Budite upoznati šta da radite ako bivši partner ne uplati novčanu naknadu koju je odredio sudija

Ako ne dobijete novčanu naknadu koju vam je odredio sudija kao deo postupka za razvod braka i/ili dogovora oko starateljstva nad decom, postoje rešenja da primorate supružnika i/ili drugog roditelja da je plati.

Potvrđeno od strane Maître Elodie Ramos na dan 31.01.2024.

U dve situacije sudija može odlučiti o novčanoj naknadi:

Ako vam vaš supružnik i/ili drugi roditelj ne plaća novčanu naknadu koju je odredio sudija ili kada je u pitanju sporazum potpisan sa ovlašćenim pravnim svedokom poznatim kao notar ili „notaire“, postoje rešenja. Oni će prvenstveno zavisiti od zemlje prebivališta osobe koja vam duguje novac, poznata kao „débiteur“.

Débiteur“ u Francuskoj

Ako „débiteur“ živi u Francuskoj, imate nekoliko rešenja za dobijanje neisplaćenih suma.

Ako imate decu, preporučuje se da prođete kroz ubrzani proces koji nude  fondovi porodičnog dodatka, ili „Caisse d’allocations familiales (Caf)“ ili „Mutualité Sociale Agricole (MSA)“.

Koji god proces da odaberete „débiteur“ možete osporiti podnošenjem žalbe. Međutim, i dalje će biti u obavezi da vam isplati iznose koje tražite dok sudija ne donese odluku.

Preporučuje se da angažujete advokata da preduzme ove korake. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste plaćali njegove usluge, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove.

 • Šta je uključeno?

  Možete zatražiti fond porodičnog dodatka kojem pripadate, ili „Caisse d’allocations familiales (Caf)“ ili „Mutualité Sociale Agricole (MSA)“, da biste prikupili neisplaćene sume preko agencije za povraćaj pod nazivom „Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa)“.

  Ovaj postupak, poznat kao „recouvrement“, ili povraćaj, može se koristiti kada uplata ne bude izvršena, kao i za neplaćene iznose koji datiraju najviše dve godine unazad.

  U zavisnosti od vaše situacije, mogu odlučiti da:

  • vam isplate novčanu naknadu poznatu kao dodatak za izdržavanje porodice ili „allocation de soutien familial“, pod određenim uslovima
  • prikupljaju neisplaćene iznose direktno od drugog roditelja svakog meseca. Ovaj postupak se zove „intermédiation

  Da li je brz?

  Da, proces povraćaja ili „recouvrement“ je uopšteno prilično brz i traje oko nekoliko nedelja.

  U nekim slučajevima „Caf“ ili „MSA“ može odlučiti da vam unapred da neisplaćene iznose čak i pre nego što prime uplatu od vašeg „débiteur“.

  Postoje li troškovi?

  Ne, ovaj proces je besplatan.

  Koje korake treba preduzeti?

  Morate da podnesete zahtev direktno u „Caf“ ili „MSA“:

  • Podnesite prijavu putem interneta (samo za „Caf“) ili pošaljite obrazac za prijavu preko pošte. Podatke o kontaktu za Caf i MSA možete pronaći na njihovim veb-lokacijama.
  • Uz prijavu priložite kopiju zvaničnog sudskog dokumenta koji vam dodeljuje novčanu naknadu, poznat kao „contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants“.
  • Ako šaljete poštom, pošaljite pismo preko preporučene pošte sa prijemnicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“. Ovo je jedini način da dobijete potvrdu prijema. Sačuvajte priznanicu kao dokaz

  Šta je sledeće?

  Vreme obrade prijave značajno varira od jednog do drugog odeljenja. Možete da kontaktirate svoj „Caf“ ili „MSA“ ako ne dobijete odgovor nakon mesec dana.

 • Šta je uključeno?

  Postupak poznat kao „paiement direct“ omogućava isplatu novčane naknade direktno od poslodavca ili banke osobe koja vam duguje novac „débiteur“. Ova pravna lica poznata su kao treća strana ili „tiers“.

  Ovu proceduru možete da koristite od prvog dana kašnjenja u plaćanju i za neplaćene iznose koji datiraju do šest meseci unazad.

  Da li je brz?

  Ovaj proces može biti brz ako „tiers“ brzo isplaćuje. U ovom slučaju, neisplaćene iznose možete dobiti za mesec dana.

  Nažalost, isplata može da potraje i do nekoliko meseci u zavisnosti od uključenih „tiers“.

  Postoje li troškovi?

  Da, ali vaš „débiteur“ će morati da pokrije ove troškove. Vi nećete morati ništa da platite.

  Koje korake treba preduzeti?

  Morate pozvati službenika pravosudnog sistema poznatog kao „huissier de justice“. U ovom imeniku možete pronaći nekog ko je u vašoj blizini.

  Moraćete da im obezbedite:

  • službeni sudski dokument kojim vam se dodeljuje novčana naknada
  • potvrdu vašeg bankovnog računa, ili „relevé d’identité bancaire (RIB)
  • dokument u kome ste zabeležili neisplaćene iznose. Moraćete da potvrdite da je ispravan i da ga potpišete. Da biste to uradili, možete upotrebiti izjavu pod zakletvom, na primer. Imajte u vidu: u slučaju pogrešnog obračuna traženih suma, vi, kao podnosilac prijave, možete biti pravno odgovorni

  Huissier“ će od vas tražiti informacije o vašem „débiteur“, kao što su njegovo puno ime i datum rođenja, adresa, poslodavac, pa čak i broj socijalnog osiguranja za državni sistem zdravstvenog osiguranja, poznat kao „numéro de sécurité sociale“. Ako nemate sve ove informacije, mogu kontaktirati relevantne institucije da saznaju ove informacije.

  Šta je sledeće?

  Huissier“ će imati osam dana da pošalje zahtev za direktno plaćanje „tiers“. „Tiers“ će imati osam dana da odgovori na zahtev i naznači da li je u mogućnosti da plati tražene sume.

  Ako može da plati, „tiers“ će uplatiti iznose direktno na vaš bankovni račun. Rok za plaćanje može dramatično da varira od jednog „tiers“ do drugog.

 • Šta je uključeno?

  Postupak „saisie sur compte bancaire“ se sastoji od vraćanja neisplaćenih suma direktno sa vašeg bankovnog računa „débiteur“.

  Postupak „saisie-vente“ sastoji se od zaplene imovine čiji je vlasnik „débiteur“. Imovina će tada biti prodata kako bi vam se isplatile neisplaćene sume.

  Da li je brz?

  Vreme koje vam je potrebno da primite uplatu zavisiće od solventnosti vašeg „débiteur“. Ako iznos koji vam duguje bude zaplenjen pri prvom pokušaju zaplene, trebalo bi da dobijete iznose u roku od tri meseca.

  Nažalost, može potrajati mnogo duže ako „débiteur“ nije solventan.

  Postoje li troškovi?

  Moraćete sami da platite usluge „huissier“, zbog čega se ove procedure generalno ne preporučuju. Takođe ćete morati da ponavljate proceduru „saisie“ svakog meseca ako nije izvršena uplata. Međutim, naknade mogu biti pokrivene ako imate pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“.

  Koje korake treba preduzeti?

  Morate pozvati službenika pravosudnog sistema poznatog kao „huissier de justice“. U ovom imeniku možete pronaći nekog ko je u vašoj blizini.

  Moraćete da im obezbedite:

  • službeni sudski dokument kojim vam se dodeljuje novčana naknada
  • potvrdu vašeg bankovnog računa, ili „relevé d’identité bancaire (RIB)
  • dokument u kome ste zabeležili neisplaćene iznose. Moraćete da potvrdite da je ispravan i da ga potpišete. Da biste to uradili, možete koristiti izjavu pod zakletvom, na primer. Imajte u vidu: u slučaju pogrešnog obračuna traženih suma, vi, kao podnosilac prijave, možete biti pravno odgovorni

  Šta je sledeće?

  Kao deo „saisie sur compte bancaire“, „huissier“ će poslati zahtev za plaćanje, poznat kao „acte de saisie“, direktno banci vašeg „débiteur“.

  • Huissier“ će obavestiti vašeg „débiteur“ u roku od osam dana.
  • Njegov bankovni račun će biti blokiran najviše 15 radnih dana, a za to vreme će banka utvrditi iznose koje je moguće zapleniti i potom deblokirati pristup bankovnim računima

  Kao deo „saisie-vente“, „huissier“ će tražiti od vašeg „débiteur“ da plati dospele iznose tako što će mu poslati dokument kojim se od njega traži da plati, poznat kao nalog za plaćanje ili „commandement de payer“.

  • Imaće osam dana da izvrši isplatu.
  • Ako isplata ne bude izvršena u ovom roku „huissier“ će nastaviti sa zaplenom imovine. Zaplenjena imovina može biti bilo šta od vrednosti, sa izuzetkom robe neophodne za život i rad „débiteur“ i njegove porodice.
 • Šta je uključeno?

  Postupak poznat kao „saisie sur salaire“ uključuje vraćanje neisplaćenih iznosa iz zarade vašeg „débiteur“.

  Da li je brz?

  U proseku, ovaj postupak traje mnogo duže jer:

  • uključuje pravni postupak pred sudijom porodičnog suda, ili „Juge aux affaires familiales
  • rokovi plaćanja značajno variraju u zavisnosti od poslodavca koji je uključen u postupak.

  U proseku je potrebno između 6 i 18 meseci da se povrate neisplaćeni iznosi.

  Postoje li troškovi?

  Da, ali vaš „débiteur“ će morati da pokrije ove troškove. Vi nećete morati ništa da platite.

  Koje korake treba preduzeti?

  Prvo morate da zatražite ovlašćenje od sudije porodičnog suda poznatog kao „Juge aux affaires familiales (JAF)“ preko advokata. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste plaćali njegove usluge, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove.

  Kada dobijete ovlašćenje od strane sudije, morate da angažujete službenika pravosudnog sistema ili „huissier de justice“ koji će zapleniti iznose koji će vam biti isplaćeni direktno iz njiegove plate. U ovom imeniku možete pronaći nekog ko je u vašoj blizini.

  Moraćete da im obezbedite:

  • službeni sudski dokument kojim vam se dodeljuje novčana naknada
  • potvrdu vašeg bankovnog računa, ili „relevé d’identité bancaire (RIB)
  • dokument u kome ste zabeležili neisplaćene iznose. Moraćete da potvrdite da je ispravan i da ga potpišete. Da biste to uradili, možete upotrebiti izjavu pod zakletvom, na primer. Imajte u vidu: u slučaju pogrešnog obračuna traženih iznosa, vi, kao podnosilac prijave, možete biti pravno odgovorni.

  Šta je sledeće?

  Huissier“ će kontaktirati poslodavca vašeg „débiteur“ da sprovede proceduru „saisie sur salaire“ u granicama utvrđenim zakonom.

 • Šta je uključeno?

  Ako ste pokušali bilo koju od prethodnih procedura i one nisu bile uspešne, možete zatražiti od francuskog državnog trezora poznatog kao „Trésor public“ da povrati neisplaćene sume.

  Napomena: ako pokrenete ovaj postupak, poznat kao „recouvrement“ kod „Trésor public“, više nećete moći da preduzmete dalje radnje za vraćanje ovih neplaćenih iznosa. Stoga ga treba koristiti kao poslednje sredstvo.

  Da li je brz?

  Ovaj proces može trajati nekoliko nedelja ili čak meseci u zavisnosti od dužine vremena koje javni sud ima da procesuira vaš slučaj.

  Postoje li troškovi?

  Ne, ovaj proces je besplatan. „Débiteur“ mora da plati takse od 10% uzetih iznosa.

  Koje korake treba preduzeti?

  Morate poslati svoj zahtev poštom javnom tužiocu poznatom kao „procureur de la République“.

  • Podatke o njemu možete pronaći u ovom imeniku tako što ćete uneti svoj poštanski broj i izabrati „tribunal judiciaire“.
  • Pošaljite pismo preko preporučene pošte sa priznanicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“. Ovo je jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

  Vaš predmet mora da sadrži sledeće dokumente:

  • službeni sudski dokument kojim vam se dodeljuje novčana naknada
  • dokument koji dokazuje da jedan od drugih gore navedenih procesa zahteva za isplatu nije bio uspešan
  • sve moguće informacije o vašem „débiteur“: puno ime, adresu, poslodavaca, broj socijalnog osiguranja ili „numéro de sécurité sociale“, banku, spisak imovine i prihoda itd.
  • potpisano pismo za prijavu sa iznosom utvrđene novčane naknade i ukupnim neisplaćenim iznosom.

  Šta je sledeće?

  Procureur de la République“ će sastaviti dokument koji se zove izvršni akt ili „état exécutoire“ koji će poslati relevantnom državnom resoru da izvrši povraćaj.

Débiteur“ u inostranstvu

Ako „débiteur“ živi u inostranstvu, proces koji će slediti zavisće od zemlje u kojoj se nalazi.

U postupku će vas podržati francusko Ministarstvo spoljnih poslova ili francusko Ministarstvo pravde.

Objašnjavamo opšta pravila koja određuju koje će vas podržati, ali možete biti preusmereni u drugu kancelariju u zavisnosti od konkretnih podataka vaše situacije.

 • Pomoć u pripremi slučaja možete dobiti od advokata. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste plaćali njegove usluge, možete da se prijavite za pravnu pomoć ili „aide juridictionnelle“ da biste pokrili troškove.

  Ako je sudija u Francuskoj odredio novčanu naknadu, vaš predmet mora da sadrži:

  • pismo koje objašnjava vašu situaciju: novčanu naknadu koju je odredio sudija i neisplaćene iznose
  • kopiju overenu od strane administrativne kancelarije suda poznate kao „greffe“ koja je odredila novčanu naknadu, na primer, presudu o razvodu
  • originale dokumenata izdatih od strane „greffe“ poznati kao „certificat de non appel“ i „certificat de non pourvoi en cassation“ (potvrda bez žalbe i potvrda o izostanku žalbe u kasaciji)
  • kopiju sudskog poziva i usluga relevantnih presuda overenu od strane službenika pravosudnog sistema poznatog kao „huissier de justice
  • potvrdu vašeg računa u banci ili „relevé d’identité bancaire (RIB)“.

  Ako je novčanu naknadu odredio sudija u inostranstvu, vaša prijava mora da sadrži:

  • pismo koje objašnjava vašu situaciju: novčanu naknadu koju je odredio sudija i neisplaćene iznose
  • originalni dokument sa detaljima o presudi donesenoj u inostranstvu
  • original obaveštenja i uručenje presude, ili bilo koji akt umesto ovoga
  • potvrda nadležnog suda u kojoj se navodi da nema protivljenja bilo kojom vrstom žalbe, uključujući žalbe vrhovnog ili višeg suda
  • potvrdu vašeg računa u banci ili „relevé d’identité bancaire (RIB)“.

  Imajte u vidu: svaki dokument koji nije na francuskom mora da bude propraćen prevodom sudskog tumača poznatog kao ätraducteur assermenté“.

 • Prvo proverite da li je zemlja u kojoj se nalazi vaš „débiteurdržava članica Evropske unije, zemlja potpisnica Njujorške konvencije ili Zemlja potpisnica Haške konvencije.

  Kako da se prijavim?

