Zarejestrowanie rozwodu przeprowadzonego za granicą we francuskich dokumentach dotyczących stanu cywilnego

Jeżeli rozwiodłaś się w kraju innym niż Francja a posiadasz akt urodzenia lub akt małżeństwa we Francji, musisz zarejestrować swój rozwód we Francji.

Sprawdzone przez Maître Hansu Yalaz dn. 09.02.2024.

Jeżeli jesteś obywatelką Francji lub jeśli zawarłaś małżeństwo we Francji, musisz zarejestrować rozwód w dokumentach dotyczących stanu cywilnego, tj. w:

 • akcie urodzenia, jeżeli urodziłaś się lub zostałaś naturalizowana we Francji;
 • akcie małżeństwa, jeżeli zawarłaś małżeństwo we Francji.

Pozwoli to na aktualizację Twojego stanu cywilnego we francuskich urzędach.

Staranne przygotowanie wniosku

Przy podjęciu tych kroków przydatna może być pomoc francuskiego prawnika.

 • Jeżeli jesteś uchodźczynią polityczną we Francji, nie wolno Ci kontaktować się z władzami Twojego kraju ojczystego.

  W zamian możesz skontaktować się z organizacją oferującą bezpłatne usługi, zwaną „association”, specjalizującą się w prawach osób uchodźczych.

 • Decyzja sędziego z zagranicy oraz wszelkie inne oficjalne dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego „traducteur assermenté”.

  Tłumacza można znaleźć:

  • przez wyszukiwanie online;
  • prosząc o wykaz „traducteurs assermentés” z ambasady Twojego kraju pochodzenia we Francji;
  • prosząc o wykaz zaprzysiężonych „traducteurs assermentés” w sądzie odwoławczym, czyli „cour d’appel”, właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

  Ten rodzaj tłumaczenia kosztuje średnio od 30 € do 80 € za stronę.

 • Ten krok dotyczy tylko osób, które posiadają francuski akt urodzenia, ponieważ urodziły się lub zostały naturalizowane we Francji.

  W takim przypadku najpierw sprawdź, czy francuskie władze zarejestrowały Twoje małżeństwo zawarte za granicą, zanim zwrócisz się z wnioskiem o uznanie rozwodu. W tym celu należy:

  • Skontaktować się z urzędem, który posiada Twój akt urodzenia, aby otrzymać jego pełny odpis, czyli „copie intégrale de l’acte de naissance”, oraz sprawdzić, czy Twoje małżeństwo zostało tam zarejestrowane. Z kim się kontaktować:
   • jeżeli urodziłaś się we Francji – z urzędem miejskim (ratuszem) w mieście, w którym się urodziłaś;
   • jeżeli zostałaś naturalizowana we Francji – ze specjalnym departamentem francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o nazwie „Service Central d’Etat Civil”, z siedzibą w Nantes. Możesz złożyć wniosek online na tej stronie internetowej.

  Jeżeli Twoje małżeństwo nie zostało zarejestrowane w akcie urodzenia, musisz również dostarczyć kopię aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem do swoich akt.

 • W Unii Europejskiej obowiązuje zasada swobodnego przepływu orzeczeń i wyroków, co oznacza, że orzeczenie rozwodowe wydane w jednym państwie członkowskim zostanie uznane przez pozostałe państwa członkowskie.

  Prawnik musi zwrócić się do sądu, który orzekł rozwód, o wydanie dokumentu zwanego europejskim certyfikatem, czyli „certificat européen”.

 • Procedura będzie zależeć od kraju, w którym przeprowadzono rozwód, przy czym niektóre kraje podpisały konwencje dwustronne lub międzynarodowe.

  Twój prawnik będzie musiał najpierw sprawdzić pewne elementy, w tym:

  • czy sędzia zagraniczny był kompetentny,
  • czy prawo obce jest zgodne z prawem francuskim,
  • czy orzeczenie nie zostało uzyskane w sposób nieuczciwy.

  Po sprawdzeniu tych aspektów:

  • Jeżeli kraj, w którym przeprowadzono rozwód, jest sygnatariuszem konwencji haskiej, musisz poprosić o oficjalną pieczęć o nazwie „apostille”, aby uwierzytelnić dokumenty rozwodowe. Zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika w danym kraju.
  • Jeżeli kraj, w którym przeprowadzono rozwód, nie podpisał umowy z Francją, musisz uzyskać uwierzytelnienie dokumentów z pomocą prawnika w danym kraju.

Procedura

Procedura zarejestrowania we Francji rozwodu orzeczonego przez sędziego za granicą zależy od kraju, w którym przeprowadzono rozwód.

W niektórych przypadkach konieczne jest wszczęcie procedury weryfikacji o nazwie „vérification d’opposabilité” dokonywanej przez prokuratora publicznego, czyli „procureur de la République”. Procedura ta pozwoli sprawdzić, czy rozwód jest zgodny z przepisami francuskiego prawa prywatnego międzynarodowego i czy w związku z tym można go uznać we Francji.

 • Należy złożyć wniosek o przeprowadzenie „vérification d’opposabilité”, jeśli:

  • rozwód przeprowadzono w kraju spoza Unii Europejskiej;
  • rozwód przeprowadzono w Danii;
  • postępowanie rozwodowe rozpoczęto przed 1 marca 2001 r. i przeprowadzono w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwecja lub Wielka Brytania;
  • postępowanie rozwodowe rozpoczęto przed sobota, 1 maja 2004 r. i przeprowadzono w jednym z następujących krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja lub Słowenia;
  • postępowanie rozwodowe rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r. i przeprowadzono w Rumunii lub Bułgarii.
 • W takim przypadku prawnik we Francji będzie musiał wysłać wniosek o uznanie decyzji rozwodowej wydanej za granicą bezpośrednio do prokuratora publicznego, tj. „procureur de la République”.

  Procureur de la République” sprawdzi, czy rozwód spełnia wymogi prawa francuskiego, tj. czy jest zgodny z porządkiem publicznym, czyli „conforme à l’ordre public”.

 • W takim przypadku musisz przesłać wniosek o przeprowadzenie „vérification d’opposabilité” do odpowiedniego prokuratora publicznego, tj. „procureur de la République”, zależnie od organu administracyjnego, który przeprowadził i zarejestrował Twoje małżeństwo we Francji. Aby znaleźć dane do kontaktu, przeszukaj ten katalog, wprowadzając swój kod pocztowy i wybierając „tribunal judiciaire”. Jeżeli ślub odbył się za granicą, należy skontaktować się z „tribunal judiciaire” w Nantes.

  Wniosek musi zawierać następujące dokumenty: 

  • kompletny egzemplarz decyzji rozwodowej (oryginał lub kopia poświadczona);
  • oficjalny dowód ostateczności decyzji, np. zaświadczenie o niewniesieniu odwołania, zaświadczenie sporządzone przez prawnika lub inny organ, akt zwolnienia ze zobowiązań lub jakikolwiek inny zagraniczny akt wymieniający tę decyzję;
  • dowód narodowości osób, których dotyczy sprawa;
  • dokument z dnia złożenia wniosku, który potwierdza miejsce zamieszkania, zwany „justificatif de domicile”, w odniesieniu do Ciebie i byłego małżonka;
  • pełny odpis aktu urodzenia i aktu małżeństwa;
  • tłumaczenie wszystkich oficjalnych dokumentów w języku obcym przez tłumacza przysięgłego zwanego „traducteur assermenté” (patrz wyżej).
 • Jeżeli prokurator publiczny, tj. „procureur de la République”, uzna, że decyzja wydana za granicą jest zgodna z przepisami francuskiego prawa prywatnego międzynarodowego, wyśle pismo bezpośrednio do organów, które posiadają Twoje akty urodzenia lub małżeństwa, aby mogły zarejestrować rozwód, tj.:

  • do urzędu miejskiego (ratusza) miasta, w którym się urodziłaś, jeśli urodziłaś się we Francji;
  • do urzędu miejskiego (ratusza) miasta, w którym zawarłaś małżeństwo, jeśli małżeństwo zostało zawarte we Francji;
  • do specjalnego departamentu francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o nazwie „Service Central d’Etat Civil”, z siedzibą w Nantes, jeśli zostałaś naturalizowana we Francji.

  Może to potrwać kilka tygodni. Po zarejestrowaniu rozwodu zostaniesz o tym poinformowana przez właściwy organ.

  Jeżeli nie otrzymasz żadnej informacji po dwóch miesiącach, skontaktuj się z prokuratorem, do którego skierowałaś swój wniosek, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak toczy się Twoja sprawa.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela wszystkim, zwłaszcza kobietom, pomocy w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą Ci pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CiDFF” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.
 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje, które udzielają porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagają w przejściu przez procedury administracyjne.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” czy „France services (FS)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym katalogu online;
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Po podaniu swojego kodu pocztowego otrzymasz dane kontaktowe „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” to organizacja specjalizująca się w międzynarodowym prawie rodzinnym.

  • Jej usługi są świadczone bezpłatnie.
  • Zespół prawników będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić Ci porad dotyczących separacji, rozwodu lub kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Jest to wyłącznie usługa informacyjna: pracownicy organizacji nie mogą reprezentować Cię w postępowaniu prawnym; w tym celu musisz skontaktować się z prawnikiem.
  • Dostępność w językach: francuski, angielski.
  • Kontakt: e-mailem na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 04 78 03 33 63 od poniedziałku do środy w godz. 9:00-12:00.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw w okresie przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które będziesz musiała uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli ani specjalista, ani osoba zaufana nie polecili Ci żadnego prawnika, możesz go znaleźć w tym katalogu zawierającym wykaz wszystkich prawników we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uzyskanie uznania francuskiego rozwodu w innym kraju

Procedura uznania za granicą rozwodu przyznanego we Francji różni się w zależności od kraju. Każdy…

W którym kraju ubiegać się o rozwód

W zależności od Twojej narodowości, narodowości partnera, kraju, w którym zawarliście małżeństwo,…

Rozwód we Francji

Jeżeli chcesz zakończyć małżeństwo cywilne we Francji, możesz wybrać jeden z kilku rodzajów procedur…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry