ការលែងលះជាមួយដៃគូរបរទេសរបស់អ្នកត្រូវបានកត់ត្រានៅលើឯកសារអត្រានុកូលដ្ឋានបារាំងរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបានលែងលះគ្នានៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសបារាំង ហើយអ្នកមានសំបុត្រកំណើត និង/ឬសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសបារាំង អ្នកនឹងត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុការលែងលះរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Maître Hansu Yalaz នៅថ្ងៃទី 09/02/2024

ប្រសិនបើអ្នកជាជនជាតិបារាំង និង/ឬប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការនៅប្រទេសបារាំង ចាំបាច់ត្រូវកត់ត្រាការលែងលះនៅលើឯកសារអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍៖

 • សំបុត្រកំណើតរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកកើត ឬមានសញ្ជាតិនៅប្រទេសបារាំង
 • សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកបានរៀបការនៅប្រទេសបារាំង។

នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបារាំង។

កំពុងរៀបចំពាក្យសុំរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

វាអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលបានជំនួយពី មេធាវី ជាជនជាតិបារាំង ដើម្បីចាត់វិធានការទាំងនេះ។

 • ប្រសិនបើអ្នកជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសបារាំង អ្នក មិនត្រូវទាក់ទងទៅ អាជ្ញាធរ នៃ ប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកទេ។

  ជំនួសមកវិញ អ្នកអាចទាក់ទងទៅអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃហៅថា “association” ដែលឯកទេសទៅលើ សិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួន

 • សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមបរទេស និងឯកសារផ្លូវការណាមួយជាភាសាបរទេស ត្រូវតែបកប្រែដោយអ្នកបកប្រែឯកសារច្បាប់ “traducteur asserté” ។

  អ្នកអាចរកបាន៖

  • ដោយការស្វែងរកតាមអនឡាញ
  • ដោយស្នើសុំបញ្ជី “traducteurs assermentés” ពីស្ថានទូតនៃប្រទេសដើមកំណើតរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង
  • ដោយស្នើសុំបញ្ជីជាក់លាក់ “traducteurs assermentés” ពីសាលាឧទ្ធរណ៍ ឬ “cour d’appel” នៃកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

  ការបកប្រែប្រភេទនេះមានតម្លៃជាមធ្យមចន្លោះពី €30 និង €80 ក្នុងមួយទំព័រ។

 • ជំហាននេះអនុវត្តចំពោះអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកមានសំបុត្រកំណើតជាជនជាតិបារាំង ដោយសារតែអ្នកកើត ឬបានសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  ប្រសិនបើជានៅក្នុងករណីនេះ ត្រូវពិនិត្យមើលជាមុនសិនថា អាជ្ញាធរបារាំងបានកត់ត្រាការរៀបការជាមួយជនបរទេសរបស់អ្នក មុនពេលសុំឱ្យពួកគេទទួលស្គាល់ការលែងលះរបស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ៖

  • ទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរដែលមានសំបុត្រកំណើតរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានច្បាប់ចម្លងពេញលេញនៃសំបុត្រកំណើត ឬ “copie intégrale de l’acte de naissance” ហើយពិនិត្យមើលថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកត្រូវបានកត់ត្រានៅទីនោះដែរឬទេ។ អ្នកដែលត្រូវទាក់ទងជាមួយ៖
   • ប្រសិនបើអ្នកកើតនៅប្រទេសបារាំង ទាក់ទងទៅសាលាក្រុងនៃក្រុង ឬទីក្រុងដែលអ្នកបានកើត។
   • ប្រសិនបើអ្នកបានចូលសញ្ជាតិនៅប្រទេសបារាំង ទាក់ទងទៅនាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសបារាំងហៅថា “Service Central d’Etat Civil” ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Nantes ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈអនឡាញនៅក្នុង គេហទំព័រនេះ

  ប្រសិនបើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងសំបុត្រកំណើតរបស់អ្នកទេ អ្នកក៏នឹងត្រូវផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកជាមួយនឹងការបកប្រែវានៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នក។

 • មានគោលការណ៍នៃដំណើការវិនិច្ឆយដោយសេរីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ដែលមានន័យថា ការសម្រេចការលែងលះដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងរដ្ឋសមាជិកមួយនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀត។

  មេធាវីរបស់អ្នកត្រូវតែស្នើសុំតុលាការដែលផ្តល់ការលែងលះរបស់អ្នកនូវឯកសារ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវិញ្ញាបនបត្រសហភាពអឺរ៉ុប ឬ “certificat européen” ។

 • នីតិវិធីនឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែលអ្នកបានលែងលះ ដោយប្រទេសមួយចំនួនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាទ្វេភាគី ឬអន្តរជាតិ។

  ជាដំបូងមេធាវីរបស់អ្នកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលធាតុមួយចំនួន រួមទាំង៖

  • ចៅក្រមបរទេសមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់
  • ច្បាប់បរទេសដែលអនុលោមតាមច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំង
  • ការវិនិច្ឆយមិនត្រូវបានទទួលដោយការក្លែងបន្លំទេ។

  នៅពេលដែលទិដ្ឋភាពទាំងនេះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់៖

  • ប្រសិនបើប្រទេសដែលអ្នកបានធ្វើការលែងលះគឺជាប្រទេស ហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេ អ្នកត្រូវតែស្នើសុំត្រាផ្លូវការដែលហៅថា “apostille” ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារនៃការលែងលះរបស់អ្នក។ យើងសូមណែនាំឱ្យស្វែងរកជំនួយពីមេធាវីនៅក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។
  • ប្រសិនបើប្រទេសដែលអ្នកលែងលះគ្នាមិនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសបារាំងទេ អ្នកត្រូវតែមានឯកសាររបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមានជំនួយពីមេធាវីនៅក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។

របៀបបន្តដំណើរការ

នីតិវិធីសម្រាប់ការលែងលះដែលផ្តល់ដោយចៅក្រមបរទេសដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺអាស្រ័យលើប្រទេសដែលអ្នកបានធ្វើការលែងលះ។

នៅក្នុងករណីខ្លះ អ្នកនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលហៅថា “vérification d’opposabilité” ជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “procureur de la République” ។ នីតិវិធីនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេពិនិត្យមើលថាការលែងលះរបស់អ្នកត្រូវបានអនុលោមតាមច្បាប់នៃច្បាប់អន្តរជាតិឯកជនភាពរបស់ប្រទេសបារាំង ដូច្នេះហើយវាអាចនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

 • អ្នកត្រូវតែស្នើសុំ “vérification d’opposabilité” ប្រសិនបើ៖

  • បើអ្នកបានលែងលះនៅប្រទេសក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុប
  • អ្នកបានលែងលះនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាក
  • ដំណើរការលែងលះត្រូវបានចាប់ផ្តើមមុនថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2001 ហើយអ្នកបានលែងលះគ្នានៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះ៖ អូទ្រីស បែលហ្សិក ហ្វាំងឡង់ អាល្លឺម៉ង់ ក្រិក អៀរឡង់ អ៊ីតាលី លុចសំបួ ហូឡង់ ព័រទុយហ្គាល់ ស៊ុយអែត ឬចក្រភពអង់គ្លេស
  • ដំណើរការលែងលះត្រូវបានចាប់ផ្តើមមុនថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2004 ហើយអ្នកបានលែងលះគ្នានៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះ៖ ស៊ីប ឆែក អេស្តូនី ហុងគ្រី ឡេតូនី លីទុយអានី ម៉ាល់ត៍ ប៉ូឡូញ ស្លូវ៉ាគី ឬស្លូវេនី
  • ដំណើរការលែងលះត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងមុនថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2007 ហើយអ្នកបានលែងលះគ្នានៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី ឬប៊ុលហ្គារី។
 • នៅក្នុងករណីនេះ មេធាវីនៅប្រទេសបារាំងនឹងត្រូវផ្ញើសំណើសុំទទួលស្គាល់ការសម្រេចការលែងលះពីបរទេសដោយផ្ទាល់ទៅកាន់រដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈដែលគេស្គាល់ថាជា “procureur de la République” ។

  procureur de la République” នឹងពិនិត្យមើលថាការលែងលះរបស់អ្នកបានអនុលោមតាមច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំង ពោលគឺវាអនុលោមតាមសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលហៅថា “conforme à l’ordre public” ។

 • នៅក្នុងករណីនេះ អ្នកនឹងត្រូវផ្ញើ “vérification d’opposabilité” ស្នើសុំទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាសាធារណៈ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “procureur de la République” ដែលអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋបាលដែលបានប្រារព្ធ និងកត់ត្រាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ សូមស្វែងរក បញ្ជីឈ្មោះ នេះ ដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស “tribunal judiciaire” ។ ប្រសិនបើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកបានធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេស សូមទាក់ទងទៅកាន់ Nantes “tribunal judiciaire” ។

  សំណើសុំត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារដូចខាងក្រោម៖ 

  • ច្បាប់ចម្លងពេញនៃការសម្រេចការលែងលះ (ច្បាប់ដើម ឬច្បាប់ចម្លងដែលមានការបញ្ជាក់)
  • ភស្តុតាងផ្លូវការនៃសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ ដូចជាវិញ្ញាបនបត្រនៃការមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ វិញ្ញាបនបត្រដែលបង្កើតឡើងដោយមេធាវីរបស់អ្នក ឬអាជ្ញាធរផ្សេងទៀត ទង្វើនៃការលើកលែងទោស ឬទង្វើបរទេសណាមួយដែលនិយាយអំពីការសម្រេច
  • ភស្តុតាងនៃសញ្ជាតិរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ
  • ឯកសារដែលចុះកាលបរិច្ឆេទនៅពេលអ្នកធ្វើសំណើថ្មីៗនេះ ដែលបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា “justificatif de domicile” សម្រាប់អ្នក និងអតីតប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក
  • ច្បាប់ចម្លងពេញលេញនៃសំបុត្រកំណើត និងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក
  • ការបកប្រែឯកសារជាភាសាបរទេសផ្លូវការរបស់អ្នកទាំងអស់ដោយអ្នកបកប្រែឯកសារច្បាប់ហៅថា “traducteur assermenté” (សូមមើលខាងលើ)។
 • ប្រសិនបើរដ្ឋអាជ្ញាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “procureur de la République” ពិចារណាថាការសម្រេចរបស់បរទេសគោរពតាមច្បាប់នៃច្បាប់អន្តរជាតិឯកជនភាពរបស់ប្រទេសបារាំង វានឹងផ្ញើសំបុត្រដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អាជ្ញាធរដែលមានសំបុត្រកំណើត និង/ឬសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក ដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើកំណត់ហេតុលើការលែងលះ ពោលគឺ៖

  • សាលាក្រុង ឬទីក្រុងដែលអ្នកកើត ប្រសិនបើអ្នកកើតនៅប្រទេសបារាំង
  • សាលាក្រុង ឬទីក្រុងដែលអ្នកបានរៀបការ ប្រសិនបើពិធីមង្គលការត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសបារាំង
  • នាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសបារាំងដែលគេហៅថា “Service Central d’Etat Civil” ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Nantes ប្រសិនបើអ្នកបានចូលសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  វាអាចចំណាយពេលច្រើនសប្តាហ៍។ អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅពេលដែលបានធ្វើកំណត់ហេតុលើការលែងលះ។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានដំណឹងអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីពីរខែ អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេដើម្បីរកមើលថាតើករណីរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ “CIDFF” នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។
 • មជ្ឈមណ្ឌលដែលគេហៅថា “ point-justice ” ប្រមូលផ្តុំនូវស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកបាន។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ “Maison de Justice et du Droit (MJD)”, “Point d’accès au droit (PAD)”, "Relais d’accès au droit (RAD)”, “Antenne de justice (AJ)” ឬ “France services (FS)” ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចស្វែងរក “point-justice” ដែលនៅជិតអ្នក៖
   • នៅលើ បញ្ជីឈ្មោះ អនឡាញនេះ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងដីគោក និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយនឹង “point-justice” ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការបែកគ្នា ការលែងលះ និង/ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "aide juridictionnelle"។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីដែលអ្នក​​​ជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តណែនាំ​ឱ្យ​ទេនោះ អ្នកអាចស្វែងរកមេធាវីម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះ ដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការទទួលស្គាល់ការលែងលះរបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងប្រទេសផ្សេង

នីតិវិធីដើម្បីទទួលបានការលែងលះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅប្រទេសបារាំង…

ការយល់ដឹងពីប្រទេសដែលត្រូវដាក់ពាក្យលែងលះ

អាស្រ័យលើសញ្ជាតិរបស់អ្នក សញ្ជាតិរបស់ដៃគូរបស់អ្នក ប្រទេសដែលអ្នកបានរៀបការ…

ការលែងលះនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ីវិលរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់