  Ako se zemlja u kojoj živi vaš „débiteur“ nalazi na jednoj od ovih lista, svoju prijavu (pogledajte listu potrebnih dokumenata iznad) morate poslati francuskom Ministarstvu spoljnih poslova poštom na sledeću adresu:

  Ministère des Affaires étrangères
  Sous-direction de la protection des droits des personnes / Recouvrement des Créances Alimentaires (RCA)
  27 rue de la Convention
  CS 91533
  75732 Paris Cedex 15

  Pošaljite prijavu preko preporučene pošte sa priznanicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“. Ovo je jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

  Ukoliko imate pitanja u vezi sa vašim slučajem, možete se obratiti Ministarstvu putem telefona +331 43 17 90 01.

  Postoje li troškovi?

  Prijava je besplatna.

  Ako je potrebno pokrenuti pravni postupak, možda ćete morati da angažujete advokata u inostranstvu. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste platili usluge, možete zatražiti finansijsku pomoć u zavisnosti od toga koja je zemlja u pitanju. Ministarstvo će moći da vam pomogne u tome.

  Šta je sledeće?

  Ministarstvo će pokušati da izdejstvuje isplatu neisplaćenih iznosa bez odlaska na sud. Ovo se naziva prijateljskim postupkom ili „procédure amiable“.

  Ukoliko ovaj postupak ne bude uspešan, biće pokrenut sudski postupak.

 • Kako da se prijavim?

  Morate poslati svoju prijavu (pogledajte listu potrebnih dokumenata iznad) francuskom Ministarstvu pravde poštom na sledeću adresu:

  Ministère de la Justice
  Bureau de l’Union et du droit international privé (BDIP)
  13 Place Vendôme
  75042 Paris Cedex 01

  Pošaljite pismo preko preporučene pošte sa priznanicom ili „lettre recommandée avec accusé de réception“. Ovo je jedini način da dokažete da je vaše pismo primljeno. Sačuvajte priznanicu kao dokaz.

  Možete ih kontaktirati i telefonom na +331 44 77 61 05 i porukom e-pošte na adresu [email protected].

  Postoje li troškovi?

  Prijava je besplatna.

  Ako je potrebno pokrenuti pravni postupak, možda ćete morati da angažujete advokata u inostranstvu. Ako su vaši resursi previše ograničeni da biste platili usluge, možete zatražiti finansijsku pomoć u zavisnosti od toga koja je zemlja u pitanju. Ministarstvo će moći da vam pomogne u tome.

  Da li je brz?

  Vremenski okviri se značajno razlikuju u zavisnosti od situacije. Može proći nekoliko meseci do nekoliko godina pre nego što neplaćeni iznosi budu primljeni.

  Šta je sledeće?

  Vremena obrade prijave se značajno razlikuju. Ministarstvo će vas kontaktirati kako bi vam objasnilo proceduru koju treba pratiti i dokumente koje treba dostaviti.

  Ako ne dobijete odgovor u roku od mesec dana, možete ih kontaktirati telefonom ili porukom e-pošte da biste saznali kako napreduje vaš slučaj.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centri pod nazivom „point-justice“ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili „France services (FS)“.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)“ je organizacija specijalizovana za međunarodni porodični zakon.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Njihov tim advokata će moći da odgovori na vaša pitanja i da vam pruži savet u vezi sa rastankom, razvodom i/ili starateljstvom nad decom. Ovo je samo informativni servis: ne mogu da vas zastupaju u sudskom postupku, za to ćete morati da kontaktirate advokata.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski.
  • Kontakt: putem e-pošte na adresi [email protected] ili putem telefona na 04 78 03 33 63 od ponedeljka do srede od 9:00 ujutru do 12:00 popodne.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka.

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite.
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Budite upoznati šta da radite ako vaš bivši partner ne poštuje uslove razvoda

Ako se vaš bivši partner ne pridržava podele imovine o kojoj je odlučeno tokom razvoda ili vam ne…

Saznajte šta da radite ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom

Ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom, bez obzira da li deca žive sa…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh