Razvod u Francuskoj

Ako želite da okončate svoj građanski brak u Francuskoj, možete birati između nekoliko vrsta postupka razvoda. Neophodno je da se unapred dobro pripremite i da imate pomoć advokata specijalizovanog za međunarodno privatno pravo ako je druga zemlja uključena kao osnov vaše bračne situacije.

Potvrđeno od strane Maître Hansu Yalaz na dan 09.02.2024.

Pre pokretanja postupka razvoda u Francuskoj

Pre nego što započnete razvod u Francuskoj, važno je da znate da raspolažete različitim opcijama i da pokušate da pronađete onu koja će vam biti najpovoljnija.

 • Ako trenutno živite u Francuskoj i želite da se razvedete, preporučujemo da prvo proverite da li bi bilo moguće da se razvedete u drugoj zemlji; na primer, vašoj matičnoj državi, i da li bi to bilo korisnije za vas. 

  Moraćete brzo da reagujete, jer ako ste u mogućnosti da se razvedete u više zemalja, razvod će se obično odvijati u zemlji u kojoj je zahtev prvi put podnet.

 • Ako ste uključeni u postupak razvoda u Francuskoj, evo nekoliko stvari koje treba imati na umu:

  • Postoje dve vrste postupaka razvoda, sporazumni postupci i sporni postupci: 
   • Sporni postupci razvoda mogu biti posebno dugi, traumatični, složeni, skupi i ponekad traju mnogo godina.
   • Sporazumni razvod je mnogo brži i košta manje, ali zahteva od supružnika da se dogovore o svim uslovima i odredbama razvoda. 
  • Nažalost, sadašnji pravni sistem u Francuskoj je posebno ranjiv na zloupotrebe nakon rastave. Nisu sve sudije u Francuskoj još uvek svesne, niti su obučane da identifikuju tipično ponašanje nasilnika i strategije koje koriste da manipulišu sistemom.
  • Neophodno je da se dobro pripremite unapred, ako je moguće pre nego što napustite svog supružnika dok još uvek imate pristup finansijskim dokumentima. Na vama je da pružite dokaz o prihodima i imovini vašeg supružnika. Sudija neće biti u mogućnosti da istraži i da dođe do informacija o njegovim finansijskim sredstvima.

Stručnjaci i institucije uključene u postupak razvoda

Po pitanju postupaka razvoda u Francuskoj, susrešćete se sa sledećim stručnjacima i institucijama.

 • U Francuskoj, bez obzira na odabranu vrstu postupka razvoda, svaki supružnik mora angažovati advokata. Njihova uloga je da savetuju svog klijenta tokom postupka, da komuniciraju sa drugim advokatom i da preduzmu pravne radnje.

  Supružnici ne smeju da odaberu istog advokata, niti njihovi advokati mogu da budu u istoj advokatskoj kancelariji: njihove adrese moraju biti različite.

 • Huissier de justice“ može biti pozvan da interveniše na zahtev vašeg advokata iz različitih razloga, na primer: 

  • da napravi popis vaše imovine 
  • da bi dao zvanična obaveštenja strankama tokom postupka razvoda, odnosno uručio pravne dokumente protivnoj strani
  • ako je potrebno, da sprovede mere koje je odredio sudija; na primer, u slučaju neplaćanja novčane naknade supružnika poznatog kao „pension alimentaire“.
 • Ako ste u postupku sporazumnog razvoda i/ili imate imovinu koju delite, notar ili „notaire“ će biti uključen u postupak razvoda.

 • Juge aux affaires familiales“ je sudija koji se bavi svim pitanjima koja se odnose na porodično pravo. 

  Njihovo sedište je u sudu poznatom kao „tribunal judiciaire“.

 • Sa izuzetkom posebne vrste sporazumnog razvoda, poznatog kao razvod uz obostrani pristanak uz saglasnost advokata ili „divorce par consentement mutuel par acte d’avocat“, svi postupci razvoda moraju biti pokrenuti preko advokata pred „tribunal judiciaire“.

  Zahtev za razvod treba podneti: 

  • pred „tribunal judiciaire“ u trenutnom mestu porodičnog prebivališta
  • ili, ako su supružnici razdvojeni i imaju maloletnu decu, pred „tribunal judiciaire“ u mestu stalnog prebivališta roditelja koji ima primarno starateljstvo nad decom
  • ili, ako su supružnici razdvojeni i nemaju maloletnu decu, pred „tribunal judiciaire“ u mestu stalnog prebivališta supružnika koji nije pokrenuo postupak razvoda braka.

  U slučaju sporazumnog razvoda braka pred sudijom, nadležan može biti sud u kome jedan od supružnika ima prebivalište.

 • Apelacioni sud ili „cour d’appel“ može se pozvati ako se jedan od supružnika ne slaže sa odlukom koju je doneo sudija. On može osporiti odluku pokretanjem postupka koji se zove žalba ili „appel“. To se obavlja preko njegovog advokata. 

  Slučaj će zatim biti suđen po drugi put, ovaj put od strane „cour d’appel“, koji će proveriti da nije bilo greške u primeni prava pre nego što potvrdi ili izmeni odluku „juge aux affaires familiales“.

 • Associations“ vam mogu dati besplatan pravni savet ako želite da proverite određene informacije pre ili tokom postupka razvoda.

