Miomana ny hisaraka amin‘ny vadinao izay manao herisetra

Mety ho tena mafy tokoa ny manapaka ilay fifandraisana. Mety hampidi-doza be ny fotoana fisintahana, raha toa ka manana fitondran-tena tia mifehy, manao herisetra na feno hasarotam-piaro ilay vadinao tany aloha tany. Tena ilaina ny miomana tsara noho izany.

Nohamarinin'i Mpisolovava Women for Women France tamin’ny 23/02/2024

Tsy mora mihitsy ny lalana izorana raha hiala amin‘ny vady izay tia mifehy na manao herisetra.

Tena tsara tokoa ny fiomananao mialoha arak’izay hainao, mba hahazoana antoka mikasika ny fiaraovana anao sy ny lamina tsara indrindra mikasika ny fitazomana ny zaza.

Raha toa katsy azonao antoka ny fiarovana ny ainao, dia aza miandry ela, fa mialà avy hatrany miaraka amin’ny zanakao. Ny fiarovana anao no laharam-pahamehana indrindra.

Raha miara-mipetraka amin’ilay vadinao mpanao herisetra ianao dia azonao atao ny mangataka ny mpitsara mba handroaka ny vadinao amin’ny alalan’ny fiarovana araka ny lalàna na “ordonnance de protection”. Azon‘ny mpitsara raisina ao anatin‘ny herinandro io fepetra io.

Mialohan‘ny andehananao

Raha azo atao dia afaka mampahafantatra amin‘ny olona atokisanao ianao fa mikasa ny hiala amin‘ny vadinao ka mangataka fanampiana avy amin‘izy ireo. Ataovy azo antoka fa tsy handeha hitatitra ny fanirianao hiala any amin’ny vadinao izy ireo.

Mety hampidi-doza tokoa ny fotoana fisintahana ka tsara raha mandamina mialohasy miomana tsara ny amin‘ny fandehananao ianao.

 • Tsy hainao mihitsy ny fotoana tokony hialanao ny tokantranonao rehefa tena hoe maika tampoka iny.

  • Ataovy an-tsoratra avokoa ny laharana vonjy taitra ary koa ny adiresinao mba hampiasana azy ireny haingana raha sendra ilaina.
  • Manomàna antony mari-pototra mitombina tsara, mba hialanao ao an-tokantranonao miaraka amin‘ny zanakao, sy ireo biby fiompy ao an-trano, kanefa tsy hampahatezitra ny vadinao akory.
  • Saintsaino ny toerana izay azonao aleha raha ilaina izany ary ahoana ny fomba ahatongavanao any.
  • Saintsainony toerana azonao ijanonana rehefa misaraka voalohany iny ianareo.
  • Manomàna kitapo misy akanjo ho anao sy ho an‘ny zanakao raha sendra tsy maintsy miala ny tokantrano haingana ianao. Azonao ajanona any amin‘ny toeram-piasanao izany, na any amin‘ny olona izay atokisanao.
 • Ra tsapanao hoe tsy atahorana hitera-doza ho anao, dia tsara ny manangona miaraka ny antontan-taratasinao rehetra, sy ny porofo mirakitra ny herisetra mialohan‘ny handehananao.

  • Tehirizo ao amin'ny toerana azo antoka ny antontan-taratasy manan-danja rehetra, any amin'ny toeram-piasanao, ohatra, na amin'ny olona atokisanao:
   • antontan-taratasy momba anao sy momba ireo zanakao: kara-panondro, pasipaoro
   • ny antontan-taratasinao momba ny fifindra-monina: “titre de séjour”, “récépissé”, fangatahana fialokalofana
   • bokin’ny soram-piankohonana na “livret de famille
   • kara-pahasalamanao na “carte vitale
   • ny bokinao mirakitra ny toe-pahasalamanao na “carnet de santé”, sy ny an’ireo zanakao
   • antontan-taratasy avy amin’ny “Caisse d’allocations familiales (CAF)
   • ny fifanarahana momba ny fifindra-monina sy ny taratasy fanamarinana na “contrat d’intégration républicaine (CIR)
   • sarin'ny antontan-taratasin'ny vadinao: fampilazana mikasika ny hetra, taratasin-karama, sary mirakitra ny vola miditra sy mivoaka ao amin‘ny kaonty, fifanarahana asa, sns.
   • porofon'ny loharanom-bola hafa tsy nisy fanambarana: sarin'ny vola, bokikely, fividianana natao, sns.
   • porofo mikasika ny fananana sy harenan‘ny vadinao na ireo izay ifampizarainy aminao: trano sy tany, fampiasam-bola, sns
  • Angony tsikelikely izay porofon’ilay herisetra, satria na tsy vonona aza ianao ny hametraka fitoriana hanaovana tatitra mikasika ilay herisetra na hangatahana fepetra fiarovana avy amin’ny mpitsara dieny izao dia mety mbola te hanao izany ianao any aoriana. Tena ilaina io porofo io mba hampiharana ny zonao.
  • Mifandraisa amin’ny mpisolovava na fikambanana izay manome tolotra maimaimpoana fantatra amin’ny anarana hoe “association” izay mifantoka manokana amin’ny fanohanana ireo olona iharan’ny herisetra. Hanampy anao hahatakatra ny zonao sy ny dingana azonao atao izy ireo.
  • Misafidiana adiresy fandraisan-taratasy ahafahanao mandray ny taritasinao am-pahamalinana, izay fantatra amin’ny hoe “domiciliation”. Azonao atao ohatra, ny mangataka “association” na ny mpisolovavanao mba hamelany anao hampiasa ny adiresin’izy ireo.
 • Zava-dehibe ny miomana ho mahaleo tena ara-bola, indrindra raha misedra herisetra eo amin‘ny lafin‘ny vola ianao. Inona no azonao atao:

  • manokatra kaonty banky manokana amin’ny anarana mahampitovo anao ary mampiasa ny adiresy “domiciliation” anao vaovao raha tsy manana kaonty bankinao manokana ianao na fehezin’ny vadinao ny fahafahanao maka vola
  • manafina vola izay azonao ampiasaina amin‘ny zavatra fototra ilainao
  • mitahiry amin‘ny toerana azo antoka ny entanao sy ny fanananao
  • fantaro ny toerana ahafahanao maka vola maika

Rehefa misintaka ianao

Rehefa vonona ny handeha ianao dia zava-dehibe ny manao dingana sasany mba hiarovana anao sy ny zanakao:

 • aza avela irery miaraka amin‘ilay mpanao herisetra ireo zanakao
 • mamono ny fiasa GPS amin‘ny findainao, solosainao sy/na tablety sao misy manara-maso izy ireny
 • manova ny tenimiafinao rehetra: mailaka, tambajotra serasera ary ireo kaonty sy app rehetra hafa izay mety nitambaranao tamin‘ny vadinao
 • raha tsapanao hoe ilaina izany dia soloy ny findainao rehefa misintaka iny ianao sao dia misy manara-maso mantsy izy ireny
 • mametraka fitoriana eny anivon’ny biraon’ny polisy, izany hoe “commissariat de police” na “brigade de gendarmerie”, mba hanaovana tatitra mikasika ilay herisetra amin’ny manampahefana
 • amin’ny alalan’ny fanampian’ny mpisolovava, angataho ny mpitsara miadidy ny fianakaviana na “Juge aux affaires familiales (JAF)” mba hanome fepetra fiarovana, toy ny fiarovana araka ny lalàna na “ordonnance de protection”, izay mety hanome alalana ny hangataka ny vadinao taloha hiala ao an-tokantranonao sy/na mandrara azy tsy hanatona anao.
 • Na dia mangataka ny mpitsara ny hanala ny vadinao taloha hiala ao an-tokantranonao aza ianao, dia mety hisy herinandro eo izany vao hitranga.

  Azonao atao ny mangataka ny polisy mba hanampy anao hahita toerana ipetrahana vonjy maika izay azonao ijanonana aloha mandritra ny andro vitsivitsy aorian‘ny trangana herisetra nihatra taminao tao an-tokantrano Afaka mangataka ny polisy ihany koa ianao mba hiaraka aminao mba haka ny entanao.

  Misy ihany koa ny vahaolana hafa mba hahitanao toerana ipetrahana vonjy maika.

 • Zava-dehibe ny mandray fepetra sasantsasany mba hisorohana ny fametrahan‘ilay vadinao fitarainana, fa nanao fakana an-keriny ny zanakareo ianao.

  • Mametrà fitoriana tsy misy hatak’andro eny amin’ny biraon’ny polisy, izany hoe eny amin’ny “commissariat de police” na “brigade de gendarmerie”.
  • Tena tsara tokoa raha manakarama mpisolovava ianao mba hanampy anao amin'ny fangatahana ataonao momba ny fepetra fiarovana, ny fitsarana heloka bevava, ary ny lamina momba ny fitazomana ny zaza. Raha tena tsy ampy ny volanao mba handoavana ny karaman’izy ireo, dia azonao atao ny mangataka fanampiana eo amin’ny sehatry ny lalàna na “aide juridictionnelle” mba handoavana ny fandaniana.
  • Mandefasa fangatahana any amin‘ny mpitsara miadidy ny fianakaviana na “Juge aux affaires familiales” amin’ny alalan’ny mpisolovavanao mba hamaritana ny fitsipika mikasika ny lamina momba ny fitazomana ny zaza, izay fantatra amin’ny anarana hoe “modalités d’exercice de l’autorité parentale”.
  • Mifandraisa haingana amin’ny “Caisse d’Allocations Familiales (CAF)” -nao mba hampahafantarana azy ireo ny fiovan'ny toe-javatra misy anao. Azonao atao ny mahita ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin’ity lahatahiry ity.

Fanahiana fahita matetika

 • Tena zavatra ara-dalàna tanteraka ny mahatsapa hoe mbola tinao ny vadinao na ny vadinao taloha. Matetika dia vao may mitombo ny fitiavanao ilay vadinao, ary mahalana izany no hoe mihamanjavona. Tsy hahatsapa izany intsony anefa ianao rehefa mandeha ny fotoana.

  Zavatra tsy ara-dalàna izany hoe voafehy, anaovana didy kofehy lehibe na miaina anaty tahotra noho ny vadinao izany. Tsy fitiavana velively izany.

  Sarotra ny mahatsapa izany amin'izao fotoana izao, saingy rehefa tena dinihina, ny olona nandao ny vadiny izay nanana fitondran-tena tia mifehy sy manao herisetra dia milaza fa ny fisintahana tamin‘izy ireny no fanapahan-kevitra tsara indrindra noraisiny.

 • Ara-dalàna tokoa raha matahotra ny fihetsika asetrin‘ny vadinao ianao rehefa handao azy.

  Mety hanamafy ny herisetra ataony ny fisarahana satria midika izany fa tsy ho afaka hifehy anao intsony izy. Tsara noho izany ny miomana tsara mikasika ny fialanao mba hiarovana ny tenanao.

  Raha toa ianaomahatsiaro tena ho tandindomin-doza dia aza miandriandry fa tonga dia mialà miaraka amin’ny zanakao. Ny fiarovana anao no laharam-pahamehana indrindra.

 • Ara-dalàna tanteraka io tahotra io indrindra raha koa sendra herisetra ara-bola ianao sy miankina ara-bola amin‘ny vadinao. Kanefa misy ny vahaolana ao Frantsa.

  Azonao atao ny:

  Azonao tsidihina ny fizarana mikasika ny Vola, Trano, Fahaleovantena mba hijerenao ireo safidy rehetra omena anao.

 • Na dia tsy mora aza izany,ny fanadihadiana maro dia nampiseho fa amin‘ny resaka herisetra ao an-tokantrano dia ny fisarahana ihany no vahaolana tsara indrindra sy maharitra ho an‘ireo ankizy.

  Mety hisy fiantraikany goavana sy maharitra eo amin’ny ankizy ny herisetra ao an-tokantranao.

 • Tsy dia fahita firy any Frantsa ny hoe ray aman-dreny nesorina taminy tanteraka ny zo sy andraikiny hisahana sy hanao ny adidiny amin‘ny zanany na “autorité parentale”. Raha sendra mahery vaika ilay herisetra dia mety halana amin’ilay mpanao herisetra ny “autorité parentale” ary ianao noho izany no ho lasa manana zo feno amin’ny maharay aman-dreny anao na “autorité parentale exclusive”.

  Ny toeram-ponenan’ny zaza dia mety ho “habituelle” raha toa ka miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreny iray foana izany izy matetika na “alternée” raha toa ka miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreny andaniny roa ary mitovy ny fe-potoana amin’izany.

  Azonao tsidihina ny pejy momba ny fitazomana ny zaza mba hahitana ny fandehan’izany rehetra izany.

 • Tena mahazatra ny hoe manahy ny amin‘izay heverin‘ny olona sy tsy tena mahazo aina ianao, ary mety hahatsiaro ho menatra mihintsy aza. Saingy tsy fidiny ho anao ny zava-nitranga, ary tsy mamaritra ny maha-izy anao izany.

  Tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia nitombo ny fanentanana mikasika ny herisetra ara-nofo eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Takatry ny olona izao fa mety hitranga na amin‘iza na amin‘iza izany.

  Mazava ho azy fa mety mbola miteny zavatra tsy mendrika ny olona sasany, fa ny fiarovana anao sy ny zanakao ihany no zava-dehibe.

 • Raha te hitazona ny biby fiompinao ao an-trano ianao ary tsy afaka ny mitondra azy ireny any amin’ny toerana ipetrahanao dia afaka manatona toeram-pialofana SPA akaiky anao ary manontany azy ireo momba ny vahaolana azo raisina.

  Azonao ampiandrasana olona koa izy ireo mandra-pahitanao trano ipetrahana:

  • amin'ny olona azonao itokisana
  • amin‘ny alalan‘ny tolotra mpiandry biby (izay andoavam-bola matetika).

  Manomàna valizy ho entinao miaraka aminao amin‘ny andro hialanao miaraka amin‘ny:

  • sakafo ho an‘ny biby fiompinao
  • fanafodiny
  • antontan-taratasy mikasika azy: taratasy manaporofo fa ianao no tompony, miaraka amin‘ny sariny farany.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampan-draharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ity tolotra fanomezana torohevitra an-telefaonina ity, dia natao ho an'ny olona miatrika herisetra maro isan-karazany sy ireo izay manohana azy ireo.

  • Maimaimpoana io tolotra io.
  • Hisy mpanolotsaina voaofana hihaino anao sy hanohana anao amin‘ny alalan‘ny telefaonina. Afaka hanoro anao ireo sampan-draharaha akaiky anao mifandraika amin'izany izy ireo.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay. Misy ireto teny manaraka ireto indraindray: Anglisy, arabo, espaniola, tiorka, mandarin, sinoa, kiorda, azeri, poloney, hebreo, farsi, soninké, kreôla, kinyarwanda, kirundi ary swahili. Amin‘izao fotoana izao anefa aloha, dia mbola tsy voafaritra sy tsy voalamina mialoha ny fotoana ahitana ireo fiteny ireo.
  • Fifandraisana: antsoy ny 3919, amin‘ny ora rehetra sy ny andro rehetra. Ho maimaimpoana ny antso ataonao.
  • Ho an'ny olona marenina, manana olana amin'ny fandrenesana, olona voan'ny aphasia na manana fahasembanana amin'ny fiteny, azonao atao ny manindry ny sarina telefaonina eo amin'ny farany ambany amin‘ny havanana ao amin'ny tranonkala www.solidaritefemmes.org.
 • Ny anjara asan‘ny polisy dia miantoka ny fiarovana ny olona rehetra, na ahoana na ahoana toerana misy azy, na dia olona tsy manana zo honina eo an-toerana aza. Ny polisy iray dia ho afaka hanoro hevitra anao sy hanome fanampiana anao 24 ora isan‘andro, 7 andro isan-kerinandro. Fomba efatra lehibe no ahafahanao mifandray amin‘ny polisy:

  • Amin‘ny alalan‘ny telefaonina: antsoy ny 17, laharana tsy andoavam-bola. Teny azo isafidianana: fandikana teny amin‘ny teny rehetra.
  • Amin‘ny alalana hafatra an-tsoratra: mandefasa SMS amin‘ny teny frantsay amin‘ny 114, ka lazao mazava ny adiresinao.
  • Amin‘ny alalan‘ny aterineto: sampan-draharaha chat. Io tolotra io dia misy amin'ny teny maro samihafa.
  • Mandehana any amin’izay mety ho biraon’ny polisy, izany hoe, na “commissariat de police” izany na “brigade de gendarmerie”. Azonao jerena ato amin‘ity tranonkala ity ny biraon‘ny polisy akaiky anao indrindra. Raha tsy mahay teny frantsay ianao dia mila mitady mpandika teny ho anao izy ireo, mety ho elaela izany.
 • Ny “Associations” dia fikambanana manome tolotra isan-karazany.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Ireo tolotra misy dia miovaova arakaraka ny “association”. Afaka manome torohevitra anao izy ireo, ary indraindray afaka manampy anao amin'ny dingana tokony hatao, sy ireo antontan-taratasy ilaina.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Hahita ny lisitr'ireo "associations" akaiky anao izay miompana manokana amin'ny fanampiana ireo niharan'ny herisetra ianao ato amin'ity lahatahiry ity. Ampidiro ny departemanta misy anao ao Frantsa.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona olona matihanina sy tena mahay.

Mety hahaliana anao koa

Manangona porofo mikasika ny herisetra

Na dia mbola tsy tena vonona ny hitatitra trangana herisetra aza ianao dia zava-dehibe tokoa ny…

Mangataka ny mpitsara handrara ny vadinao taloha hanatona anao

Raha heverinao fa atahorana hiharan'ny herisetra bebe kokoa ianao sy/na ny zanakao, dia afaka…

Mitatitra ny herisetra ao an-tokantrano eny anivon‘ny rafi-pitsarana frantsay

Izay rehetra niaina herisetra ao an-tokantrano eto Frantsa dia afaka mametraka fitoriana mikasika…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony