្សាទុកបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍

  តើមានអ្វីបន្ទាប់?

  ពេលវេលាដំណើរការពាក្យសុំអាចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីនាយកដ្ឋានមួយទៅនាយកដ្ឋានមួយទៀត។ អ្នកអាចទាក់ទង "Caf" របស់អ្នក ឬ "MSA" ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីមួយខែ។

 • តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វី?

  នីតិវិធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "paiement direct" ធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចក្នុងការទទួលបានការទូទាត់ពីការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ពីនិយោជក ឬធនាគាររបស់បុគ្គលដែលជំពាក់ប្រាក់អ្នក"débiteur”។ អង្គភាពទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភាគីទីបី ឬ "tiers” ។

  អ្នកអាចប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃដំបូងនៃការបង់ប្រាក់យឺត និងសម្រាប់ចំនួនដែលមិនបានបង់ប្រាក់ដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ប្រាំមួយខែ។

  តើវាលឿនទេ?

  ដំណើរការនេះអាចលឿនជាងនេះប្រសិនបើ "tiers» បង់រហ័ស។ នៅក្នុងករណីនេះ អ្នកអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានបង់នៅក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

  ជាអកុសល ការទូទាត់អាចចំណាយពេលច្រើនខែ អាស្រ័យទៅលើ "tiers" ដែលពាក់ព័ន្ធ។

  តើមានការចំណាយទេ?

  បាទ/ចាស ប៉ុន្តែ “débiteur” របស់អ្នកនឹងត្រូវរ៉ាប់រងលើការចំណាយទាំងនេះ។ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់អ្វីនោះទេ។

  តើត្រូវចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ?

  អ្នកត្រូវតែអំពាវនាវដល់មន្ត្រីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “huissier de justice” ។ អ្នកអាចស្វែងរកនៅកន្លែងណាដែលស្ថិតនៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។

  អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យពួកគេជាមួយនឹង៖

  • ឯកសារផ្លូវការរបស់តុលាការដែលបែងចែកឱ្យអ្នកនូវការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • វិញ្ញាបនបត្រគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ “relevé d’identité bancaire (RIB)
  • ឯកសារដែលអ្នកបានកត់សម្គាល់ចំនួនដែលមិនបានបង់។ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវ ហើយចុះហត្ថលេខាលើវា។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចប្រើ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សច្ចាប្រណិធាន ជាឧទាហរណ៍។ សូមចំណាំ៖ នៅក្នុងករណីនៃការគណនាមិនបានត្រឹមត្រូវនៃផលបូកដែលបានទាមទារ អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកស្នើសុំ អាចនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់

  Huissier” នឹងសួរអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានអំពី “débiteur” របស់អ្នកដូចជាឈ្មោះពេញ និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋាន និយោជក និងសូម្បីតែលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរដ្ឋ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “numéro de sécurité sociale” ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានព័ត៌មានទាំងអស់នេះទេ ពួកគេអាចនឹងទាក់ទងទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាននេះ។

  តើមានអ្វីបន្ទាប់?

  Huissier” នឹងមានពេលប្រាំបីថ្ងៃដើម្បីផ្ញើសំណើបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ “tiers” ។ “Tiers” នឹងមានពេលប្រាំបីថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើ និងបង្ហាញថាតើវាអាចទូទាត់ប្រាក់សរុបដែលបានទាមទារបានដែរឬទេ។

  ប្រសិនបើពួកគេអាចបង់ “tiers” នឹងទូទាត់ប្រាក់សរុបដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ រយៈពេលនៃការទូទាត់អាចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីមួយ “tiers” ទៅមួយផ្សេងទៀត។

 • តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វី?

  saisie sur compte bancaire” នីតិវិធីមានការប្រមូលយកប្រាក់បំណុលដែលមិនបានបង់មកវិញដោយផ្ទាល់ពីគណនីធនាគារ “débiteur” របស់អ្នក។

  saisie-vente” នីតិវិធីរួមមានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ “débiteur” ។ បន្ទាប់មកពួកគេនឹងត្រូវបានលក់ដើម្បីបង់ឱ្យអ្នកនូវចំនួនដែលមិនទាន់បានបង់សរុប។

  តើវាលឿនទេ?

  ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានការទូទាត់នឹងអាស្រ័យទៅលើភាពដែលអាចដោះស្រាយបាននៃ “débiteur” ។ ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ដល់ពេលកំណត់សម្រាប់អ្នកត្រូវបានរឹបអូសលើការរឹបអូសយកលើកដំបូង អ្នកគួរតែទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងរយៈពេលបីខែ។

  ជាអកុសល វាអាចចំណាយពេលយូរជាងនេះ ប្រសិនបើ “débiteur” មិនអាចដោះស្រាយបានទេ។

  តើមានការចំណាយទេ?

  អ្នកនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ “huissier” ខ្លួនអ្នក នោះហើយជាមូលហេតុដែលនីតិវិធីទាំងនេះជាទូទៅមិនត្រូវបានណែនាំទេ។ អ្នកក៏នឹងត្រូវធ្វើនីតិវិធី “saisie” ម្ដងទៀតជារៀងរាល់ខែ ប្រសិនបើមិនមានការទូទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្លៃសេវាអាចត្រូវបានរ៉ាប់រង ប្រសិនបើអ្នកមានជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ “aide juridictionnelle” ។

  តើត្រូវចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ?

  អ្នកត្រូវតែអំពាវនាវដល់មន្ត្រីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “huissier de justice” ។ អ្នកអាចស្វែងរកនៅកន្លែងណាដែលស្ថិតនៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។

  អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យពួកគេជាមួយនឹង៖

  • ឯកសារផ្លូវការរបស់តុលាការដែលបែងចែកឱ្យអ្នកនូវការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • វិញ្ញាបនបត្រគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ “relevé d’identité bancaire (RIB)
  • ឯកសារដែលអ្នកបានកត់សម្គាល់ចំនួនដែលមិនបានបង់។ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវ ហើយចុះហត្ថលេខាលើវា។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចប្រើ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សច្ចាប្រណិធាន ។ សូមចំណាំ៖ នៅក្នុងករណីនៃការគណនាមិនបានត្រឹមត្រូវនៃផលបូកដែលបានទាមទារ អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកស្នើសុំ អាចនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់

  តើមានអ្វីបន្ទាប់?

  ជាផ្នែកមួយនៃ “saisie sur compte bancaire”, “huissier” នឹងផ្ញើសំណើទូទាត់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “acte de saisie” ទៅកាន់ធនាគារនៃ “débiteur” របស់អ្នក។

  • huissier” នឹងជូនដំណឹងដល់ “débiteur” របស់អ្នកក្នុងរយៈពេលប្រាំបីថ្ងៃ។
  • គណនីធនាគាររបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានបង្កកទុកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ 15 ថ្ងៃធ្វើការ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ ធនាគារនឹងកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចរឹបអូសបាន ហើយបន្ទាប់មកនឹងបញ្ឈប់ការបង្កកការចូលប្រើគណនីធនាគារ

  ជាផ្នែកមួយនៃ “saisie-vente”, “huissier” នឹងសួរ “débiteur” របស់អ្នក ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់សរុបដែលដល់ពេលកំណត់ដោយផ្ញើឱ្យពួកគេនូវឯកសារស្នើសុំឱ្យពួកគេបង់ប្រាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការបង្គាប់បញ្ជាឱ្យទូទាត់ ឬ “commandement de payer” ។

  • ពួកគេនឹងមានពេលប្រាំបីថ្ងៃដើម្បីធ្វើការទូទាត់។
  • ប្រសិនបើការទូទាត់មិនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលនេះ “huissier” នឹងបន្តដំណើរការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសអាចជារបស់មានតម្លៃ លើកលែងតែទំនិញចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅ និងការងាររបស់ “débiteur” និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
 • តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វី?

  នីតិវិធីដែលគេស្គាល់ថាជា “saisie sur salaire” ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកមកវិញនូវចំនួនដែលមិនបានបង់ ពីប្រាក់ខែ នៃ “débiteur” របស់អ្នក។

  តើវាលឿនទេ?

  ជាមធ្យម នីតិវិធីនេះត្រូវចំណាយពេលយូរជាងនេះ ដោយសារតែ៖

  • វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការគ្រួសារ ឬ “Juge aux affaires familiales
  • ពេលវេលានៃការទូទាត់ប្រែប្រួលគួរឱ្យកត់សម្គាល់អាស្រ័យលើនិយោជកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនេះ។

  ជាមធ្យម វាត្រូវចំណាយពេលចន្លោះពី 6 ទៅ 18 ខែ ដើម្បីប្រមូលប្រាក់បំណុលឡើងវិញតាមចំនួនដែលមិនបានបង់។

  តើមានការចំណាយទេ?

  បាទ/ចាស ប៉ុន្តែ “débiteur” របស់អ្នកនឹងត្រូវរ៉ាប់រងលើការចំណាយទាំងនេះ។ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់អ្វីនោះទេ។

  តើត្រូវចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ?

  ដំបូងអ្នកត្រូវតែស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមគ្រួសារដែលគេស្គាល់ថាជា “Juge aux affaires familiales (JAF)” តាមរយៈ មេធាវី។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ “aide juridictionnelle” ដើម្បីរ៉ាប់រងលើការចំណាយ។

  នៅពេលមានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រម អ្នកត្រូវតែជួលមន្ត្រីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ឬ “huissier de justice” ដែលនឹងរឹបអូសយកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ឱ្យអ្នកដោយផ្ទាល់ពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេ។ អ្នកអាចស្វែងរកនៅកន្លែងណាដែលស្ថិតនៅជិតអ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។

  អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យពួកគេជាមួយនឹង៖

  • ឯកសារផ្លូវការរបស់តុលាការដែលបែងចែកឱ្យអ្នកនូវការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • វិញ្ញាបនបត្រគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ “relevé d’identité bancaire (RIB)
  • ឯកសារដែលអ្នកបានកត់សម្គាល់ចំនួនដែលមិនបានបង់។ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវ ហើយចុះហត្ថលេខាលើវា។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចប្រើ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សច្ចាប្រណិធាន ជាឧទាហរណ៍។ សូមចំណាំ៖ នៅក្នុងករណីនៃការគណនាមិនបានត្រឹមត្រូវនៃផលបូកដែលបានទាមទារ អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកស្នើសុំ អាចនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់។

  តើមានអ្វីបន្ទាប់?

  "Huissier" នឹងទាក់ទងនិយោជករបស់អ្នក"débiteur" ដើម្បីអនុវត្ត "Saisie sur salaire" នីតិវិធី ក្នុងដែនកំណត់ដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

 • តើពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វី?

  ប្រសិនបើអ្នកបានសាកល្បងនីតិវិធីណាមួយមុន ហើយវាមិនទទួលបានជោគជ័យ អ្នកអាចសួរទៅកាន់រតនាគារសាធារណៈបារាំងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “Trésor public” ដើម្បីប្រមូលប្រាក់បំណុលឡើងវិញនូវចំនួនដែលមិនបានបង់សរុប។

  កំណត់ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមនីតិវិធី ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "recouvrement" ជាមួយនឹង "Trésor public” អ្នកនឹងមិនអាចចាត់វិធានការបន្ថែមទៀត ដើម្បីប្រមូលមកវិញនូវចំនួនដែលមិនបានបង់ទាំងនេះទៀតទេ។ ដូច្នេះវាគួរតែប្រើជាមធ្យោបាយចុងក្រោយ។

  តើវាលឿនទេ?

  ដំណើរការនេះអាចចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ ឬរាប់ខែ ដោយអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលដែលតុលាការសាធារណៈត្រូវដំណើរការសំណុំរឿងរបស់អ្នក។

  តើមានការចំណាយទេ?

  ទេ ដំណើរការនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ "débiteur" ត្រូវតែបង់ថ្លៃ 10% នៃផលបូកដែលយកបាន។

  តើត្រូវចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ?

  អ្នកត្រូវតែផ្ញើសំណើរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “procureur de la République” ។

  • អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតរបស់ពួកគេនៅក្នុង បញ្ចីឈ្មោះ នេះដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស “tribunal judiciaire” ។
  • ផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception” ។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  ឯកសាររបស់អ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូលឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • ឯកសារផ្លូវការរបស់តុលាការដែលបែងចែកឱ្យអ្នកនូវការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • ឯកសារដែលបង្ហាញថាដំណើរការសំណើទូទាត់មួយក្នុងចំណោមដំណើរការស្នើសុំបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមិនទទួលបានជោគជ័យទេ
  • ព័ត៌មានដែលអាចយកបានទាំងអស់អំពី "débiteur” របស់អ្នក៖ ឈ្មោះពេញ អាសយដ្ឋាន និយោជក លេខសន្តិសុខសង្គម ឬ "numéro de sécurité sociale” ធនាគារ បញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិ និងចំណូល។ល។
  • លិខិតស្នើសុំដែលបានចុះហត្ថលេខា រួមទាំងចំនួននៃការរួមចំណែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកំណត់ និងចំនួនសរុបនៃផលបូកដែលមិនបានបង់។

  តើមានអ្វីបន្ទាប់?

  "procureur de la République" នឹងគូរឡើងនូវឯកសារមួយដែលហៅថាច្បាប់ប្រតិបត្តិ ឬ "état exécutoire" ដែលនឹងផ្ញើទៅនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តការប្រមូលប្រាក់បំណុលឡើងវិញ។

Débiteur" នៅក្រៅប្រទេស

ប្រសិនបើ "débiteur“ រស់នៅក្រៅប្រទេស ដំណើរការដែលត្រូវអនុវត្តតាមក៏នឹងអាស្រ័យលើលើប្រទេសដែលពួកគេស្ថិតនៅ។

អ្នកនឹងត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងនីតិវិធីដោយក្រសួងការបរទេសបារាំង ឬដោយក្រសួងយុត្តិធម៌បារាំង។

យើងពន្យល់ពីបទបញ្ញាតិ្តដែលកំណត់ថាតើមួយណានឹងគាំទ្រអ្នក ប៉ុន្តែអ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅការិយាល័យមួយផ្សេងទៀត ដោយអាស្រ័យទៅលើព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់នៃស្ថានភាពរបស់អ្នក។

 • អ្នកអាចទទួលបានជំនួយក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿងរបស់អ្នកពី មេធាវី។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ “aide juridictionnelle” ដើម្បីរ៉ាប់រងលើការចំណាយ។

  ប្រសិនបើជាចៅក្រមបារាំងដែលកំណត់ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឯកសាររបស់អ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖

  • លិខិតពន្យល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក៖ ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រម និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់បានបង់
  • ច្បាប់ចម្លងដែលបញ្ជាក់ដោយការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់តុលាការដែលគេស្គាល់ថាជា “greffe” ដែលកំណត់ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឧទាហរណ៍សាលក្រមលែងលះ
  • ប្រភពដើមដែលចេញដោយ "greffe" នៃឯកសារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "certificat de non appel" និង "certificat de non pourvoi en cassation" (វិញ្ញាបនបត្រនៃការមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងវិញ្ញាបនបត្រនៃការមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង)
  • ច្បាប់ចម្លងដែលបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “huissier de justice” នៃការកោះហៅរបស់តុលាការ និងសេវាកម្មនៃការវិនិច្ឆ័យដែលពាក់ព័ន្ធ
  • វិញ្ញាបនបត្រគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ "Relevé d'Identité Bancaire (RIB)” ។

  ប្រសិនបើជាចៅក្រមនៅក្រៅប្រទេសដែលកំណត់ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះ ពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖

  • លិខិតពន្យល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក៖ ការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រម និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់បានបង់
  • ឯកសារដើមដែលរៀបរាប់អំពីសាលក្រមដែលធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេស
  • ដើមនៃការជូនដំណឹង និងសេវានៃការវិនិច្ឆ័យ ឬទង្វើណាមួយជំនួសឱ្យការនេះ
  • វិញ្ញាបនបត្រពីតុលាការមានសមត្ថកិច្ចដែលបញ្ជាក់ថាមិនមានការប្រឆាំងតាមរយៈបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រភេទណាមួយ រួមទាំងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់តុលាការកំពូល ឬតុលាការជាន់ខ្ពស់
  • វិញ្ញាបនបត្រគណនីធនាគាររបស់អ្នក ឬ "Relevé d'Identité Bancaire (RIB)” ។

  សូមចំណាំ៖ ឯកសារណាមួយដែលមិនមែនជាភាសាបារាំង ត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយការបកប្រែដោយអ្នកបកប្រែឯកសារច្បាប់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “traducteur assermenté” ។

 • ជាដំបូងពិនិត្យមើលថាតើប្រទេសដែលអ្នក "débiteur” មានទីតាំងនៅ រដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប ប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាញូវយ៉កប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេ

  តើខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំដោយរបៀបណា?

  ប្រសិនបើប្រទេស "débiteur” រស់នៅរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមួយក្នុងចំណោមបញ្ជីទាំងនេះ អ្នកត្រូវតែផ្ញើពាក្យសុំរបស់អ្នក (សូមមើលបញ្ជីឯកសារចាំបាច់ខាងលើ) ទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសបារាំងតាមប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់អាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

  Ministère des Affaires étrangères
  Sous-direction de la protection des droits des personnes / Recouvrement des Créances Alimentaires (RCA)
  27 rue de la Convention
  CS 91533
  75732 Paris Cedex 15

  ផ្ញើពាក្យសុំរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception” ។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីសំណុំរឿងរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងទៅក្រសួងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ +331 43 17 90 01 ។

  តើមានការចំណាយទេ?

  ការដាក់ពាក្យគឺឥតគិតថ្លៃ។

  ប្រសិនបើដំណើរការផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានចាប់ផ្តើម អ្នកប្រហែលជាត្រូវជួលមេធាវីនៅក្រៅប្រទេស។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវា អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាស្រ័យលើប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្រសួងនឹងអាចជួយអ្នកក្នុងរឿងនេះ។

  តើមានអ្វីបន្ទាប់?

  ក្រសួងនឹងព្យាយាមទទួលបានការបង់ប្រាក់ដែលមិនបានបង់ដោយមិនទៅតុលាការ។ នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណើរការដោយមេត្រី ឬ "procédure amiable” ។

  ប្រសិនបើនីតិវិធីនេះមិនបានជោគជ័យទេនោះ នីតិវិធីច្បាប់នឹងត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើង។

 • តើខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំដោយរបៀបណា?

  អ្នកត្រូវតែផ្ញើពាក្យសុំរបស់អ្នក (សូមមើលបញ្ជីឯកសារចាំបាច់ខាងលើ) ទៅកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌បារាំង តាមប្រៃសណីយ៍ ទៅកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

  Ministère de la Justice
  Bureau de l’Union et du droit international privé (BDIP)
  13 Place Vendôme
  75042 Paris Cedex 01

  ផ្ញើសំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception”។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំបុត្ររបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  អ្នកក៏អាចទាក់ទងពួកគេតាមទូរសព្ទ +331 44 77 61 05 និងតាមអ៊ីមែលនៅ [email protected]

  តើមានការចំណាយទេ?

  ការដាក់ពាក្យគឺឥតគិតថ្លៃ។

  ប្រសិនបើនីតិវិធីច្បាប់ត្រូវចាប់ផ្តើម អ្នកប្រហែលជាត្រូវជួលមេធាវីនៅបរទេស។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវា អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាស្រ័យលើប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្រសួងនឹងអាចជួយអ្នកក្នុងរឿងនេះ។

  តើវាលឿនទេ?

  ពេលវេលាប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើស្ថានភាព។ វាអាចចំណាយពេលពីច្រើនខែទៅច្រើនឆ្នាំ មុនពេលដែលចំនួនមិនទាន់បានបង់ប្រាក់ត្រូវបានទទួល។

  តើមានអ្វីបន្ទាប់?

  ពេលវេលាដំណើរការពាក្យសុំប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង។ ក្រសួងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីពន្យល់ពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តតាម និងឯកសារដែលត្រូវផ្តល់ជូន។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលមួយខែ អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេតាមទូរសព្ទ ឬអ៊ីមែល ដើម្បីរកមើលថាតើករណីរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដែលគេហៅថា "point-justice" ប្រមូលផ្តុំស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ "Maison de Justice et du Droit (MJD) ","Point d'accès au droit (PAD)" "Relais d'accès au droit (RAD)" "Antenne de justice (AJ)" ឬ "France services (FS)" ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចរកឃើញ "point-justice" នៅជិតអ្នក៖
   • បញ្ជីឈ្មោះនេះនៅអនឡាញ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងលើដីគោក និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកពីអ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយ "point-justice" ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការបែកគ្នា ការលែងលះ និង/ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមាររបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមអ៊ីមែលនៅ [email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាជំនួយផ្លូវច្បាប់ "aide juridictionnelle" ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវី ដែលត្រូវបានណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់ក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះដែលមានរាយឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ត្រូវដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកបានមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការលែងលះ

ប្រសិនបើអតីតដៃគូរបស់អ្នកមិនអនុលោមតាមការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានសម្រេចចិត្តក្នុងការលែងលះរបស់អ្នក…

ត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើមាតាបិតាផ្សេងទៀតមិនគោរពតាមសិទ្ធិធ្វើជាអាណាព្យាបាលការថែទាំកុមារ

ប្រសិនបើឪពុកម្តាយម្នាក់ទៀតមិនគោរពតាមការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារដែលបានបង្កើតឡើងនោះ…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់