Troškovi razvoda u Francuskoj

Postupci razvoda obično uključuju sledeće troškove:

 • Naknade za advokata ili „honoraires“. To su uglavnom najveći troškovi. Oni mogu iznositi nekoliko hiljada evra. Na ovoj stranici ćete pronaći savete o tome šta treba da uzmete u obzir kada angažujete advokata, uključujući njegove naknade.
 • Usluge „huissier de justice“, koje obično koštaju nekoliko stotina evra svaki put kada se uputi zahtev.
 • Usluge „notaire“, čije stope zavise, između ostalog, od imovine koja se deli. Oni se uglavnom podjednako dele između dva supružnika.
 • Porez poznat kao prava na deljenje ili „droit de partage“ u vreme podele imovine, koji iznosi 1,1% vrednosti imovine.
 • Ako osporite odluku sudije podnošenjem žalbe ili „appel“, obično morate da platite dodatni trošak od 225 evra. 

Ako su vaši resursi ograničeni, možete tražiti da se pokriju neki ili svi od ovih troškova, tražeći finansijsku pomoć poznatu kao pravna pomoć ili „aide juridictionnelle“. Konkretno, možda će moći da pokrije troškove vašeg advokata, troškove „huissier de justice“ i druge troškove vezane za pravne postupke.

Moguća rešenja za razvode za supružnike u slučaju pune saglasnosti

Postoje dve vrste sporazumnih postupaka za razvod braka. Ovi postupci su mnogo brži od spornih. 

Da bi pokrenuli sporazumni postupak razvoda, supružnici moraju u potpunosti da se slože o principu razvoda i svim njegovim uslovima, koji posebno uključuju: 

 • podelu imovine i dugova poznatu kao poravnanje bračnog načina života „liquidation du régime matrimonial
 • iznos novčane naknade koji jedan od supružnika plaća drugom supružniku, poznat kao dodatak za izdržavanje porodice ili „pension alimentaire“, bilo da mu se pomogne do donošenja presude o razvodu ili da doprinose troškovima vezanim za decu na duži rok
 • sumu novca koju bi jedan supružnik platio na kraju razvoda drugom supružniku ako bi razvod stvorio značajne disparitete u finansijskim sredstvima među njima, poznatu kao isplata kompenzacije ili „prestation compensatoire
 • dogovore oko starateljsta nad decom, poznate kao „modalités d’exercice de l’autorité parentale“.
 • Ovaj postupak je obično najbrži. Sudija ne mora biti uključen, osim ako neko od dece supružnika ne zahteva saslušanje kod sudije.

  Prvo, važno je obezbediti da ovaj razvod bude međunarodno priznat

  Ovu proceduru ne priznaju mnoge zemlje, uključujući i zemlje unutar Evropske unije.

  Ako vam je potrebno da vaš razvod u Francuskoj bude priznat u drugoj zemlji, na primer u vašoj zemlji porekla:

  • zatražite od svog advokata da proveri da li je „divorce par consentement mutuel par acte d’avocat“ priznat tamo
  • ako to nije slučaj, onda morate poslati zahtev pod nazivom „requête“ sudiji porodičnog suda poznatom kao „juge aux affaires familiales“ kako bi on mogao da vam odobri razvod braka.

  Kako to funkcioniše

  Procedura je sledeća:

  1. Svaki supružnik angažuje drugog advokata. 
  2. Advokati zajedno sastavljaju sporazum poznat kao „convention“ koji detaljno opisuje uslove razvoda o kojima su se supružnici dogovorili.
  3. Ako imate zajedničku imovinu, advokati angažuju pravnog stručnjaka zvanog notar ili „notaire“ da sastavi dokument koji se zove izjava o poravnanju ili „état liquidatif“ sa navedenom i procenjenom eventualnom imovinom. Advokati zatim rezimiraju „état liquidatif“ u „convention“ o razvodu.
  4. Kada se „convention“ završi, svaki advokat je šalje svom klijentu preko preporučene pošte sa dokazom o prijemu poznatom kao „lettre recommandée avec accusé de réception“. Ovo pismo je potrebno dostaviti lično svakom supružniku. On zatim imaju 15 dana za razmišljanje.
  5. Kada ovo vreme istekne, supružnici i advokati zajedno potpisuju „conventions“. Ovaj ugovor se potpisuje direktno sa „notaire“ ako postoji imovina koja se deli. U suprotnom, advokati šalju „convention“ poštom za „notaire“ da je evidentira.
  6. Notar daje supružnicima dokument kojim se potvrđuje razvod, poznat kao potvrda za „attestation de divorce“. Razvod stupa na snagu tog datuma.
  7. Svaki advokat upisuje podatke o razvodu u dokumenta o građanskom statusu svog klijenta. 

  Vreme trajanja postupka

  Ovi postupci su najbrži i mogu trajati između 15 dana i nekoliko meseci, u zavisnosti od složenosti razvoda.

 • Ako se vi i vaš supružnik dogovorite oko svih bitnih pitanja za razvod, ali „divorce par consentement mutuel par acte avocat“ nije opcija za vas; na primer, ako nije priznat u zemlji u kojoj morate da ga priznate, moraćete da pokrenete postupak pod nazivom „requête“ pred sudijom porodičnog suda poznat kao „juge aux affaires familiales (JAF)“.

  Kako to funkcioniše

  Moraćete da sledite istu proceduru kao kod „divorce par consentement mutuel par acte avocat“ da biste dobili „convention“ o razvodu. 

  Zatim će vaš advokat poslati „convention“ praćen sa „état liquidatif“ sudiji „juge aux affaires familiales“ i zatražiti od njega da ih potpiše. Ovo je postupak poznat kao „requête“. Ovo možete uraditi na dva načina:

  • Kao zajednička prijava od strane oba supružnika, poznata kao „requête conjointe“. U ovom slučaju, dokument moraju sastaviti oba advokata i potpisati ga oba supružnika. 
  • Kao prijavu koju je podneo samo jedan od supružnika. Ovo treba da se uradi preko advokata, a zatim prijavu treba da prihvati i potpiše drugi supružnik. 

  Sudija tada može potvrditi vaš sporazum i odobriti vaš razvod. Postupak je obično brz, bez potrebe da idete na sud radi svedočenja.  

  Vreme trajanja postupka

  Pored vremena predviđenog za sastavljanje „convention“ o razvodu, obično je potrebno da prođe dva do šest meseci kako bi se dobila potvrda sudije u zavisnosti od lokacije uključenog suda.

Moguća rešenja za razvode za supružnike koji se ne slažu

Moraćete da pokrenete sporni postupak za razvod ako se vi i vaš supružnik ne složite oko principa razvoda i/ili njegovih uslova, koji mogu uključivati:

U Francuskoj postoje tri vrste spornih postupaka za razvod braka, a svi se vode pred sudijom porodičnog suda, poznatim kao „juge aux affaires familiales (JAF)“.

 • Postupak razvoda poznat kao razvod koji je prihvaćen ili „divorce accepté“ može se koristiti ako se oba supružnika slažu oko principa razvoda, ali se ne slažu oko njegovih uslova.

  Pre nego što pokrenete postupak razvoda kod sudije, morate da potpišete dokument koji se zove izjava o prihvatanju ili „procès-verbal d’acceptation“ u kojem se navodi da ste oboje saglasni sa principom razvoda.

 • Postupak razvoda poznat kao razvod zbog krivice ili „divorce pour faute“ može se koristiti u slučaju ozbiljnog nedoličnog ponašanja jednog od supružnika; na primer, u slučajevima porodičnog nasilja ili preljube. 

  Ne treba vam saglasnost supružnika da biste podneli zahtev za ovaj razvod.

  Koje krivice se mogu uzeti u obzir?

  • Krivica mora biti dovoljno ozbiljna da onemogući nastavak zajedničkog života. Vaš advokat može da vas posavetuje o šansama da dobijete ovaj razvod. 
  • Morate biti u mogućnosti da dokažete krivicu, na primer, izjavama svedoka, lekarskim uverenjem ili čak žalbom. 

  Koje su posledice ovakvog razvoda?

  • Ako sudija potvrdi krivicu, vašem supružniku može biti naloženo da vam isplati odštetu. Uopšteno, suma koju zahteva sudija iznosi nekoliko hiljada evra.
  • Morate biti svesni da pravne argumentacije u ovoj vrsti razvoda mogu biti posebno oštre. Moraćete da se pripremite za ovo sa svojim advokatom.
  • Ako sudija smatra da nije bilo krivice, može odlučiti da uopšte ne odobri razvod. Zbog toga preporučujemo da se u isto vreme podnese zahtev za drugu vrstu razvoda koji je poznat kao razvod radi konačne izmene bračnog odnosa ili „divorce pour altération définitive du lien conjugal“. Na ovaj način postupak razvoda neće morati ponovo da se pokrene od samog početka ukoliko se sudija ne složi da je supružnik kriv. Sudija će prvo ispitati zahtev za „divorce pour faute“ i, u slučaju odbijanja, ponovo će ispitati drugi zahtev.
 • Postupak razvoda poznat kao razvod radi definitivne promene bračnog odnosa ili „divorce pour altération définitive du lien conjugal“ može se koristiti ako ste u mogućnosti da dokažete da niste živeli sa svojim supružnikom najmanje godinu dana. 

  Ne treba vam saglasnost supružnika da biste podneli zahtev za ovaj razvod.

  Šta učiniti u slučaju nedavnog razdvajanja

  Ako niste živeli zajedno manje od godinu dana, još uvek možete pokrenuti ovu proceduru da biste započeli proces. 

  Sudija će onda odložiti predmet dok ne budete mogli da dokažete ovih 12 meseci razdvojenosti. 

  Kako dokazati 12 meseci razdvojenosti

  Dokumenti koji mogu poslužiti kao dokaz o 12 meseci razdvojenosti su dokumenti koji mogu dokazati vaše mesto stanovanja, kao što su računi za stanarinu ili računi za struju ili gas na vaše ime.

Sporni postupci razvoda, korak po korak

Nažalost, biće vam potrebno strpljenje, jer ovi postupci u Francuskoj mogu trajati izuzetno dugo, ponekad i godinama.

 • Veoma je teško precizno odrediti koliko dugo će trajati sporni postupak razvoda u Francuskoj. Uopšteno, za njega je potrebno nekoliko godina, a do deset godina ako se žalba uloži od strane jednog od supružnika svaki put kada se donese sudska odluka.

  Koji su minimalni vremenski periodi koje treba uzeti u obzir?

  • Za početak, dva do tri meseca između zvanične prijave za razvod pod nazivom „assignation en divorce“ i prvog saslušanja kod sudije pod nazivom „audience d’orientation“.
  • Zatim najmanje šest meseci pismenih argumentacija, nazvanih „conclusions“ između supružnika, donetih preko njihovih advokata. Ove argumentacije ponekad traju i po nekoliko godina kod najkonfliktnijih slučajeva.
  • Istovremeno, šest meseci za izradu izveštaja notara ili „notaire“ o celokupnoj zajedničkoj imovini i dugovima supružnika.
  • Kada sudija okonča argumentacije ili „conclusions“, biće potrebno da prođe tri do šest meseci pre završnog ročišta pod nazivom „audience de plaidoirie“.
  • Mesec dana između „audience de plaidoirie“ i donošenja presude za razvod. 
  • Konačno, kada je razvod odobren, ponekad je potrebno pokrenuti nove zakonske procedure za finalizaciju podele imovine, što obično traje između jedne i dve i po godine.

  Šta ako jedan od supružnika ospori odluku sudije?

  Svaki put kada sudija donese odluku, svaki supružnik ima mogućnost da uloži žalbu ili „appel“ apelacionm sudu ili „cour d’appel“. Kao opšte pravilo, imaju rok od mesec dana da podnesu „appel“ ili dva meseca ako borave u inostranstvu.

  Nažalost, ovo može značajno usporiti postupak jer:

  • postupak pred „cour d’appel“ bično traje između jedne i dve godine
  • svaka „appel“ pauzira postupak razvoda dok sudija „cour d’appel“ ne donese odluku.
 • Neophodno je da se dobro pripremite unapred, ako je moguće pre nego što napustite svog supružnika, dok još uvek imate pristup dokumentima.

  Ispod su vrste dokumenata koje treba sastaviti:

  • Vaša identifikaciona dokumenta i identifikaciona dokumenta dece: lična karta, pasoš itd.
  • Vaša imigraciona dokumenta: vaša boravišna dozvola za Francusku ili „titre de séjour“, prijem vašeg zahteva za boravišnu dozvolu ili „récépissé“, ili „attestation de demande d’asile“ ili potvrda zahteva za azil.
  • Knjiga evidencija sa podacima o sastavu vaše porodice, poznata kao „livret de famille“, ako je imate.
  • Kopije izvoda o građanskom braku i izvoda iz matične knjige rođenih sa datumom u poslednja tri meseca za francuski sertifikat i manje od šest meseci za inostrani sertifikat. Imajte na umu da se u nekim zemljama originalni izvod iz matične knjige rođenih izdaje samo jednom. Ako je to vaš slučaj, ne zaboravite da to razjasnite svom advokatu kako bi mogao da obezbedi da vam ga vrati na kraju postupka. 
  • Vaša kartica zdravstvenog osiguranja ili „carte vitale“.
  • Dokumenti administrativnog organa odgovornog za isplatu finansijske pomoći porodicama u Francuskoj, poznat kao „Caisse d’allocations familiales (Caf)“.
  • Fotografije dokumenata vašeg supružnika: poreska obaveštenja, isplatni listići, izvodi računa, ugovori o radu itd.
  • Dokaz o drugim neprijavljenim izvorima prihoda: fotografije gotovine, sveske, kupovine itd.
  • Dokaz o sredstvima i imovini supružnika ili o sredstvima i imovini koju delite sa njim: nekretnine, investicije itd.
  • Dokumenti koji se odnose na decu: školske aktivnosti, vannastavne aktivnosti, troškovi menze, troškovi lečenja itd.
  • Sve što bi moglo da dokaže bilo kakvo nasilje u porodici koje ste doživeli.
 • Bez obzira na izabrani postupak razvoda, moraćete da angažujete advokata, vodeći računa da to nije isti advokat kog je izabrao vaš suprug kao i da ne pripadaju istoj advokatskoj kancelariji.

  Ako je druga zemlja uključena kao osnov vaše bračne situacije, preporučuje se da advokat bude specijalizovan za međunarodno privatno pravo.

 • Pravila koja se primenjuju za podelu imovine u slučaju razvoda nazivaju se režimom imovinskih odnosa supružnika ili „régime matrimonial“. 

  Sudija u Francuskoj može primeniti francuski ili inostrani „régime matrimonial“ u zavisnosti od vaše situacije.

  Kako da znam koji je moj „régime matrimonial“?

  Ako ste potpisali bračni ugovor, ovo obično navodi izabrani „régime matrimonial“. 

  Međutim, u nekim slučajevima, vaš prvobitni „régime matrimonial“ može da se promeni; na primer, ako ste promenili svoje uobičajeno mesto boravka pre više od deset godina. 

  Ovo može zavisiti od mnogih kriterijuma, na primer: 

  • zemlje u kojoj ste se venčali
  • zemlje vašeg prvog zajedničkog boravka sa supružnikom
  • zemlje vašeg trenutnog stalnog prebivališta. 

  Ova pravila se razlikuju u zavisnosti od zemlje koja u pitanju: 

  • Neke zemlje su potpisale bilateralne sporazume sa Francuskom ili Hašku konvenciju. Spisak ovih zemalja možete naći na ovoj veb-lokaciji.
  • Između zemalja u Evropskoj uniji trenutno se primenjuje Uredba Brisel II bis, koja će biti zamenjena Uredbom Brisel II ter od 1. avgusta 2022. godine. 

  Vaš advokat će vam pomoći da razumete pravila koja se primenjuju u vašoj situaciji. 

  Ako je vaš režim imovinskih odnosa supružnika ili „régime matrimonial“ francuski 

  Ako je to slučaj, proces će uobičajeno biti jednostavniji. 

  Postoji nekoliko tipova „régimes matrimoniaux“ u Francuskoj. 

  Ako niste potpisali bračni ugovor, režim imovinskih odnosa supružnika koji se primenjuje je režim zajedničke imovine koji se svodi na imovinu stečenu u braku ili „régime de la communauté légale“, takođe poznat kao „communauté réduite aux acquêts“:

  • pokretna ili nepokretna imovina u posedu pre braka ostaje lična svojina svakog supružnika
  • prihodi i imovina stečeni tokom braka smatraju se zajedničkom imovinom.

  U ovom slučaju, u slučaju razvoda, zajednička imovina se uglavnom deli na dva jednaka dela.

  Ako je vaš „régime matrimonial“ inostran 

  Ako se primenjuje inostrani „régime matrimonial“, vaš advokat će morati da pokaže sudiji u Francuskoj kako da ga primeni na podelu vaše imovine.

  On mora pružiti dokaz o „régime matrimonial“; na primer, pribavljanjem dokumenta od advokata iz te zemlje, kao što su:

  • zvanični dokument koji se zove „affidavit
  • zvanično pismo.

  Vaš advokat će možda moći da vam pomogne da odredite informacije koje ovaj dokument mora da sadrži. Ovo može uključivati, na primer:

  • ako je francuski „régime matrimonial“ ekvivalent inostranom režimu imovinskih odnosa supružnika ili „régime étranger
  • pravila za podelu imovine
  • kvantifikovanu procenu podele vaše imovine ako bi se razvod obavio pred sudovima ove zemlje.
 • Postupak razvoda zvanično počinje kada vaš advokat ili advokat supružnika pošalje zvanični zahtev za razvod porodičnom sudiji ili „juge aux affaires familiales“. Ovo je poznato kao podnošenje zahteva za razvod ili „assignation en divorce“. 

  Obaveštenje sudiji o „assignation en divorce“

  Obaveštavanjem „juge aux affaires familiales“ o „assignation“, advokat može izabrati da od njih zahteva, ako smatra da je to potrebno: 

  • Imenovanje sudskog veštaka koji se zove notar „notaire“, da pripremi podelu imovine supružnika.
  • Saslušanje kod sudije poznato kao „audience d’orientation et sur mesures provisoires“. Ovo ročište omogućava sudiji da odredi mere koje će važiti za vreme trajanja postupka pod nazivom „mesures provisoires“. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na:
  • Prisustvo prevodioca na „audience“ ako ne govorite francuski. Usluge tumača će platiti sud.

  Nakon „assignation en divorce“, sudija će zakazati početno saslušanje ili „audience“ sa advokatima supružnika, obično u roku od dva ili tri meseca. 

  U hitnom slučaju, na primer u slučaju nasilja u porodici ili opasnosti od otmice deteta, advokat može pokrenuti postupak koji se zove „à bref délai“ koji omogućava da se termin saslušanja dobije ranije .

  Obaveštenje o „assignation en divorce“ drugom supružniku

  Supružnik koji zahteva razvod mora da angažuje pravnog stručnjaka koji se zove „huissier de justice“ da obavesti drugog supružnika o „assignation en divorce“. Ovo se zove „notification“.

  Ovo se obavlja preko advokata.

  Ovo je suštinski korak za zvanično pokretanje postupka za razvod braka.

 • Nakon što je brakorazvodna procedura pokrenuta, argumentacije između stranaka će se uglavnom odvijati u pisanoj formi. 

  Svaka strana će naizmenično sastaviti, uz pomoć svog advokata, dokument pod nazivom „conclusions“, a zatim ih poslati sudiji.

  Kada se pišu „conclusions“?

  Conclusions“ mogu biti neophodni u različitim fazama postupka:

  • U pripremi za „audience d’orientation et sur mesures provisoires“. Ovaj dokument se fokusira na mere koje svaki supružnik traži od sudije za vreme trajanja postupka razvoda braka.
  • U pripremi za konačno „audience“. Ovaj dokument detaljno opisuje činjenice, vrstu spornih postupaka za razvod koji je izabran i šta svaki supružnik želi da dobije na kraju razvoda. 

  Pažljiva priprema

  Ove argumentacije i razmena „conclusions“ mogu biti posebno teški za doživeti, posebno za osobu koja je preživela porodično nasilje. 

  Ovo se često dešava kada se nasilje nakon razdvajanja nastavlja i počinioci zlostavljanja manipulišu sistemom koristeći određene strategije kako bi izneli optužbe protiv žrtve, uključujući dobijanje svedočenja od ljudi oko njih.

  Možete uspostaviti strategiju sa svojim advokatom kako biste saznali kako da odgovorite na ove moguće napade.

  Koja je procedura? 

  Advokati se smenjuju u izradi svojih „conclusions“. Obično imaju rok od dva ili tri meseca da ih napišu, a zatim pošalju sudiji pre isteka roka.

  Tada je red na drugog advokata da napiše svoje „conclusions“, uzimajući u obzir elemente koje je napisala druga strana.

  Ovakve razmene se mogu nastaviti mesecima ili čak godinama.

  Kada dođe red na vašeg advokata da napiše „conclusions“ 

  Ovo je vaša prilika da objasnite svoju verziju činjenica i zatražite šta želite da dobijete na kraju razvoda, ili odgovorite na „conclusions“ druge strane:

  • Vaš advokat će vam postavljati pitanja i tražiti od vas dokumente koje ćete priložiti uz „conclusions“. 
  • Ako vaši dokumenti nisu na francuskom jeziku, vi ili vaš advokat ih možete sami prevesti bez angažovanja profesionalnog prevodioca. Ovo je poznato kao „traduction libre“. Možete da koristite besplatne sajtove za prevođenje kao što su Google Prevodilac ili DeepL da vam pomognu.
  • Vaš advokat će od vas zatražiti da pregledate njegove „conclusions“ pre nego što ih predate sudiji. 
  • Pročitajte ih veoma pažljivo i sumirajte svoje komentare u poruci e-pošte svom advokatu.

  Kada vaš advokat primi „conclusions“ od druge strane 

  Ovo je prilika da druga strana iznese svoju verziju činjenica i zatraži šta želi da dobije na kraju razvoda, ili odgovori na vaše „conclusions“:

  • Vaš advokat će vam poslati „conclusions“ druge strane kako bi zatražio vaše mišljenje.
  • Pažljivo pročitajte ovaj dokument i sumirajte svoje komentare, tačku po tačku, u poruci e-pošte svom advokatu. Fokusirajte se na činjenice i pokušajte da pružite dokaze ako ih imate.

  Prijem „conclusions“ koje je uputila suporotna strana može biti najtraumatičniji trenutak u postupku razvoda u Francuskoj. Ovo je posebno slučaj ako vaš bivši partner odabere određene strategije koje koriste počinioci nasilja i iznosi lažne optužbe protiv vas.

  Možete pronaći podršku kod „association“ specijalizovanog za pružanje pomoći žrtvama nasilja ili konsultovanjem psihologa.

  Zvanični zahtev za dokumente ili „sommation de communiquer

  Tokom sastavljanja „conclusions“, svaka strana može zvanično zatražiti dokumente od druge strane da potkrepi svoje argumente.

  Zatim se sprovodi postupak pod nazivom „sommation de communiquer“ u kojem se navode tražena dokumenta.

  Ako primite „sommation de communiquer“, važno je da na njega odgovorite pružanjem dokumenata koje imate ili objašnjavajući svom advokatu zašto ih nemate.

  Ako druga strana odbije da dostavi određena dokumenta

  Ako, nakon što primite „sommation de communiquer“, vaš supružnik odbije da vam dostavi dokument koji se odnosi na važan element, kao što je dokaz o njegovim sredstvima, možete zatražiti od svog advokata da sprovede određeni postupak poznat kao „conclusions d’incident aux fins de communication de pièces“. 

  Morate imati neki dokaz o postojanju dotičnog dokumenta pre nego što se ovaj postupak može sprovesti.

  Ovaj postupak će obavezati vašeg supružnika da vam dostavi taj dokument. U suprotnom, može se izložiti sledećim rizicima:

  • Možda će morati da plati kazne za svaki dan za koji zadrži traženi dokument.
  • Sudija bi mogao da pretpostavi da govorite istinu o predmetu koji je u pitanju. Na primer, ako mislite da znate prihode vašeg supružnika, ali on odbija da to dokaže, sudija bi mogao pretpostaviti da njegovo odbijanje znači da krije velike sume novca, pa bi mogao doneti svoju odluku u skladu sa tim.

  Pregovori za postizanje sporazuma 

  U isto vreme sa izradom „conclusions“, advokati mogu pokušati da pregovaraju u poverenju u ime supružnika u pokušaju da postignu sporazum. 

  To se može učiniti u bilo kom trenutku dok se ne donese i potvrdi konačna presuda. 

  Zaustavljanje argumentacija i završetak razmene „conclusions

  U spornim postupcima za razvod braka, generalno postoji nekoliko razmena „conclusions“ između advokata pre datuma završetka koji odredi sudija. 

  Sudija može proglasiti završetak rasprave pod dve okolnosti:

  • na zahtev jednog od dvojice advokata
  • po sopstvenoj odluci kada je strana prestala da reaguje ili smatraju da proces traje predugo.
 • Ovo je fakultativno ročište koje se organizuje samo ako ga je jedan od advokata zatražio u vreme „assignation en divorce“.

  Ovaj sastanak se obično odvija dva do tri meseca nakon „assignation en divorce“. 

  Ovo saslušanje može omogućiti sudiji da: 

  • odredi mere koje će važiti za vreme trajanja postupka, koje se nazivaju privremene mere ili „mesures provisoires“ 
  • odredi raspored postupka za advokate
  • da odredi notara ili „notaire“ da sastavi izjavu o poravnanju ili „état liquidatif“ u kojoj se detaljno navode sva imovina i dugovi supružnika. 

  Na kraju „audience d’orientation“, sudija će izraditi dokument pod nazivom „ordonnance d’orientation“ sa detaljima o njegovim odlukama. 

  Ako se ne slažete najmanje jednom odlukom sudije, možete ih osporiti podnošenjem žalbe u roku od najviše 15 dana.

 • Nakon imenovanja, pravni stručnjak poznat kao notar ili „notaire“ će generalno imati rok od šest meseci da sastavi izveštaj u kojem se detaljno navode imovina i dugovi supružnika. 

  Proces

  Ovaj postupak se obično odvija na sledeći način:

  1. Notaire“ koristi informacije koje su dali supružnici da navede i proceni vrednost imovine i dugova. 
  2. On sastavlja plan za podelu ove imovine i dugova, uzimajući u obzir „régime matrimonial“ koji će se primeniti. 
  3. Nacrt svog plana šalje supružnicima preko svojih advokata. 
  4. Ako se bar jedan od supružnika ne slaže sa ovim planom podele, njegov advokat će navesti ovo neslaganje u pisanoj formi kod „notaire“. Ove razmene se nazivaju „dires“.
  5. Supružnici mogu pokušati da se dogovore o planu raspodele. 

  Na kraju određenog vremenskog perioda „notaire“ će poslati svoj izveštaj sudiji, bez obzira na to da li su supružnici postigli sporazum ili ne.

  Šta ako „notaire“ nije imenovan?

  Ako niste zatražili imenovanje „notaire“ u trenutku „assignation en divorce“, ovaj korak se takođe može izvršiti nakon što je razvod definitivno odobren.

 • Nakon što dobije konačne „conclusions“, sudija će odrediti datum za saslušanje pod nazivom „audience de plaidoirie“, tokom kojeg svaki advokat može brzo da iznese svoje argumente. 

  Na ovom ročištu bračnim drugovima nije dozvoljeno da govore, a njihovo prisustvo nije obavezno. 

  Na kraju „audience“, sudija će zvanično okončati raspravu između strana. Ovo se zove „clôture des débats“. Sudija će takođe naznačiti rok u kome će doneti odluku, a to je obično mesec dana.

 • Sudija može odlučiti da odobri razvod ili da ga odbije. 

  On takođe može doneti odluku o određenim zahtevima za stranke. 

  Međutim, moguće je da ne odluči o određenim tačkama koje se odnose na podelu imovine i obaveza ili „liquidation du régime matrimonial“. U ovom slučaju, stranke će morati da pokrenu novi postupak koji se zove poziv za podelu imovine ili „assignation en liquidation partage“ kod sudije odgovornog za podelu imovine. Ova procedura je opisana ispod.

  Svaki supružnik će dobiti odluku sudije koja se zove presuda o razvodu ili „jugement de divorce“ putem pisma od suda.

 • Kada sudija odobri razvod, jedan od supružnika mora obavestiti drugog preko službenika pravosudnog sistema poznatog kao „huissier de justice“. 

  Ovaj korak je veoma važan jer će omogućiti eventualno prinudno izvršenje presude za razvod braka; na primer, ako vaš bivši supružnik ne plati novčanu naknadu poznatu kao „pension alimentaire“, sumu novca poznatu kao „prestation compensatoire“ ili u slučaju nepoštovanja dogovora o starateljstvu nad decom.  

  Ako je vaš supružnik u inostranstvu, morate angažovati „huissier de justice“ u Francuskoj, koji će preduzeti neophodne korake da ga obavesti o odluci u drugoj zemlji.

 • Ako se ne slažete sa odlukom sudije, možete je osporiti tako što ćete uložiti žalbu preko svog advokata pred apelacionim sudom ili „cour d’appel“. 

  Obično imate rok od mesec dana od obaveštenja o odluci od strane „huissier de justice“, dva meseca ako ste u inostranstvu. Druga strana takođe može da uloži „appel“ u istom vremenskom roku. 

  Međutim, ako „huissier de justice“, nije dostavio obaveštenje o odluci, rok se produžava na dve godine.

 • Nakon što je razvod definitivno odobren, vaš advokat će biti odgovoran za evidentiranje razvoda u vašem izvodu iz matične knjige rođenih i venčanih. 

  Ako ste rođeni i/ili venčani u inostranstvu, preporučujemo da se vaš razvod prizna u zemlji porekla

  Međutim, ako ste politička izbeglica u Francuskoj, ne smete kontaktirati vlasti svoje zemlje. Umesto toga, možete kontaktirati organizaciju koja nudi besplatne usluge pod nazivom „association“ koja je specijalizovana za prava izbeglica.

 • Ako porodični sudija nije odlučio o podeli određene imovine u „jugement de divorce“, moraćete da sledite dole navedene korake: 

  • Prvo, možete pokušati da nađete sporazumno rešenje sa drugom stranom.
  • Ako ne možete da postignete sporazum, možete pokrenuti novu pravnu proceduru koja se zove poziv za podelu imovine ili „assignation en liquidation partage“ kod sudije.

  1. korak ako je sudija već imenovao notara ili „notaire“ da izvrši podelu imovine ili „liquidation

  Strane moraju da zakažu sastanak sa određenim „notaire“ kako bi pokušale da postignu sporazumni dogovor.

  Proces je sličan onom opisanom gore.

  Nakon ovih razmena:

  • Ako se strane dogovore, onda mogu pristupiti deobi imovine.
  • Ako strane ne postignu sporazum, „notaire“ će izdati izveštaj pod nazivom „procès-verbal de difficultés“ ili „PV de difficultés“ detaljno navodeći tačke neslaganja. Supružnici će tada morati da pokrenu pravni postupak opisan u 2. koraku.

  Ako jedna od strana odbije da učestvuje: „notaire“ će sastaviti dokument pod nazivom „procès-verbal de carence“ ili „PV de carence“ koji će vam omogućiti da tražite od sudije da odluči o podeli imovine pokretanjem pravnog postupka opisanog u 2. koraku

  2. korak (u slučaju neslaganja): pokretanje novog pravnog postupka koji se zove poziv za podelu imovine ili „assignation en liquidation partage

  U slučaju neslaganja oko podele imovine ili „liquidation“, jedan od advokata će morati da podnese zahtev koji se zove poziv za podelu imovine ili „assignation en liquidation partage“. Ovu prijavu sastavlja sudija zadužen za podelu imovine pod nazivom „juge de la liquidation“. Ovaj postupak će omogućiti sudiji da donese odluku o vašoj imovini.

  Koraci u ovom postupku su sledeći:

  • Jedan od advokata će morati da podnese zahtev za „assignation en liquidation partage“. Ovo je zahtev da sudija zadužen za podelu imovine pod nazivom „juge de la liquidation“ donese odluku.
  • U ovoj prijavi, advokat mora da obezbedi sudiji, u skladu sa članom 1360 „Code de la procédure civile“:
   • dokument koji predstavlja rezime imovine koju treba podeliti 
   • dokument koji detaljno opisuje šta želite da dobijete prilikom podele imovine
   • korake koje ste preduzeli da pokušate da postignete sporazum, na primer, razmena poruka e-pošte sa drugom stranom.
  • Kada postupak započne, sudija će imenovati „notaire“.
  • Notaire“ će imati ulogu da razmenjuje informacije sa dve strane kako bi predložili podelu svoje imovine i pokušali da postignu sporazum.
  • U nedostatku dogovora, „notaire“ će izdati izveštaj pod nazivom „procès-verbal de difficultés“ ili „PV de difficultés“ kako bi skrenuo pažnju sudiji.
  • Sudija će potom doneti odluku.
  • Svaki supružnik će imati pravo da ospori odluku sudije podnošenjem „appeal“.

  Kada se može pokrenuti ovaj postupak?

  Morate da sačekate konačnu presudu za razvod da biste započeli ovaj postupak.

  Koliko će trajati ovaj postupak?

  Ovaj postupak obično traje između jedne i tri godine.

  Na kraju postupka, ako jedan od supružnika uloži žalbu ili „appel“ na odluku sudije, biće potrebno još jedna do dve godine.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenjem, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: informacije za kontakt za „CIDFF“ pronaćićete u vašoj oblasti u ovom imeniku.
 • Centri pod nazivom „point-justice“ spajaju različite organizacije koje vam daju pravne savete u zavisnosti od vaše situacije, i ponekad vam pomažu sa obavljanjem administrativnih procedura. 

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ovi centri imaju mnogo naziva: „Maison de Justice et du Droit (MJD)“, „Point d’accès au droit (PAD)“, „Relais d’accès au droit (RAD)“, „Antenne de justice (AJ)“ ili „France services (FS)“. 
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Možete pronaći „point-justice“ u blizini:
   • u ovom imeniku na internetu.
   • preko telefona pozivom na broj 3039 iz Francuske ili +33 9 70 82 31 90 iz inostranstva. Zatražiće vaš poštanski broj i spojiti vas sa „point-justice“. Dostupni jezici: uglavnom francuski.
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)“ je organizacija specijalizovana za međunarodni porodični zakon.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Njihov tim advokata će moći da odgovori na vaša pitanja i da vam pruži savet u vezi sa rastankom, razvodom i/ili starateljstvom nad decom. Ovo je samo informativni servis: ne mogu da vas zastupaju u sudskom postupku, za to ćete morati da kontaktirate advokata.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski.
  • Kontakt: putem e-pošte na adresi [email protected] ili putem telefona na 04 78 03 33 63 od ponedeljka do srede od 9:00 ujutru do 12:00 popodne.
 • Uloga advokata je da odbrani vaša prava pre, tokom i nakon pravnog postupka. 

  • Vodite računa da izaberete dobrog advokata.
  • Advokati imaju honorare koje ćete morati da platite. 
  • Ako imate ograničena sredstva, možda imate pravo na državnu finansijsku pomoć za plaćanje ovih naknada. Ovo se zove „aide juridictionnelle“.
  • Ako niste imali advokata kog vam je preporučio profesionalac ili osoba kojoj verujete, možete ga potražiti u ovom imeniku koji navodi sve advokate u Francuskoj. Možete pretraživati prema jezicima koje govore i pravnoj specijalizaciji.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Znati u kojoj zemlji da se prijavite za razvod

U zavisnosti od vaše nacionalnosti, nacionalnosti vašeg partnera, zemlje u kojoj ste se venčali i…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Prijavom za „l'aide juridictionnelle“ ili pravnu pomoć za plaćanje advokata ili drugih pravnih troškova

Ako nemate dovoljno novca da angažujete advokata i platite troškove pravnih postupaka, možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh